NSA. Odliczenie VAT przy budowie a opodatkowanie najmu ryczałtem

Użyty w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT zwrot legislacyjny: „jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej” nie jest tożsamy znaczeniowo z określeniem, jakim ustawodawca posłużył się w art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, tj. „z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą”. O ile bowiem w pierwszym przypadku prawodawca eksponuje wyraźnie element funkcjonalny (wskazuje na charakter aktywności podatnika), to tyle kolejny zwrot dotyczy aspektu przedmiotowego (powiązania określonych składników majątku z działalnością gospodarczą) - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Krzysztof Winiarski (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 marca 2015 r. sygn. akt I SA/Rz 118/15 w sprawie ze skargi G.S. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 8 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od G.S. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 12 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 118/15 (wszystkie, przytoczone w niniejszym uzasadnieniu, orzeczenia sądów administracyjnych zostały zamieszczone w bazie internetowej NSA CBOIS: www.orzeczenia.nsa.gov.pl) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę G.S. na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 8 października 2014r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji Skarżący wskazał, że jest osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie zarządzania procedurami kontroli wydatków 70.22 Z. Z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej jest podatnikiem podatku VAT. Dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza na zasadach ogólnych, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólnoty majątkowej i razem z małżonkiem jest właścicielem obiektu użytkowego, wybudowanego z majątku zgromadzonego w trakcie trwania związku małżeńskiego, który będzie źródłem przychodów z najmu prywatnego na podstawie art. 10 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Wynajem ten nie będzie prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Wynajmującym będzie tylko Wnioskodawca a przychody będą opodatkowywane w całości przez niego (zgodnie z przepisami Wnioskodawca wraz z małżonkiem złożą oświadczenie o opodatkowaniu przychodów z najmu przez jednego z małżonków, w tym przypadku przez Wnioskodawcę).

Przychody będą opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%. Wydatki na budowę obiektu zostały potwierdzone fakturami wystawionymi imiennie na nazwisko Wnioskodawcy, od których Wnioskodawca jako czynny podatnik VAT odliczył podatek VAT naliczony. Obiekt użytkowy będzie przeznaczony na wynajem komercyjny (niemieszkalny).

W związku z powyższym zdarzeniem zadano następujące pytania:

 1. Czy fakt, że Wnioskodawca posiada status czynnego podatnika VAT ma wpływ na poprawność kwalifikacji dochodów (przychodów) uzyskiwanych z tytułu wynajmu obiektu ze źródła najem prywatny, a nie jako pozarolnicza działalność gospodarcza?
 2. Czy fakt, że przedmiotem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie jest wynajem obiektów, lokali, a obiekt stanowiący przedmiot wynajmu nie stanowi składnika majątku związanego z działalnością gospodarczą pozwala rozliczać przychody osiągnięte z najmu obiektu użytkowego jako najem prywatny - ryczałtem ewidencjonowanym?

Wnioskodawca stanął na stanowisku, że wybór kwalifikacji i sposób rozliczenia przychodów z najmu ustawodawca pozostawił osobie oddającej rzecz w najem. Jedynie w przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, albo najem jest przedmiotem tej działalności, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 u.p.d.o.f. wynajmowanie nieruchomości traktowane jest jako pozarolnicza działalność gospodarcza. Mając na względzie treść art. 9a ust. 6 u.p.d.o.f., art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1a, art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) – dalej u.z.p.d.o.f., Wnioskodawca stwierdził, że nie ma przeszkód, aby przychód z najmu nieruchomości zaliczyć do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. i opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. Od wyboru podatnika zależy bowiem kwalifikacja uzyskiwanych z tego tytułu przychodów do odpowiedniego źródła przychodów.

Minister Finansów w interpretacji z dnia 8 października 2014r. uznał powyższe stanowisko za nieprawidłowe wskazując, że opisany we wniosku najem spełnia przesłanki, o których mowa w art. 5a ust. 6 u.p.d.o.f. Minister Finansów zauważył, że fakt, iż Wnioskodawca zdecydował się na budowę tego typu budynku, przy własnym zaangażowaniu finansowym, świadczy o tym, że plany Wnioskodawcy dotyczące najmu tego budynku będą miały charakter długofalowy. Minister Finansów wskazał, że Wnioskodawca, korzystając za statusu czynnego podatnika VAT, odliczał podatek naliczony od wydatków ponoszonych na realizowaną inwestycję.

W oparciu o powyższe organ podatkowy stwierdził, że Wnioskodawca od momentu uzyskania przychodów z wynajmu budynku będzie mieć obowiązek opodatkowania ich jako przychody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.

Po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa skarżący wniósł skargę na powyższą interpretację zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego:

 • art. 5a pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie,
 • art. 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: u.z.p.d.o.f.), poprzez błędną wykładnię i w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, w imieniu Ministra Finansów wniósł o jej oddalenie z przyczyn podanych w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalając skargę wskazał, że w rozpoznawanej sprawie już sam sposób wejścia w posiadanie nieruchomości, która ma zostać wynajęta z uwzględnieniem sposobu finansowania wytworzenia wskazuje na to, iż możliwe do uzyskania przychody z wynajmu tejże nieruchomości należy przyporządkować do źródła pochodzenia - z działalności gospodarczej. Jak bowiem wynika z okoliczności stanu faktycznego podanych we wniosku, podatnik dokonał odliczenia naliczonego podatku VAT wykazanego na fakturach zakupowych związanych z nabyciem przedmiotowej nieruchomości. W niniejszej sprawie brak jest jakichkolwiek podstaw do zakwestionowania prawidłowości takiego właśnie zachowania podatnika, a zatem brak podstaw do zakwestionowania takiego odliczenia. Sąd pierwszej instancji wskazał, że podatnik może dokonać odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur nabycia danego towaru lub danej usługi, ale tylko w takim przypadku, jeżeli ten towar i ta usługa będą następnie wykorzystywane przez niego do wykonywania czynności opodatkowanych. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają natomiast odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W przedmiotowej sprawie czynnością opodatkowaną, którą może wykonywać Skarżący w oparciu o nabyte mienie, jest świadczenie usługi najmu tejże nieruchomości. Z odliczenia dokonanego przez podatnika wynika więc, że będzie on wykorzystywał nieruchomość do dokonywania czynności opodatkowanych, a to do odpłatnego świadczenia usługi najmu na terytorium kraju. Z dokonanego przez podatnika odliczenia podatku VAT, o którym mowa w podanym stanie faktycznym wynika, że nieruchomość ta będzie przez niego wykorzystywana do celów prowadzonej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w szczególności do dokonywania czynności opodatkowanych. W takiej sytuacji w ocenie sądu administracyjnego nie jest możliwe przyporządkowanie przychodu uzyskiwanego z wynajmowania takiej nieruchomości jako przychodu opisanego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. W takim przypadku źródłem przychodów będzie pozarolnicza działalność gospodarcza, a więc opisana w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f.

Od powyższego wyroku pełnomocnik Skarżącego wniósł skargę kasacyjną, w której zarzucił naruszenie:

 • przepisu postępowania art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej "p.p.s.a."), które to uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy;
 • rawa materialnego przez błędną wykładnię art. 5a pkt 6 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustaw z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: u.p.d.o.f.).

Mając powyższe na uwadze Autor skargi kasacyjnej wniósł o uchylenie w całości zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie oraz zasądzenie zwrotu niezbędnych kosztów postępowania według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Poddana ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego kwestia sporna ogniskuje się w istocie na rozstrzygnięciu czy wskazane przez Wnioskodawcę, we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, okoliczności stanu faktycznego pozwolą na uznanie, że osiągane przez podatnika przychody będą kwalifikowane do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f., tzn. jako przychody z najmu, objęte zryczałtowanym podatkiem dochodowym (stanowisko Skarżącego), czy też do źródła wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tzn. do pozarolniczej działalności gospodarczej (stanowisko organu interpretacyjnego i Sądu pierwszej instancji).

Zasadniczego znaczenia dla rozstrzygnięcia tak zarysowanego problemu nabiera kwestia ustalenia właściwych relacji między regulacją art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. (w zw. z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f.), a art. 10 ust. 1 pkt 6 tej ustawy.

Sygnalizowane w judykaturze, również na tle interpretacji art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f., problemy związane ze stosowaniem tych przepisów biorą się z tego, że z ich treści trudno wyinterpretować w sposób jednoznaczny, gdzie przebiega granica między tym, co stanowi obrót nieprofesjonalny, a tym co należy rozpoznawać jako czynności związane z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (por. wyroki NSA z dnia Wyrok NSA z dnia 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 773/13, z dnia Wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 855/14, z dnia 3 lipca 2013 r., sygn. akt II FSK 2110/11 i in.). W praktyce bowiem wątpliwości dotyczą nie tylko warunków kwalifikowania do właściwego źródła przychodów uzyskiwanych z najmu lub dzierżawy, lecz również przychodów ze sprzedaży nieruchomości lub innych praw majątkowych, udzielania pożyczek, prowadzenia blogu, uprawiania sportu i in. Celowym zatem jest nieco szersze spojrzenie na kontekst spornego zagadnienia.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienia pozarolniczą działalność gospodarczą jako jedno ze źródeł przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 3) i określa elementy konstrukcyjne prowadzące do kalkulacji pod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »