Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

12.07.2019

NSA: Organ administracji publicznej ma zdolność procesową

Z uzasadnienia: Konkludując tę część rozważań Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza więc, że organy administracji publicznej zachowały zdolność procesową w postępowaniu przed sądami administracyjnymi także po nowelizacji art. 25 § 1 P.p.s.a., dokonanej cytowaną ustawą z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi. Wniosek o odrzucenie skargi kasacyjnej organu administracji publicznej ze względu na brak zdolności procesowej tego organu nie jest więc zasadny.

Teza

Organy administracji publicznej zachowały zdolność procesową w postępowaniu przed sądami administracyjnymi także po nowelizacji art. 25 § 1 P.p.s.a., dokonanej ustawą z dnia 9.04.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Dz. U. z 2015 r., poz. 658).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf- Kalamala, Sędzia WSA del. Marek Olejnik, Protokolant Bartłomiej Ryś, po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 2607/15 w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie kosztów egzekucyjnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od A. S.A. z siedzibą w W. na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie kwotę 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Spółki Akcyjnej A. z siedzibą w W. i uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie określenia wysokości kosztów egzekucyjnych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Na podstawie tytułu wykonawczego, wystawionego dnia 12.12.2014 r. przez Burmistrza M., Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. dnia 16.12.2014 r. dokonał zajęcia rachunku bankowego skarżącej Spółki, które zostało zrealizowane przez bank dnia 19.12.2014 r. Dnia 23.12.2014 r. skarżąca wniosła zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie art. 33 § 1 pkt 1, pkt 2, pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1619, dalej: u.p.e.a.), podnosząc, że egzekwowany obowiązek wykonała w dniu 22.12.2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 20.01.2015 r. umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na wygaśnięcie egzekwowanego obowiązku. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem z dnia 18.03.2015 r. postanowienie to uchylił, wskazując, że uiszczenie przez skarżącą egzekwowanej należności nie stanowi przesłanki umorzenia postępowania egzekucyjnego, które może ewentualnie nastąpić w rezultacie wniesionych przez nią zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Dnia 20.02.2015 r. skarżąca wniosła o wydanie postanowienia w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych i obciążenie nimi wierzyciela. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie postanowieniem z dnia 24.03.2015 r. określił wysokość kosztów egzekucyjnych na kwotę 10.820,90 zł i obciążył nimi skarżącą. W zażaleniu na to postanowienie skarżąca podniosła, że skoro umorzenie postępowania egzekucyjnego nastąpiło wskutek wykonania obowiązku, wszczęcie i prowadzenie tego postępowania było niezgodne z prawem. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem z dnia 29.06.2015 r. postanowienie to utrzymał w mocy, uznając, że obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego może nastąpić tylko z urzędu, a nie na wniosek zobowiązanego, natomiast zarzut bezpodstawnego prowadzenia egzekucji nie może być przedmiotem badania w postępowaniu w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca zarzuciła naruszenie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, dalej: K.p.a.) w związku z art. 18 u.p.e.a., podnosząc, że skutek umorzenia postępowania egzekucyjnego został wyeliminowany przez uchylenie postanowienia o umorzeniu tego postępowania, toteż odpadła podstawa do orzekania o kosztach egzekucyjnych.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonego nią postanowienia na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, że w dacie wydania tego postanowienia skutek umorzenia postępowania egzekucyjnego już nie występował, ponieważ postanowienie umarzające to postępowanie zostało już uchylone. Rozstrzygnięcie kwestii kosztów postępowania egzekucyjnego wymaga jednak uwzględnienia skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.06.2016 r. (SK 31/14), którym stwierdzono sprzeczność art. 64 § 1 pkt 4 i § 6 u.p.e.a. z art. 2, art. 64 ust. 1 i art. 84 Konstytucji ze względu na to, że opłaty ustalane na ich podstawie są nadmiernie wygórowane, pełnią funkcję represyjną i nabierają charakteru podatku. Ponieważ mocą tego wyroku zostało obalone domniemanie konstytucyjności podstawy prawnej zaskarżonego postanowienia, konieczne jest wyeliminowanie go z obrotu prawnego, choć w dacie jego wydania domniemanie to obowiązywało.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. zarzucił naruszenie art. 145 § 1 pkt 1 lit. b P.p.s.a. w związku z art. 190 ust. 1 i ust. 4 Konstytucji oraz art. 64 § 1 pkt 4 i § 6 u.p.e.a., a także art. 141 § 4 P.p.s.a. przez:

  • wadliwą ocenę skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.06.2016 r. (SK 31/14) co do utraty mocy obowiązującej art. ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »