Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.06.2017

NSA. Otrzymana gwarancja jest przychodem

Z uzasadnienia: Skoro udzielenie gwarancji bankowej ma pewną wartość, czyli cenę, którą uzyskujący gwarancję w normalnych warunkach rynkowych musiałoby gwarantowi zapłacić to już sam fakt otrzymania takiej gwarancji bezpłatnie, nieekwiwalentne uzasadnia stanowisko, że podatnik uzyskuje nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski, Sędzia NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Anna Juszczyk-Wiśniewska, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej "A." sp. z o.o. z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I SA/Sz 1242/14 w sprawie ze skargi "A." sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od "A." sp. z o.o. z siedzibą w L. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie kwotę 600 (sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (sygn. akt I SA/Sz 1242/14) oddalił skargę A. sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 19 sierpnia 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r.

Ze stanu sprawy przestawionego w zaskarżonym wyroku wynika, że organ odwoławczy utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. z dnia 30 maja 2014 r. określającą spółce zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 90.831 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2014 r., w następstwie przeprowadzonej uprzednio kontroli podatkowej w spółce, wszczął wobec niej postępowanie podatkowe za okres 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Organ pierwszej instancji stwierdził, że spółka, stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej: u.p.d.o.p.), zaniżyła w 2009 r. przychody o łączną kwotę 23.006,84 zł, stanowiącą przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Organ ten ustalił bowiem, że spółka 30 stycznia 2004 r. zawarła z Bankiem H. S.A. umowę o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 5.200.000 zł, automatycznie przedłużaną o kolejne 12 miesięcy, zmienianą aneksami do umowy z 10 marca 2009 r., z 30 listopada 2009 r. oraz z zabezpieczeniem spłaty kredytu w postaci gwarancji bankowej kredytu wystawionej przez S. AB na rzecz Banku oraz gwarancji korporacyjnej spłaty kredytu wystawionej przez A. AB na rzecz Banku, nie ponosząc jakichkolwiek kosztów związanych z udzielonymi przez ww. podmioty gwarancjami spłaty kredytu, co także zostało potwierdzone przez samą spółkę (w piśmie z 29 lipca 2013 r.). W ocenie organu pierwszej instancji, spółka uzyskała zatem w 2009 r. przysporzenie majątkowe, tj. świadczenie mające konkretny wymiar finansowy. Po uzyskaniu informacji o wysokości prowizji z tytułu udzielanych poręczeń/gwarancji w 2009 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjął dla spółki wysokość prowizji z tego tytułu w wysokości 0,5% i stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 5 oraz art. 12 ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p. zwiększył wartość przychodu w stosunku do wykazanego w korekcie zeznania (16.925.591,81 zł) o kwotę 23 006,84 zł, tj. odpowiadającą wartości ww. świadczeń i określił spółce zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2009 r. w kwocie 90.831 zł.

W odwołaniu od tej decyzji, wnosząc o uchylenie decyzji organu I instancji w całości i umorzenie postępowania, strona zarzuciła naruszenie: art. 12 ust. 1 pkt 2, art. 12 ust. 5, art. 12 ust. 6 pkt 4 u.p.d.o.p. przez błędną wykładnię i przyjęcie, że spółka uzyskała przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu otrzymanego nieodpłatnego świadczenia w związku z udzielonymi gwarancjami dotyczącymi zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych, art. 120 i art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), dalej: O.p., poprzez prowadzenie przez organ postępowania w sposób naruszający zasadę zaufania do organów podatkowych, a także brak działania organu na podstawie przepisów prawa. W ocenie spółki, nie otrzymała ona w związku z gwarancjami spłaty kredytu udzielonymi jej przez S. AB oraz A. AB na rzecz Banku S. (Polska) S.A. nieodpłatnego świadczenia skutkującego powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. Jej zdaniem, z przedmiotowym świadczeniem mielibyśmy do czynienia dopiero w momencie ewentualnej realizacji gwarancji (poręczeń) przez podmioty je udzielające. Jeśli natomiast podmioty te nie podejmą działań związanych z ich realizacją, to do otrzymania nieodpłatnego świadczenia w spółce nigdy nie dojdzie. Dlatego też w takim stanie faktycznym zabezpieczenie (poręczenie) wykonania jej zobowiązań bez wynagrodzenia nie stanowi, w ocenie spółki, otrzymanego przez nią nieodpłatnego świadczenia. Zabezpieczenie płatności zobowiązań kredytowych w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »