NSA: Organ musi wykazać, że przy doręczeniu wystąpiły problemy techniczne

W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających organowi podatkowemu doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pisma doręcza się przez operatora pocztowego. Jednak organ chcąc odstąpić od obowiązkowego doręczenia interpretacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, powinien wykazać, że wystąpiły problemy techniczne i to takie, które uniemożliwiały tego rodzaju doręczenie.

Teza

Definiując pojęcie „problemu technicznego” w rozumieniu art. 144 § 3 O.p. trzeba mieć na względzie, że jest to pewien stan faktyczny, który wystąpił nagle, ma swoje podłoże w wadliwym działaniu, mającym charakter awarii, systemów informatycznych wykorzystywanych przez organ do doręczeń (system organu i platforma doręczeniowa np. e-PUAP), bądź też w niemożliwości korzystania z systemów informatycznych z innych technicznych przyczyn (np. awaria zasilania).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala, Sędzia NSA Tomasz Kolanowski (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Piotr Przybysz, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 858/16 w sprawie ze skargi C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie możliwości zastosowania przez wnioskodawcę od zaległości podatkowej odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości równej 50 % 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. nr [...], 3) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w L. kwotę 840 (słownie: osiemset czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi kasacyjnej jest wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 20 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 858/16, oddalający skargę C. Spółki z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w L. (dalej: Spółka, skarżąca) na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2016 r. w przedmiocie możliwości zastosowania przez wnioskodawcę od zaległości podatkowej odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości równej 50%.

Sąd przedstawiając stan faktyczny stwierdził, że wnioskiem z 3 marca 2016 r. Spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie możliwości zastosowania do zaległości podatkowej odsetek za zwłokę w obniżonej wysokości równej 50%. Wskazała, że powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową. Została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 25 czerwca 2015 r. W wyniku przekształcenia, po stronie wspólników spółki stanowiących zarówno osoby fizyczne jak i prawne, powstał dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych w wysokości wartości niepodzielonych zysków w spółce oraz wartości zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej (art. 24 ust. 5 pkt 8 u.p.d.o.f.; art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p.).

Wnioskodawca jako płatnik winien obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego wspólników z ww. tytułu oraz wpłacić go w terminie na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego (art. 41 ust. 4c oraz art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.; art. 26 ust. 6 u.p.d.o.p.). Nie dochował jednak tego obowiązku, co spostrzegł po kilku miesiącach na początku 2016 r., kiedy upływał termin do złożenia deklaracji z ww. powodu (art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.; art. 26a ust. 1 u.p.d.o.p.). Wnioskodawca złożył ww. deklaracje w terminie, w których wykazał zaległość podatkową z opisanego na wstępie powodu oraz wpłacił jednocześnie zaległość podatkową wraz z należnymi odsetkami w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę, tj. zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

W związku z faktem, że ww. deklaracje zostały złożone na nieprawidłowej wersji formularza (uprzednio obowiązującej), Wnioskodawca złożył niezwłocznie korektę deklaracji poprzez złożenie deklaracji na aktualnej wersji formularza wymaganego w sprawie.

Złożenie przedmiotowej deklaracji, jak i jej korekty, nie nastąpiło po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach gdy nie stosuje się zawiadomienia po zakończeniu kontroli podatkowej, oraz w wyniku czynności sprawdzających.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca mógł zastosować do przedmiotowej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50 % stawki odsetek za zwłokę, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw?

Zdaniem Wnioskodawcy, mógł zastosować do opisanej zaległości podatkowej odsetki za zwłokę w obniżonej wartości równej 50% stawki odsetek za zwłokę.

Interpretacją indywidualną z 3 czerwca 2016 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazano, że nie spełnia on jednej z przesłanek zastosowania 50% preferencyjnej stawki odsetek od zaległości podatkowej - nie złożył prawnie skutecznej korekty deklaracji, w której wykazał zaległość podatkową; nie sposób bowiem za taką korektę uznać złożenie deklaracji, jak i korekty, w której nie została wykazana zaległość, lecz korekta dotyczyła złożenia deklaracji na obowiązującym formularzu. Skoro przepis wymaga złożenia korekty deklaracji, nie można uznać, że zasadne jest stosowanie tego przepisu również w sytuacji, gdy podatnik wykazał zaległość w samej deklaracji.

W skardze do sądu administracyjnego pełnomocnik spółki wniósł o uchylenie w całości zaskarżonej interpretacji podnosząc zarzuty naruszenia:

- art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw poprzez jego błędną wykładnię oraz niezastosowanie i tym samym uznanie stanowiska skarżącego za nieprawidłowe,

- art. 14d § 1 i 2 oraz art. 14o § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa poprzez ich niezastosowanie i wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, uznającej stanowisko skarżącego za nieprawidłowe, pomimo upływu terminu określonego w art. 14d Ordynacji podatkowej,

- art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej poprzez jego niewłaściwe zastosowanie w sprawie wynikające z powołania się na okoliczność faktyczną nie mającą miejsca w sprawie, tj. okoliczność "przeciążenia systemu e-PUAP i niemożliwość przesłania interpretacji indywidualnej."

W odpowiedzi na skargę organ wydający interpretację wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji. W odniesieniu do zarzutu naruszenia art. 144 § 3 Ordynacji podatkowej organ stwierdził, że 3 czerwca 2016 r., tj. w dniu wydania interpretacji, osoba upoważniona do jej podpisania - z uwagi na problemy techniczne, tj. przeciążenie systemu e-PUAP - nie mogła skutecznie zalogować się do systemu e-PUAP i nie mogła wysłać interpretacji drogą elektroniczną. Organ poinformował o ww. problemach stronę, dołączając do interpretacji pismo wyjaśniające, w którym wskazał, że w związku z przeciążeniem systemu e-PUAP i niemożnością przesłania interpretacji drogą elektroniczną, przesłał ww. interpretację indywidualną za pośredni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »