Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.01.2018

NSA: Organ podatkowy nie może rozszerzająco interpretować przepisów sankcyjnych

Z uzasadnienia: Zakres podmiotowy tego przepisu został jednoznacznie określony i z uwagi na sankcyjny (karny) charakter normy art. 262 § 1 O.p. nie może on być rozszerzany w drodze wykładni.

Teza

W stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 r., w sytuacji gdy postępowanie kontrolne w zakresie podatku od towarów i usług było prowadzone w stosunku do spółki cywilnej, jako strony tego postępowania, niedopuszczalne było nałożenie kary porządkowej na podstawie art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) na wspólnika tej spółki, z tytułu niezrealizowania nałożonych na nią w toku tego postępowania obowiązków.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bożena Dziełak, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 7 września 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt I SA/Po 776/15 w sprawie ze skargi P. Z. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2015 r., nr [...] w przedmiocie kary porządkowej oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z dnia 8 października 2015 r., w sprawie I SA/Po 776/15 ze skargi P. Z., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 6 lutego 2015 r. oraz poprzedzające je postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P. z dnia 19 listopada 2014 r. w przedmiocie kary porządkowej.

1.2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. wszczął wobec G. s.c. postępowanie kontrolne w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania podatku od towarów i usług za 2009 r. Pismem z dnia 13 lutego 2014 r. organ kontroli skarbowej wezwał spółkę do złożenia wyjaśnień i dokumentów w zakresie objętym postępowaniem, tj. za rok 2009. Wspólnicy P. Z. i B. Z. - w odpowiedzi na powyższe wezwanie - w wyjaśnieniach złożonych w dniu 4 marca 2014 r. wskazali, że spółka dokonywała sprzedaży w szczególnej procedurze, którą dokumentowano fakturami VAT marża oraz paragonami fiskalnymi. Następnie Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P. pismami z dnia 5 czerwca 2014 r., 1 lipca 2014 r. oraz 5 listopada 2014 r. bezskutecznie wzywał spółkę do przedłożenia w terminie 7 dni od otrzymania pisma paragonów fiskalnych wraz z dokumentami potwierdzającymi nabycia towarów odsprzedanych w procedurze marży. Każde wezwanie zawierało pouczenie o skutkach jego niewykonania, wynikających z art. 262 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, ze zm., dalej: O.p.).

W dniu 19 listopada 2014 r., wobec tego, iż Spółka nie dostarczyła dokumentów, o których przedłożenie została wezwana ww. pismami, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w P., powołując się na przepis art. 262 § 1 pkt 1 O.p., nałożył na P. Z. karę porządkową w kwocie 1.400 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zaskarżonym postanowieniem utrzymał w mocy opisane wyżej postanowienie organu pierwszej instancji.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do WSA w Poznaniu P. Z. wniósł o uchylenie postanowienia organu odwoławczego oraz o zasądzenie kosztów postępowania sądowego według norm przepisanych. Dyrektorowi Izby Skarbowej Strona zarzuciła naruszenie art. 150 § 1 i art. 262 § 1 pkt 1 O.p.

Argumentując powyższe Skarżący podniósł przede wszystkim, że jako wspólnik spółki cywilnej, wobec której wszczęto postępowanie kontrolne, nie mógł być adresatem zaskarżonego postanowienia, skoro nie jest w sprawie podatnikiem, płatnikiem, inkasentem lub ich następcą prawnym, ani osobą trzecią, o której mowa w art. 110 do art. 117a O.p. W postępowaniu kontrolnym, którego stroną jest spółka, kara porządkowa, o której mowa w art. 262 § 1 O.p., może być - zdaniem Skarżącego - nałożona na mocy art. 262 § 1 w związku z art. 31 ust. 1 u.k.s. jedynie na tę spółkę. Skarżący zwrócił uwagę, że niewypełnienie przez niego czynności, do których był zobowiązany podmiot, będący stroną postępowania, nie stanowi podstawy do nałożenia kary porządkowej, o której mowa w art. 262 § 1 pkt 1 O.p. Ponadto Skarżący podniósł, że organ w żaden sposób nie uzasadnił wysokości nałożonej kary.

2.2. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w kwestionowanym postanowieniu.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

3.1. WSA w Poznaniu stwierdził, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

3.2. Za zasadny Sąd uznał zarzut nieprawidłowego nałożenia kary porządkowej na P. Z. (wspólnika G. s.c.), a nie na stronę postępowania kontrolnego wszczętego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w P., tj. G. s.c.

Sąd zwrócił uwagę, że art. 262 § 1 O.p. wyznacza zamknięty katalog podmiotów, na które można nałożyć karę porządkową. Podmiotami tymi są między innymi: strona, jej pełnomocnik, świadek, ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »