Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

25.09.2017

NSA. Odrębne dostawy jako usługi ciągłe

Z uzasadnienia: Za dostawy o charakterze ciągłym, o których mowa w art. 19a ust. 4 w związku z art. 19a ust. 3 ustawy o VAT należy uznać ciąg kolejnych, odrębnych dostaw dokonywanych w dłuższym niż miesiąc okresie czasu, będący wynikiem ustaleń poczynionych pomiędzy kontrahentami, czy zawartych pomiędzy nimi umów, w ramach których dostawca zobowiązuje się wobec nabywcy do dostarczania na jego rzecz ściśle określonych towarów, według ustalonego planu.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Bartosz Wojciechowski, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia WSA del. Małgorzata Fita (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 12/15 w sprawie ze skargi P. S.A. z siedzibą w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 9 września 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu sprawy ze skargi P. S.A. z siedzibą w B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 9 września 2014 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług, uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu wyroku podał stan faktyczny sprawy, z którego wynika, że Spółka we wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT posiadającym aktywny numer VAT UE dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Z jednym ze swoich kontrahentów Spółka zamierza podpisać umowę na dostawę towarów rozliczaną w cyklach rozliczeniowych. Fakturowanie towarów dostarczonych odbiorcy będzie dokonywane miesięcznie, zgodnie ze zrealizowanym harmonogramem dostaw. Poszczególne dostawy otrzymane w danym okresie będą raportowane (potwierdzane) przez odbiorcę w formie zbiorczego potwierdzenia. Określenie przez Spółkę ilości dokonanych transportów w danym okresie rozliczeniowym teoretycznie powinno być możliwe, jednak z uwagi na różne warunki dostaw i ich wysoką częstotliwość, precyzyjne określenie przed zakończeniem miesiąca rozliczeniowego ilości zrealizowanych transportów oraz ilości i wartości towarów transportowanych w trakcie danej wysyłki jest bardzo utrudnione. Faktura sprzedaży będzie wystawiana po zakończeniu okresu rozliczeniowego (danego miesiąca) z zachowaniem terminów ustawowych określonych w art. 106i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej – u.p.t.u.). Jako data realizacji dostawy (data sprzedaży) będzie podawany na fakturze ostatni dzień miesiąca.

W związku z tak przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka zapytała, czy obowiązek podatkowy dla opisanych przez nią dostaw towarów będzie powstawał na zasadach określonych w art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 u.p.t.u. tj. z upływem ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego i czy zgodnie z art. 31a ust. 1 u.p.t.u., przy dokonywaniu rozliczanych cyklicznie (miesięcznie) dostaw towarów przez Spółkę kursem właściwym dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wyrażonych w walucie obcej na złote, będzie kurs średni danej waluty obcej ogłoszony przez Narodowy Bank Polski lub kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający ostatni dzień okresu rozliczeniowego (miesiąca)?

Spółka zajęła stanowisko, że obowiązek podatkowy dla opisanych przez nią dostaw towarów będzie powstawał na zasadach określonych w art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 u.p.t.u., tj. z upływem ostatniego dnia każdego okresu rozliczeniowego.

Organ podatkowy uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że za sprzedaż o charakterze ciągłym należy uznać sprzedaż odbywającą się bezustannie, stale, bez przerwy itd. Podał, że w zobowiązaniu ciągłym nie da się wyróżnić powtarzających się odrębnych czynności, które można byłoby zakwalifikować jako świadczenia samodzielne w określonym momencie. Zdaniem organu, z opisu zawartego we wniosku jednoznacznie wynika, że dokonana przez Spółkę dostawa w danym okresie rozliczeniowym nie spełnia definicji sprzedaży o charakterze ciągłym. W przedmiotowej sprawie bez większych przeszkód można bowiem wyszczególnić moment rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych dostaw oraz określić jednoznacznie ich przedmiot (ich rodzaj i zakres). Tym samym, w przedmiotowej sprawie nie będzie miał zastosowania art. 19a ust. 4 u.p.t.u.

W skardze na powyższą interpretację, Spółka zarzuciła jej naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, a mianowicie: art. 19a ust. 4 w zw. z art. 19a ust. 3 u.p.t.u - poprzez jego błędną wykładnię prowadzącą do wniosku, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym obowiązek podatkowy powstaje na zasadach określonych w art. 19a ust. 1 u.p.t.u. oraz art. 31a ust. 1 u.p.t.u. poprzez jego błędną wykładnię prowadzącą do wniosku, iż w celu przeliczenia, na potrzeby określenia podstawy opodatkowania, kwot wyrażonych w walucie obcej i złote właściwym jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski lub Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający każdą odrębną dostawę zrealizowaną w danym miesiącu.

W odpowiedzi na skargę, organ podatkowy wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko i argumentację zawarte w zaskarżonej interpretacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę. Nie podzielił stanowiska organu co do tego, że przez usługi, o jakich mowa w art. 19 ust. 3 (a w związku z treścią art. 19a ust. 4 także przez dostawę towarów) należy r...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »