Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

14.06.2018

NSA: Odpowiedzialno嗆 cz這nka zarz康u za przedawnione zobowi您anie spó趾i

Je瞠li zobowi您anie podatnika wygas這 na skutek przedawnienia na etapie post瘼owania odwo豉wczego od decyzji orzekaj帷ej odpowiedzialno嗆 osoby trzeciej, organ odwo豉wczy powinien uchyli decyzj organu pierwszej instancji i umorzy post瘼owanie w sprawie w zakresie dotycz帷ym zaleg這軼i w przedawnionych zobowi您aniach.

Sentencja

Naczelny S康 Administracyjny w sk豉dzie: Przewodnicz帷y - S璠zia NSA Hieronim S瘯, S璠zia NSA Maria Do篡nkiewicz (sprawozdawca), S璠zia WSA del. Bo瞠na Dzie豉k, Protokolant Katarzyna ㄊsiak, po rozpoznaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w G. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w G.) od wyroku Wojewódzkiego S康u Administracyjnego w Gda雟ku z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1097/15 w sprawie ze skargi D. F. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 6 maja 2015 r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i oddala skarg kasacyjn.

Uzasadnienie

1. Wojewódzki S康 Administracyjny w Gda雟ku wyrokiem z 18 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1097/15, po rozpoznaniu skargi D. F. na decyzj Dyrektora Izby Skarbowej G. z 6 maja 2015 r. w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe spó趾i uchyli zaskar穎n decyzj w cz窷ci umarzaj帷ej post瘼owanie odwo豉wcze w pozosta貫j cz窷ci oddali skarg.

2. Przedstawiaj帷 stan faktyczny S康 pierwszej instancji wskaza, 瞠 Naczelnik [...] Urz璠u Skarbowego w G., decyzj z 30 pa寮ziernika 2014 r., orzek o odpowiedzialno軼i podatkowej skar膨cego jako Prezesa Zarz康u solidarnie z I. Sp. z o. o. oraz A. S. – by造m cz這nkiem Zarz康u i M. P. – cz這nkiem Zarz康u za zaleg這軼i podatkowe Spó趾i z tytu逝 podatku od towarów i us逝g za miesi帷e od lutego 2009 r. oraz do lipca 2009 r. do sierpnia 2010 r. i pa寮ziernik 2010 r. wraz z odsetkami za zw這k i kosztami post瘼owania.

3. Organ odwo豉wczy rozpatruj帷 odwo豉nie strony stwierdzi, 瞠 termin p豉tno軼i przedmiotowych zobowi您a spó趾i up造wa w czasie pe軟ienia przez skar膨cego obowi您ków prezesa zarz康u. Egzekucja z maj徠ku spó趾i okaza豉 si bezskuteczna. Wykazane wi璚 zosta造 pozytywne przes豉nki odpowiedzialno軼i skar膨cego jako cz這nka zarz康u spó趾i za jej zaleg這軼i. Jednocze郾ie organ wyja郾i, 瞠 skar膨cy nie wskaza 瘸dnego maj徠ku spó趾i, z którego mo磧iwe by這by zaspokojenie powsta造ch roszcze, a wobec ustalenia, 瞠 wniosek o og這szenie upad這軼i spó趾i nie zosta z這穎ny, organ wywiód, 瞠 nie zasz豉 瘸dna przes豉nka egzoneracyjna wy陰czaj帷a odpowiedzialno嗆 skar膨cego, przewidziana w art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) dalej jako: O.p.

W zwi您ku jednak z przedawnieniem - na etapie post瘼owania odwo豉wczego – zobowi您a za stycze, kwiecie oraz czerwiec 2009 r. oraz faktem, 瞠 wyga郾i璚ie zobowi您ania pierwotnego d逝積ika powoduje te zwolnienie z odpowiedzialno軼i osoby trzeciej wed逝g tego organu nale瘸這 umorzy post瘼owanie odwo豉wcze w zakresie orzeczenia odpowiedzialno軼i za zaleg這軼i podatkowe Spó趾i za te okresy.

4. Wojewódzki S康 Administracyjny w Gda雟ku uzna za prawid這we stanowisko organów, 瞠 zaistnia造 przes豉nki pozytywne do orzeczenia o odpowiedzialno軼i skar膨cego jako cz這nka zarz康u Spó趾i przewidziane w art. 116 § 1 i 2 O.p., a tak瞠 瞠 skar膨cy nie wykaza przes豉nek uwalniaj帷ych go od odpowiedzialno軼i za zobowi您ania podatkowe Spó趾i.

Odnosz帷 si do kwestii wskazania maj徠ku, z którego organ móg豚y zaspokoi, S康 pierwszej instancji wskaza, 瞠 wobec braku maj徠ku ruchomego i innych praw maj徠kowych Naczelnik [...] Urz璠u Skarbowego w G. postanowieniem z 17 grudnia 2013 r. umorzy post瘼owanie egzekucyjne prowadzone wobec maj徠ku zobowi您anej spó趾i.

S康 podkre郵i, 瞠 skar膨cy nie wykaza 瘸dnych przes豉nek i okoliczno軼i pozwalaj帷ych stwierdzi, 瞠 niezg這szenie we w豉軼iwym czasie wniosku o og這szenie upad這軼i oraz niewszcz璚ie post瘼owania uk豉dowego nast徙i這 nie z jego winy.

S康 zgodzi si z organem podatkowym, 瞠 ustawodawca nie ró積icuje w przepisach O.p. odpowiedzialno軼i cz這nków zarz康u w zale積o軼i od wewn皻rznego uregulowania w spó販e podzia逝 zada pomi璠zy cz這nkami zarz康u oraz od stopnia aktywno軼i w realizacji obowi您ków wynikaj帷ych z piastowania tej funkcji w spó販e. Ponadto cz這nek zarz康u zosta zobowi您any oraz uprawniony do reprezentowania spó趾i i prowadzenia jej spraw z nale篡t staranno軼i.

S康 pierwszej instancji nie zgodzi si natomiast z organem odwo豉wczym by w zwi您ku z przedawnieniem zobowi您a za niektóre okresy rozliczeniowe na etapie post瘼owania odwo豉wczego nale瘸這 umorzy jedynie post瘼owanie odwo豉wcze. Organ drugiej instancji powinien bowiem w takiej sytuacji uchyli zaskar穎n decyzj i umorzy post瘼owanie.

5. Od powy窺zego wyroku w zakresie jego pkt 1 organ wniós skarg kasacyjn. Na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. poz. 270 ze zm. dalej jako: p.p.s.a.) zarzuci naruszenie przepisów post瘼owania, które mia這 istotny wp造w na wynik sprawy, tj.:

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) i pkt 3 O.p. w powi您aniu z art. 208 O.p. poprzez uchylenie zaskar穎nej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej pomimo tego, 瞠 nie by這 podstaw do zastosowania przepisu art. 233 § 1 okt 2 lit. a) O.p.;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) p.p.s.a. w zw. z art. 151 p.p.s.a. poprzez uchylenie w cz窷ci zaskar穎nej decyzji podczas gdy zachodzi造 podstawy do oddalenia skargi;

- art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ) p.p.s.a. w zw. z art. 133 § 1 p.p.s.a. poprzez b喚dn ocen stanu faktycznego sprawy, polegaj帷 na uznaniu, i zaistnia造 stan faktyczny nie pozwala na wydanie decyzji umarzaj帷ej post瘼owanie odwo豉wcze.

Wskazuj帷 na powy窺ze organ wniós o uchylenie zaskar穎nego wyroku w punkcie pierwszym, ewentualnie uchylenie zaskar穎nego wyroku w punkcie pierwszym i przekazanie w tym zakresie skargi Wojewódzkiemu S康owi Administracyjnemu w Gda雟ku do ponownego rozpoznania oraz zas康zenie kosztów zast瘼stwa procesowego wed逝g norm przepisanych.

Naczelny S康 Administracyjny zwa篡 co nast瘼uje:

Skarga kasacyjna nie jest zasadna.

6. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a., Naczelny S康 Administracyjny rozpoznaje spraw w granicach skargi kasacyjnej, z urz璠u bior帷 pod uwag jedynie niewa積o嗆 post瘼owania s康owego, której przes豉nki wymienione zosta造 w § 2 tego artyku逝. Przes豉nki te w rozpoznanej sprawie nie wyst徙i造. Nie stwierdzono te podstaw do odrzucenia skargi oraz umorzenia post瘼owania w oparciu o art. 189 p.p.s.a.

Wyja郾i nale篡, 瞠 poprzedzenie wyliczenia zarzutów skargi kasacyjnej zwrotem "w szczególno軼i" wskazywa mo瞠, i autor skargi kasacyjnej przyk豉dowo jedynie wymienia te zarzuty, domagaj帷 si przez to niejako kontroli zaskar穎nego wyroku tak瞠 z punktu widzenia innych narusze przepisów prawa. Zwi您anie S康u kasacyjnego granicami skargi kasacyjnej wyklucza tak mo磧iwo嗆. S康 ten mo瞠 odnie嗆 si wy陰cznie do zarzutów sformu這wanych przez stron skar膨c.

7. Zasadniczy zarzut skargi kasacyjnej to zarzut naruszenia art. 145 § 1 pk...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »