Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

28.12.2017

NSA: Odpowiedzialno嗆 cz這nka zarz康u za zobowi您ania spó趾i

Na organie podatkowym spoczywa obowi您ek wykazania tzw. przes豉nek pozytywnych odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u spó趾i tj. pe軟ienia obowi您ków cz這nka zarz康u w czasie w którym up造wa termin p豉tno軼i zobowi您ania podatkowego, które przerodzi這 si w dochodzon zaleg這嗆 podatkow spó趾i w zwi您ku z bezskuteczno軼i egzekucji prowadzonej przeciwko spó販e, natomiast ci篹ar udowodnienia istnienia jakiejkolwiek okoliczno軼i uwalniaj帷ej od odpowiedzialno軼i ( przes豉nki negatywnej ), spoczywa na cz這nku zarz康u.

SENTENCJA

Naczelny S康 Administracyjny w sk豉dzie: Przewodnicz帷y S璠zia NSA Ryszard P瘯, S璠zia NSA Krystyna Chustecka (sprawozdawca), S璠zia WSA (del.) Maja Chodacka, Protokolant Marek Kleszczy雟ki, po rozpoznaniu w dniu 25 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. R. od wyroku Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 351/15 w sprawie ze skargi M.R. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w B. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B.) z dnia 26 stycznia 2015 r., nr [...] w przedmiocie solidarnej odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u za zaleg這軼i podatkowe spó趾i z tytu逝 podatku od towarów i us逝g za stycze 2010 r. 1) oddala skarg kasacyjn, 2) zas康za od M. R. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w B. kwot 240 (s這wnie: dwie軼ie czterdzie軼i) z這tych tytu貫m zwrotu kosztów post瘼owania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie sygn. akt I SA/Bd 351/15 ze skargi M. R. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 26 stycznia 2015 r. w przedmiocie solidarnej odpowiedzialno軼i cz這nka zarz康u za zaleg這軼i podatkowe spó趾i z tytu逝 podatku od towarów i us逝g za stycze 2010 r., Wojewódzki S康 Administracyjny w Bydgoszczy, oddali skarg.

Z przedstawionego przez S康 pierwszej instancji stanu sprawy wynika這, 瞠 decyzj z dnia 3 pa寮ziernika 2014 r. Naczelnik [...] Urz璠u Skarbowego orzek o solidarnej odpowiedzialno軼i skar膨cej za zaleg這軼i podatkowe "F." Sp. z o.o. w podatku od towarów i us逝g za stycze 2010 r. Uzasadniaj帷 orzeczenie organ wskaza, 瞠 zaleg這軼i powsta造 w czasie pe軟ienia przez skar膨c obowi您ków prezesa zarz康u spó趾i.

W zwi您ku z nieuregulowaniem tych zaleg這軼i zosta這 wzgl璠em spó趾i wszcz皻e post瘼owanie egzekucyjne, które okaza這 si bezskuteczne. Dokonuj帷 analizy przes豉nek egzoneracyjnych okre郵onych w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) dalej O.p., organ stwierdzi, 瞠 skar膨ca nie wskaza豉 maj徠ku spó趾i, z którego mo磧iwe by這by zaspokojenie powsta造ch roszcze. Nie z這篡豉 równie, we w豉軼iwym czasie, wniosku o og這szenie upad這軼i spó趾i, a tak瞠 nie wykaza豉 braku winy w niez這瞠niu tego wniosku.

Zaskar穎n decyzj Dyrektor Izby Skarbowej utrzyma w mocy orzeczenie organu pierwszej instancji. Organ odwo豉wczy podzieli stanowisko organu, 瞠 w sprawie nie zaistnia造 okoliczno軼i uwalniaj帷e skar膨c od odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i.

W skardze wniesionej do WSA w Bydgoszczy skar膨ca zarzuci豉 naruszenie decyzji:

- art. 116 § 2 O.p., art. 116 § 1 pkt 1 lit. a) O.p., art. 116 § 1 pkt 2 O.p;

- art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 116 § 1 O.p.;

- art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 122, art. 181, art. 187 § 1 i art. 191 O.p.;

- art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 181 O.p.;

- art. 188 O.p.;

- art. 181 w zw. z art. 188 O.p.;

- art. 197 §1 w zw. z art. 188 O.p.;

- art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 124 i art. 210 § 4 O.p.

W odpowiedzi na skarg organ wniós o jej oddalenie, podtrzymuj帷 argumentacj zawart w uzasadnieniu zaskar穎nej decyzji.

W motywach wyroku S康 pierwszej instancji oceni, 瞠 prawid這we jest stanowisko organów odno郾ie przes豉nek uprawniaj帷ych do przeniesienia odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i na skar膨c.

Od powy窺zego wyroku pe軟omocnik skar膨cej wniós skarg kasacyjn.

Jako podstawy kasacyjne wskaza art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o post瘼owaniu przed s康ami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) dalej P.p.s.a., na naruszenie przepisów prawa materialnego, które mia這 istotny wp造w na wynik sprawy, tj.:

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 116 § 2 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi i uznanie, 瞠 skar膨ca ponosi odpowiedzialno嗆 podatkow za zaleg這軼i spó趾i "F." sp. z o.o. z tytu逝 podatku od towarów i us逝g, odsetki od ww. zaleg這軼i oraz koszty post瘼owania egzekucyjnego, mimo 瞠 odpowiedzialno嗆 ta dotyczy zaleg這軼i podatkowej z tytu逝 zobowi您ania, którego termin p豉tno軼i up造wa w czasie, kiedy skar膨ca ani formalnie, ani faktycznie nie pe軟i豉 obowi您ków cz這nka zarz康u tej spó趾i;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 116 § 1 pkt 1 lit. a) O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi i uznanie, 瞠 skar膨ca nie zg這si豉 wniosku o og這szenie upad這軼i spó趾i "we w豉軼iwym czasie", mimo 瞠 wniosek ten zosta z這穎ny z zachowaniem terminu zastrze穎nego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upad這軼iowe i naprawcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm),dalej pun;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 116 § 1 pkt 2 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi i uznanie, 瞠 skar膨ca nie wykaza豉 istnienia niespornych, niezabezpieczonych zastawem i mo磧iwych do zaj璚ia egzekucyjnego wierzytelno軼i (w tym zagranicznych), w oparciu o które mo磧iwe by這by zaspokojenie zaleg這軼i podatkowych spó趾i w znacznej cz窷ci, podczas gdy w toku ca貫go post瘼owania skar膨ca wskazywa豉 na istnienie takich sk豉dników maj徠ku spó趾i;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. a w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 116 § 1 pkt 2 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi, chocia w okoliczno軼iach niniejszej sprawy organy podatkowe procedowa造 wzgl璠em skar膨cej w przedmiocie stwierdzenia jej solidarnej odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i "F." Sp. z o.o. w podatku od towarów i us逝g, mimo istnienia ujemnej przes豉nki procesowej w postaci niewszcz璚ia post瘼owania w przedmiocie odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i z ograniczon odpowiedzialno軼i wobec wszystkich osób mog帷ych taka odpowiedzialno嗆 ponosi;

2. Na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. w skardze kasacyjnej wskazano na naruszenie przepisów prawa procesowego, w sposób maj帷y wp造w na wynik sprawy, tj.:

- art. 1 § 1 i § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju s康ów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) dalej jako: P.u.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c i art. 135 w zw. z art. 151 P.p.s.a. w zw. z art. 120, 121 § 1, 122, 187 § 1 w zw. z art. 191 O.p. poprzez nieuwzgl璠nienie skargi i nieuchylenie zaskar穎nej decyzji organu drugiej instancji i poprzedzaj帷ej j decyzji organu pierwszej instancji, które narusza造 zasad prawdy obiektywnej, a tym samym zasad praworz康no軼i oraz zasad prowadzenia post瘼owania podatkowego w sposób budz帷y zaufanie do organów podatkowych poprzez dokonanie wadliwych ustale faktycznych w zakresie w jakim organy te z przekroczeniem swobodnej oceny dowodów przyj窸y, 瞠:

a) spó趾a "F." sp. z o.o. sta豉 si niewyp豉calna pod koniec 2009 r.,

b) skar膨ca mia豉 mo磧iwo嗆 i winna by豉 pe軟i funkcj cz這nka zarz康u spó趾i tak瞠 po dniu 26 stycznia 2010 r.,

c) skar膨ca nie wykaza istnienia sk豉dników maj徠ku spó趾i, z których mo磧iwa by豉by egzekucja zaleg這軼i w znacznej cz窷ci,

d) termin p豉tno軼i zobowi您a, z tytu逝 których powsta造 zaleg這軼i spó趾i w podatku od towarów i us逝g up造wa w czasie, kiedy skar膨ca pe軟i豉 formalnie i faktycznie funkcj cz這nka zarz康u spó趾i;

- art. 1 § 1 i § 2 P.u.s.a. oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 151 P.p.s.a. w zw. z art. 187 § 1 oraz art. 191 O.p. poprzez dokonanie nieprawid這wej kontroli wadliwie poczynionych ustale faktycznych w zakresie, w jakim organy podatkowe obu instancji ustali造, 瞠:

a) skar膨ca faktycznie pe軟i豉 funkcj cz這nka zarz康u po dniu 26 stycznia 2010 r. do dnia z這瞠nia rezygnacji,

b) wyst徙ienie przez skar膨c z wnioskiem o og這szenie upad這軼i spó趾i w dniu 8 lutego 2010 r. by這 dzia豉niem spó幡ionym;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 181 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi, mimo 瞠 rozstrzygni璚ie w niniejszej sprawie zosta這 wydane z ca趾owitym pomini璚iem przed這穎nej wraz z pismem z dnia 17 grudnia 2014 r. kopii sprawozdania finansowego spó趾i wraz z rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy trwaj帷y od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., jak równie prognozy finansowej na rok 2010 r. sporz康zonej przez inwestora spó趾i, podczas gdy w 鈍ietle Ordynacji podatkowej dowodem mo瞠 by wszystko, co mo瞠 przyczyni si do wyja郾ienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 188 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi, mimo 瞠 rozstrzygni璚ie w niniejszej sprawie zosta這 wydane z pomini璚iem 膨dania strony dotycz帷ego przeprowadzenia dowodu ze sprawozdania finansowego spó趾i za 2009 r., które dzi fizycznie znajduje si w aktach spó趾i w rejestrze przedsi瑿iorców, jak równie wniosku o porównanie tre軼i tego dokumentu z tre軼i sprawozdania, które skar膨ca przed這篡豉 wraz z pismem z dnia 17 grudnia 2014 r., chocia przedmiotem ww. dowodów by造 okoliczno軼i maj帷e znaczenie dla sprawy, a dotychczas przeprowadzone przez organ dowody s逝篡造 stwierdzeniu przeciwnych okoliczno軼i;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 181 w zw. z art. 188 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi, mimo 瞠 rozstrzygni璚ie w niniejszej sprawie zosta這 wydane z pomini璚iem 膨dania strony dotycz帷ego przes逝chania w charakterze 鈍iadka ksi璕owej spó趾i "F." Sp. z o.o. – Pani M.K., na okoliczno嗆 sytuacji finansowej spó趾i pod koniec 2009 r. oraz w styczniu 2010 r.;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 151 P.p.s.a. poprzez dokonanie wadliwej kontroli niew豉軼iwego zastosowania przez organy podatkowe obu instancji art. 197 § 1 w zw. z art. 188 O.p., a w konsekwencji oddalenie skargi, mimo, 瞠 rozstrzygni璚ie w niniejszej sprawie zosta這 wydane bez uwzgl璠nienia wn...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »