Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.10.2015

NSA. Opodatkowanie pieniędzy z prokury

Realizacja instytucji prawnej prokury uregulowanej w art. 109.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nie skutkuje otrzymaniem przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2015 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 stycznia 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1405/12 w sprawie ze skargi R. S. na interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2012 r. nr IBPBI/1/415-170/12/AB, IBPBI/1/415-171/12/AB w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie,
2) zasądza od R. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 280 (słownie: dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2013 r., sygn. akt I SA/Kr 1405/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił zaskarżone przez R. S. interpretacje indywidualne z dnia 23 maja 2012 r., wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jako podstawę rozstrzygnięcia podano art.146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: "p.p.s.a.").

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco.

Wnioskiem z dnia 8 lutego 2012 r. skarżący zwrócił się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zakwalifikowania dochodów uzyskanych z tytułu pełnienia funkcji prokurenta do dochodów z działalności gospodarczej oraz czy dochody uzyskane z tytułu prokury będą mogły podlegać opodatkowaniu podatkiem liniowym. Wnioskodawca wskazał, że będzie wykonywał funkcję prokurenta w różnych spółkach prawa handlowego. W tym celu zamierza zarejestrować działalność gospodarczą. Jako prokurent w różnych spółkach przyjmie na siebie realizację określonych obowiązków względem każdej ze spółek udzielających prokury i odpowiedzialność za wykonane czynności, w szczególności prokurent będzie nie tylko upoważniony do wykonywania funkcji prokurenta uchwałą zarządu poszczególnej spółki o udzieleniu prokury, lecz będzie również akceptował tzw. regulamin prokury, określający kompetencje i obowiązki prokurenta w danej spółce. Prokurent będzie świadczył usługi administracyjne, doradcze i usługi prawnicze. Prokurent nie będzie świadczył usług zarządzania. Uchwała zarządu danej spółki, będzie również określać wynagrodzenie za wykonywaną funkcje. Poza ww. dokumentami, określającymi zakres wzajemnych praw i obowiązków, będzie zawarta formalna umowa o świadczenie usług. Podstawą do świadczenia usług oraz wypłaty wynagrodzenia, będzie umowa o świadczenie usług obejmująca swoim zakresem funkcję i obowiązki prokurenta. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z dnia 27 kwietnia 2012 r., wnioskodawca dodatkowo podał, że:

1) w jego ocenie, wykonywane przez niego czynności prokurenta nie spełniają przesłanek, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.),
2) usługi administracyjne, doradcze i prawnicze będą wykonywane na rzecz mocodawców (spółek); spółki nie świadczą tych usług osobom trzecim za pomocą wnioskodawcy,
3) z tytułu wykonania czynności prokurenta, nie będzie związany ze spółkami więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności, co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich,
4) nie będzie pełnił funkcji członka zarządu w spółkach, w których będzie pełnił funkcję prokurenta.

W związku z powyższym wnioskodawca zadał pytania:

1) Czy dochody uzyskane z tytułu prokury wykonywanej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, będą stanowić dochody z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6, art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.?
2) Czy dochody uzyskane z tytułu prokury będą mogły podlegać opodatkowaniu podatkiem liniowym?

Zdaniem wnioskodawcy, dochody uzyskane z tytułu prokury wykonywanej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, będą stanowić dochody z działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6, art. 10 ust.1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zdaniem wnioskodawcy, nie ulega wątpliwości, iż działalność podejmowana na rzecz kilku podmiotów gospodarczych oraz przez dłuższy czas może być uznana za działalność zorganizowaną i ciągłą, a tym samym warunki uznania jej za działalność gospodarczą zostają spełnione. Ze względu na to, iż w zakresie działalności prokurenta, nie będzie mieściło się zarządzanie przedsiębiorstwem, do dochodów wnioskodawcy nie będzie miał zastosowania art. 13 pkt 8 u.p.d.o.f. in fine, wyłączający możliwość uznania określonych przychodów za przychody z działalności gospodarczej. W tej też sytuacji dochody uzyskane z tytułu prokury wykonywanej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym będą mogły podlegać opodatkowaniu stawką 19%- podatkiem liniowym (art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów w wydanych w dniu 23 maja 2012 r. interpretacjach stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Organ powołując się na art. 9 ust.1, art. 10 ust. 1, art. 5a pkt 6, art. 13 oraz art. 20 ust.1 u.p.d.o.f. oraz art. 109 ¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.; dalej: K.c.) stwierdził, że prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, jest formą (postacią) umocowania do działania w cudzym imieniu, opartą na oświadczeniu reprezentowanego (art. 96 Kodeksu cywilnego). Udzielenie prokury jest przy tym uznawane za jednostronną czynność prawną. Do udzielenia prokury wystarczające jest zatem złożenie oświadczenia woli przez podmiot do tego uprawniony, a zate...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »