Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek PCC, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki i opłaty

23.11.2018

NSA: Opłata planistyczna dopiero od momentu wejścia w życie planu miejscowego

Opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się w razie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek: 1) wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, 2) zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan lub jego zmiana stały się obowiązujące. Dopiero dokonana a nie przewidywana zmiana przeznaczenia nieruchomości, która następuje w dacie wejścia planu w życie upoważnia organ gminy do pobrania opłaty planistycznej.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Masternak-Kubiak Sędziowie: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak Sędzia del. WSA Krzysztof Dziedzic (spr.) po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2017 r. sygn. akt IV SA/Wa 2712/16 w sprawie ze skargi P. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 2712/16 uchylił zaskarżoną przez P. G. decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, a także utrzymaną nią w mocy decyzję Zarządu Dzielnicy Wawer Miasta Stołecznego Warszawy z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] i umorzył postępowanie administracyjne.

Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym:

Pismem z dnia 26 stycznia 2015 r. Zarząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy zawiadomił P. G. o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wzrostu wartości nieruchomości, a następnie decyzją z dnia [...] grudnia 2015 r., nr [...] ustalił jednorazową opłatę dla P. G., jako zbywcy 1/2 udziału w nieruchomości położonej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy przy ul. P., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...] z obrębu [...], w wysokości 56.670,15 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Odwołanie od tej decyzji wniósł P. G. argumentując, że nieruchomość została zbyta przed wejściem planu miejscowego w życie.

Rozpoznając odwołanie SKO w Warszawie, powołując się na treść art. 36 ust. 4 i art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.; dalej jako ustawa), wskazało, iż opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się w razie łącznego wystąpienia dwóch przesłanek: 1) wzrostu wartości nieruchomości w następstwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, 2) zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od dnia, w którym miejscowy plan lub jego zmiana stały się obowiązujące. Kolegium wyjaśniło, iż zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego przed zmianą tego planu lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Kolegium podało, iż w niniejszej sprawie sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości oznaczonej jako dz. ew. nr [...] nastąpiła aktem notarialnym z dnia 23 grudnia 2014 r. za Rep. A Nr [...]. Aktualnie dla działki nr [...] obowiązuje "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Zbójnej Góry w rejonie ul. Fromborskiej", zatwierdzony uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r., nr XCII/2348/48 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz. 10695). Plan ten wszedł w życie w dniu 28 grudnia 2014 r. W myśl zapisów tego planu przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach z zielenią leśną (symbol planu [...]) oraz drogi publiczne (symbol planu - [...]). Uprzednio na tym terenie obowiązywał miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Miasta Stołecznego Warszawy zatwierdzony uchwałą Rady m.st. Warszawy z dnia 28 września 1992 r., nr XXXV/199/92, zgodnie z którym ww. nieruchomość położona była na obszarze funkcjonalnym funkcji ochrony systemu przyrodniczego miasta (symbol planu [...]). Działka ta zgodnie z rejestrem gruntów stanowiła las, nie została dla niej wydana decyzja o warunkach zabudowy lub zgoda na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne. Plan ten obowiązywał do 31 grudnia 2003 r., natomiast od 1 stycznia 2004 r. do czasu uchwalenia nowego planu działka nie była objęta żadnym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka w dniu wejścia w życie planu była niezabudowana i stanowiła użytek leśny.

Odnosząc się do złożonego odwołania Kolegium wskazało, że opłata nie ma charakteru uznaniowego, a zatem w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 36 i 37 ustawy organ ma obowiązek ją ustalić. Podkreśliło przy tym, że przepisy wiążą wzrost wartości nieruchomości z uchwaleniem planu miejscowego, a nie wejściem jego w życie.

Uwzględniając powołanym na wstępie wyrokiem skargę wniesioną przez P. G. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie podzielił stanowiska zaprezentowanego przez organy, że przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wiążą wzrost wartości nieruchomości z uchwaleniem planu miejscowego, a nie wejściem jego w życie.

W ocenie Sądu uwadze organów uszło, że zgodnie z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zgodnie z ust. 2 art. 88 Konstytucji RP zasady i tryb ogłaszania aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego, normuje ustawa. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego w dacie wydanie zaskarżonej decyzji określała ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.296). Stosownie do art. 2 ust. 1 tej ustawy ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest obowiązkowe, a akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »