NSA: Opodatkowanie odsetek od obligacji nabytych przez spółkę jawną

Czy odsetki od obligacji nabytych przez spółkę jawną powinny zostać opodatkowane na zasadach obowiązujących osoby fizyczne dla zysków z kapitałów pieniężnych, czy też na normalnych zasadach dotyczących dochodu z działalności gospodarczej spółki osobowej? Na takie pytanie odpowiadał ostatnio NSA, zajmując się sporem podatnika z Wrocławską Izbą Administracji Skarbowej.

Sprawa toczyła się następująco.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił w całości skargę podatnika, któremu jeden z domów maklerskich, występując jako płatnik pobrał - zdaniem podatnika w sposób nieuzasadniony - podatek zryczałtowany związany z otrzymaniem odsetek od obligacji. Przyczynił się przez to do powstania nadpłaty w zryczałtowanym podatku dochodowym, a Dyrektor Izby Administracji Skarbowej odmówił stwierdzenia tej nadpłaty. WSA oddalił skargę podatnika.

Podatnik kwestionował zasadność poboru podatku przez płatnika stwierdzając, że obligacje zostały nabyte w ramach działalności gospodarczej spółki jawnej, której przedmiotem (działalności) są usługi finansowe.

W uzasadnieniu skargi podkreślił, że obligacje nabyła we własnym imieniu spółka i to na jej rachunek wpłynęły środki w postaci odsetek od obligacji. Należności te zasiliły majątek spółki przed podziałem zysku za dany rok.

W ocenie Podatnika przepis art. 30b ust. 4 w związku z art. 5a pkt 6 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przesądza o tym, że odsetki od wymienionych obligacji, były przychodem spółki jawnej. Tak też zostały zaksięgowane w spółce jawnej, a w konsekwencji przychód z obligacji w 2016 r. został ujęty w zeznaniach podatkowych PIT-36L obydwóch wspólników.

Organy podatkowe w obu instancjach przychody w postaci odsetek od obligacji nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej lecz z kapitałów pieniężnych i dlatego zasadnie pobrano zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanych dochodów i w rezultacie nie ma podstaw do stwierdzenia nadpłaty.

Pełnomocniczka podatnika złożyła skargę kasacyjną, a Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż

skarga ma usprawiedliwione podstawy.

Przedstawiając sprawę NSA przypomniał, iż Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko organów podatkowych, że środki w postaci otrzymanych odsetek od obligacji stanowią odrębne źródło przychodów, jakim są przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 2 i pkt 3 u.p.d.o.f. Przy takim stanowisku, wniosek Skarżącego o stwierdzenie nadpłaty nie miałby uzasadnienia. Skarżący natomiast jest zdania, że w sytuacji gdy obligacje zakupiła i zdeponowała na swoim rachunku papierów wartościowych spółka jawna będąca przedsiębiorcą, której Skarżący był wspólnikiem - przychody z odsetek od obligacji powinny zostać zakwalifikowane u Skarżącego jako przychody z działalności gospodarczej. W konsekwencji pobranie zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek od obligacji przez płatnika - Dom Maklerski, było zdaniem Skarżącego niezasadne, ponieważ przychód z odsetek powinien być opodatkowany jako przychód z działalności gospodarczej.

NSA zauważył, że kwestia opodatkowania przychodów osiąganych przez wspólników spółki jawnej jest różnie interpretowana w orzecznictwie sądowoadministracyjnym.

Ale skład rozpatrujący omawianą sprawę stanął na stanowisku, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia zaistniałego sporu ma treść art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f., zgodnie z którym: "Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3."

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego należy zatem przyjąć, że jeżeli spółka prowadzi działalność gospodarczą – to przychody jej wspólnika osiągnięte poprzez spółkę uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zacytowany art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. kreuje fikcję prawną uzyskiwania przez wspólnika przychodów z działalności gospodarczej – o ile spółka prowadzi działalność gospodarczą. W tym zakresie skład orzekający w niniejszej sprawie popiera stanowisko wyrażane wcześniej w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. w szczególności wyrok NSA z 5 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1915/17 i cytowane tam orzecznictwo oraz piśmiennictwo). Użycie w art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. słów "uznaje się" stanowi dobitny wyraz ustanowienia fikcji prawnej.

Wskazać też należy, że w przedmiocie zakwalifikowania przychodów z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 20 maja 2013 r., sygn. II FPS 6/12, w której uznał, że przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jakkolwiek uchwała ta wprost odnosi się do akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej (w stanie prawnym, w którym spółki tej nie zaliczano jeszcze do podatników podatku od osób prawnych), wskazuje ona na przesądzające znaczenie art. 5b ust. 2 u.p.d.o.f. dla kwalifikowania przychodów z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej do źródła w postaci pozar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »