Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

14.06.2017

NSA. Organizacja programu lojalnościowego to nie kompleksowa usługa

Z uzasadnienia: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie organizowania i prowadzenia programów lojalnościowych, w ramach których wydawane są nagrody uczestnikom programu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w tym zakresie nie może być uznane na gruncie przepisów o VAT za jedno świadczenie.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia NSA Hieronim Sęk (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Agnieszka Jakimowicz, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. P. S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Po 466/15 w sprawie ze skargi B. P. S.A. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 października 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od B. P. S.A. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot skargi kasacyjnej i podmiot ją wnoszący

Spółka akcyjna B.P. (dalej: Spółka lub Skarżąca) wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 466/15. Sąd ten oddalił jej skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 30 października 2012 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług (dalej: podatek VAT).

2. Relacja ze stanu sprawy przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji

2.1. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka podała, że: - wspiera rozwój polskich firm handlowych; - jej akcjonariuszami są podmioty gospodarcze działające w branży artykułów biurowych; - na rzecz tychże, jako zleceniodawców, świadczy w oparciu o zawarte umowy usługę organizacji programu lojalnościowego; - celem programu jest budowanie oraz podtrzymywanie pozytywnych relacji z klientami; - klienci uczestniczący w programie otrzymują za zakupy dokonane u zleceniodawcy punkty według wartości zakupów i terminowych płatności; - odpowiednie liczby punktów upoważniają klienta do uzyskania w zamian nagród w postaci artykułów RTV i AGD, bez ponoszenia dodatkowych kosztów; - świadczona usługa obejmuje opracowanie regulaminu programu, zasad ewidencji punktów, ich wymiany na nagrody rzeczowe, przekazywania nagród klientom, przygotowanie projektu graficznego materiałów informujących o sprzedaży premiowej, rozpowszechnienia tych materiałów wśród potencjalnych klientów zleceniodawcy, przeprowadzenie negocjacji z potencjalnymi dostawcami nagród i dokonania optymalnego wyboru, koordynację działań w celu sprawnej realizacji programu, dokonywanie zakupu nagród rzeczowych i ich przechowywania do czasu przekazania klientom zleceniodawcy oraz samą czynność przekazania; - wynagrodzenie otrzymane od zleceniodawcy za opisaną usługę składa się z równowartości poniesionych przez nią kosztów na wykonanie umowy, w tym zakup nagród rzeczowych, oraz 5% prowizji od wartości owych kosztów.

2.2. Spółka zapytała, czy wydanie towarów jako nagród w ramach programu lojalnościowego powoduje obowiązek naliczenia podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.) Jej zdaniem nie, gdyż wartość tych towarów jest elementem otrzymywanego od zleceniodawcy wynagrodzenia z tytułu świadczenia na jego rzecz kompleksowej usługi opodatkowanej podatkiem VAT.

2.3. Minister Finansów powołaną na wstępie interpretacją indywidualną uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że: - wydanie przez Spółkę klientom zleceniodawcy nagród rzeczowych w ramach organizacji dla nich programu lojalnościowego wypełnia znamiona dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.; dalej: u.p.t.u.); - w tym przypadku następuje przeniesienie na klientów prawa do rozporządzania jak właściciel wydanymi towarami (nagrodami), którymi Spółka dysponuje od momentu zakupu do momentu wydania; - okoliczność, że klienci nie płacą za otrzymane nagrody nie oznacza, że czynność ta jest nieodpłatna; - wynagrodzenie dla Spółki obejmuje również koszty nabycia nagród, a to potwierdza, że zapłaty za towar dla klientów dokonuje zleceniodawca jako osoba trzecia płacąca Spółce; - wydanie nagród stanowi więc odpłatną dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT wedle art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u.

3. Skarga do Sądu pierwszej instancji i odpowiedź na skargę

3.1. Skarżąca w skardze na interpretację indywidualną zarzuciła naruszenie:

  1. art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 u.p.t.u. przez niewłaściwe zastosowanie, co skutkowało uznaniem, iż przekazanie nagród rzeczowych w ramach programu lojalnościowego stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT;
  2. art. 14c § 2 w związku z art. 121 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.; dalej: O.p.) przez nieprecyzyjne i niedokładne wskazanie prawidłowego sposobu postępowania w opisanej sytuacji.

3.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o oddalenie skargi.

4. Wyroki sądów administracyjnych

4.1. Wyrokiem z dnia 28 maja 2013 r., sygn. akt I SA/Po 179/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

4.2. Na skutek skargi kasacyjnej organu podatkowego Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1523/13, uchylił powyższy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Podzielił zarzut naruszenia przez Sąd art. 14c § 1 i § 2 O.p. w wyniku mylnego przyjęcia, że organ nie dokonał własnej oceny stanowiska Spółki i nie odniósł się do tego, iż nieodpłatne przekazanie nagród będzie następowało w wykonaniu kompleksowej usługi lojalnościowej, a w konsekwencji naruszenia art. 146 § 1 w związku z art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.) przez wadliwe uwzględnienie skargi.

4.3. Sąd pierwszej instancji, po rozpoznaniu sprawy ponownie, wskazanym na wstępie orzeczeniem oddalił skargę na podstawie art. 151 w związku z art. 190 P.p.s.a. Taki sposób wyrokowania uzasadnił związaniem - wynikającym ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »