NSA: Odpowiedzialność członka zarządu za podatek VAT na wystawionej fakturze

Artykuł 108 ustawy o VAT mówi, iż w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe powstałe z tego tytułu na podobnych zasadach, jak w innych przypadkach odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

TEZY

Członek zarządu spółki kapitałowej ponosi odpowiedzialność na podstawie art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) za zaległości spółki kapitałowej, powstałe na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia WSA (del.) Paweł Dąbek (sprawozdawca), , po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. T. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1012/20 w sprawie ze skargi T. T. N. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 31 grudnia 2019 r., nr [...] w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej osób trzecich 1. oddala skargę kasacyjną, 2. prostuje oczywistą omyłkę w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1012/20 w ten sposób, że zamiast wpisanych danych Skarżącej "N. T. T." wpisać "N. T. T.".

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 24 lutego 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1012/20 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę N. T. (dalej: Skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (dalej: Dyrektor) z 31 grudnia 2019 r. w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu wraz z drugim członkiem zarządu oraz spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2014 r. (wyrok ten oraz pozostałe powoływane orzeczenia dostępne są na stronie: http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Skarżąca w złożonej skardze kasacyjnej zarzuciła zaskarżonemu wyrokowi naruszenie prawa materialnego oraz przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy:

1/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) w zw. z art. 141 § 4 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. – dalej: p.p.s.a.) w zw. z art. 116 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm. - dalej: O.p.) w zw. z art. 201 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), poprzez ich zastosowanie i wadliwe przyjęcie, że ziściły się wszystkie przesłanki odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki, mimo, iż w przedmiotowej sprawie przepis art. 108 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. – dalej: u.p.t.u.) nie ma zastosowania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich, a ponadto poprzez błędne zastosowanie tych przepisów, podczas gdy w przedmiotowej sprawie przepis art. 108 u.p.t.u. nie ma zastosowania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich, jako że kwota (zobowiązanie) wskazana w decyzji wydanej wobec spółki wyłącznie pozoruje podatek od towarów i usług, ale nim nie jest, a ponadto statuuje podwójną odpowiedzialność wobec podatnika (karną i podatkową) o charakterze represyjnym;

2/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. b) i c) w zw. z art. 151 w zw. z art. 3 § 2 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z art. 150 § 4 oraz art. 59 § 1 pkt 9 i art. 212 O.p., polegające na niezasadnym oddaleniu skargi, w sytuacji naruszenia przez Dyrektora wyżej powołanych przepisów poprzez uznanie doręczenia decyzji podatkowej w ustawowym 5-letnim terminie, mimo iż przesyłkę doręczono dopiero 4 marca 2020 r., co winno skutkować stwierdzeniem jej nieważności w części – obejmującej okres od stycznia do listopada – na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 O.p., jaki rażąco naruszającej prawo;

3/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 151 w zw. z art. 3 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 118 § 1 O.p., polegające na niezasadnym oddaleniu skargi w sytuacji błędnego przyjęcia przez Dyrektora wykładni art. 118 § 1 O.p. i przyjęcie, że zwrot "wydanie decyzji" oznacza wyłącznie stronę techniczną postępowania w danej sprawie, czyli sporządzenie i podpisanie decyzji przez uprawnioną osobę, bez jej doręczenia stronie.

W oparciu o tak postawione zarzuty, Skarżąca wniosła o zmianę w części zaskarżonego wyroku i rozstrzygnięcie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie, jak również o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna nie zawiera usprawiedliwionych podstaw i dlatego podlegała oddaleniu.

(...)

Skarga kasacyjna zawiera dwie grupy zarzutów, z których pierwsza koncentruje się na wykazaniu naruszenia art. 118 § 1 O.p., gdyż zdaniem Skarżącej, w terminie wskazanym w tym przepisie, decyzja orzekająca o odpowiedzialności osoby trzeciej, powinna zostać doręczona, nie zaś jedynie wydana. W drugiej grupie zarzutów Skarżąca wskazywała, że brak jest podstaw do orzekania o odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej z tytułu podatku wynikającego z art. 108 u.p.t.u.

Odnosząc się do pierwszej grupy zarzutów, przypomnieć należy, że decyzją z 16 lipca 2019 r. organ pierwszej instancji orzekł o odpowiedzialności Skarżącej za zaległości podatkowe spółki, której była członkiem zarządu, z tytułu podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2014 r. Od decyzji tej Skarżąca pismem z 5 sierpnia 2019...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »