NSA. Ostateczna decyzja ustalająca wysokość zobowiązania a wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Podatnik, kwestionujący kwotę podatku wynikającą z decyzji ustalającej (art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej), nie może formułować wniosku o stwierdzenie nadpłaty, o którym mowa w art. 75 § 1 i 2 Ordynacji - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Stanisław Bogucki po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 995/14 w sprawie ze skargi H. P. przy udziale uczestników postępowania A. P. i M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi z dnia 15 lipca 2014 r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 7 stycznia 2015 r., I SA/Łd 995/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - po rozpoznaniu skargi H. P. (dalej: skarżąca) przy udziale uczestników postępowania A. P. i M. P. (dalej: uczestnicy) na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (dalej: Kolegium lub SKO) z dnia 15 lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 rok - (1) uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 kwietnia 2014 r.; (2) zasądził od SKO na rzecz skarżącej kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia podano art. 145 § 1 pkt 1 lit. c/ oraz art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.; dalej w skrócie: p.p.s.a.). Wyrok jest dostępny na stronie internetowej: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/.

2. Przebieg postępowania przed organami podatkowymi (przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji):

2.1. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie WSA w Łodzi podał, że zaskarżoną decyzją SKO, po rozpoznaniu odwołania skarżącej od decyzji Prezydenta Miasta L. (dalej: Prezydent Miasta) z dnia 10 kwietnia 2014 r., nr [...], odmawiającej stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. - na podstawie przepisów art. 233 § 1 pkt 2 lit. a/, w związku z art. 21 § 1 pkt 2, art. 72 § 1 pkt 1, art. 74a, art. 92 § 1 i art. 128 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej: o.p.) oraz art. 3 ust. 4 i art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849; dalej: u.p.d.o.l.) - uchyliło ww. decyzję organu pierwszej instancji w części określającej M. P. i A. P. wysokość nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. i umorzyło postępowanie w sprawie.

2.2. Organ odwoławczy wskazał w uzasadnieniu swojego rozstrzygnięcia, że decyzją z dnia 10 kwietnia 2014 r. organ pierwszej instancji odmówił skarżącej i uczestnikom stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2011 r. od nieruchomości położonej w L. przy ul. P. [...]. W obrocie prawnym znajduje się ostateczna decyzja Prezydenta Miasta z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości za 2011 r., ustalająca solidarnie skarżącej i uczestnikom wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od ww. nieruchomości. Strona nie złożyła od niej odwołania. W związku z tym uznano, że instytucja określenia nadpłaty nie może być wykorzystywana do wzruszania ostatecznych decyzji podatkowych wydanych na podstawie art. 21 § 1 pkt 2 o.p. Tryb postępowania podatkowego zmierzający do określenia nadpłaty nie jest nadzwyczajnym środkiem prawnym, dzięki któremu można wzruszyć ostateczne decyzje podatkowe, gdyż środki te określone zostały enumeratywnie w przepisach rozdziałów 17, 18 i 19 o.p. Podatnicy, kwestionując kwotę podatku wynikającą z decyzji ustalającej, muszą najpierw w postępowaniu odwoławczym lub trybach nadzwyczajnych wyeliminować z obrotu prawnego tę decyzję lub ją zmienić, co umożliwi im uzyskanie zwrotu nadpłaty. Dopóki zatem w obrocie prawnym znajduje się ostateczna decyzja Prezydenta Miasta w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2011, a wpłacona kwota nie przewyższa kwoty zobowiązania podatkowego ustalonego tą decyzją, to nie ma podstaw prawnych do określenia nadpłaty.

Kolegium wskazało także, że prawo do złożenia wniosku o określenie nadpłaty przysługuje każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości. Pismem z dnia 10 marca 2014 r. skarżąca wniosła prośbę o zwrot nadpłaconego podatku wraz z odsetkami od ww. nieruchomości. W nagłówku pisma wskazano jednak skarżącą i uczestników. Obowiązkiem organu pierwszej instancji było wyjaśnienie, czy w przedmiotowej sprawie skarżąca działa jako pełnomocnik uczestników. Organ pierwszej instancji zignorował ten obowiązek i mimo braku wniosku uznał uczestników za strony postępowania. Postępowanie w sprawie określenia wysokości nadpłaty uczestnikom nie zostało również wszczęte z urzędu. Kolegium pismem z dnia 23 czerwca 2014 r. wezwało skarżącą do złożenia wyjaśnień, czy w sprawach działa również jako pełnomocnik uczestników; a jeśli tak, do złożenia pełnomocnictw do działania w ich imieniu. W odpowiedzi skarżąca nie przedłożyła wymaganych przepisami prawa pełnomocnictw. Również uczestnicy nie potwierdzili umocowania skarżącej do działania w ich imieniu. Kolegium uznało, że skarżąca działa tylko i wyłącznie we własnym imieniu, a nawet gdyby działała jako pełnomocnik pozostałych współwłaścicieli nieruchomości, to organ pierwszej instancji naruszył art. 166 § 2 o.p., w myśl którego w sprawie połączenia postępowań organ podatkowy wydaje postanowienie, na które służy zażalenie. Podkreślono, że skoro uczestnicy nie złożyli wniosku o określenie nadpłaty, brak było podstaw prawnych do orzekania w tym zakresie przez organ pierwszej instancji.

3. Stanowiska stron w postępowaniu przed Sądem pierwszej instancji.

3.1. W skardze złożonej do WSA w Łodzi skarżąca wniosła o przyjęcie skargi w sprawie nadpłaconego podatku od nieruchomości. Wskazała, że w roku 1998 otrzymała gabinet stomatologiczny w mieszkaniu nr [...] przy ul. P. [...]. Z dniem rozpoczęcia działalności złożyła organom naliczającym podatek oświadczenie o leczniczym charakterze prowadzonych usług. Naliczany przez Urząd Miasta podatek płaciła od roku 1998 do roku 2013 i przypadkowo dowiedziała się o ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408) z której wynika, że miała prawo do zdecydowanie niższej od dotychczas naliczanej stawki podatku od nieruchomości, w której prowadzi działalność leczniczą. Po raz pierwszy podatek za rok 2014 został naliczony prawidłowo i był zdecydowanie niższy od dotychczasowych. W związku z tym skarżąca uważa, że należy jej się zwrot pieniędzy za nadpłacony podatek.

3.2. W odpowiedzi na skargę SKO wniosło o oddalenie skargi jako nieuzasadnionej, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej decyzji. W ocenie organu odwoławczego, żaden z przepisów prawa materialnego i procesowego nie został naruszony, a ocena zarzutów znalazła już wyraz w uzasadnieniu zaskarżonego aktu. Kolegium wskazało ponadto, że rozpatrywało pięć odwołań skarżącej od pięciu decyzji Prezydenta Miasta z dnia 10 kwietnia 2014 r. odmawiających stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2013. Uznano zatem, że skarga dotyczy każdej z decyzji Kolegium.

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Sądu pierwszej instancji):

Uchylając zaskarżoną decyzję SKO, WSA w Łodzi stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie, lecz z innych przyczyn niż wskazała skarżąca. Żądanie skarżącej zawarte we wniosku z dnia 10 marca 2014 r. było jasne: wniosła o zwrot wraz z odsetkami nadpłaconego podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości za tenże lokal Prezydent Miasta ustalił skarżącej decyzją z dnia 31 stycznia 2011 r. a zatem sprawa, która były przedmiotem wniosku skarżącej (wysokość podatku od nieruchomości za 2011 r. i zwrot nadpłaty podatkowej), została już wcześniej rozstrzygnięta decyzją właściwego organu podatkowego i decyzja ta została wykonana. Bez wzruszenia tej decyzji - jak słusznie zauważyły organy podatkowe obu instancji - nie było zatem możliwe pr...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »