NSA. Odliczenie VAT od nabycia nieruchomości od spółki

Z uzasadnienia: Czynność przekazania nieruchomości spółki jawnej jednemu ze wspólników w związku z rozwiązaniem spółki jawnej nie stanowi odpłatnej dostawy towarów. Zatem skarżącej nie przysługuje, na podstawie art. 86 ust. 1 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z zakwestionowanych faktur.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Izabela Najda-Ossowska, Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia WSA (del.) Marzena Łozowska (spr.), Protokolant Krzysztof Osial, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej A. D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 194/16 w sprawie ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) z dnia 18 grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za listopad 2013 r.

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od A. D. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. kwotę 5400 (słownie: pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu I instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami.

1.1. Wyrokiem z 28 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 194/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę A. D. (dalej jako: "skarżąca", "strona") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 18 grudnia 2015 r. w przedmiocie określenia podatku od towarów i usług za listopad 2013 r.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji podał, że Dyrektor Izby Skarbowej w K. decyzją z 18 grudnia 2015 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w K. z 23 marca 2015 r. w sprawie określenia skarżącej w podatku od towarów i usług za listopad 2013 r. kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy w wysokości 0 zł i kwoty zobowiązania podatkowego w wysokości 13.073 zł.

Organ odwoławczy wskazał, że 14 listopada 2013 r. skarżąca dokonała zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem w zakresie najmu nieruchomości oraz 7 listopada 2013 r. rejestracji w zakresie VAT. W złożonej 5 grudnia 2013 r. dla potrzeb VAT korekcie deklaracji VAT-7 za listopad 2013 r. podatniczka wykazała kwotę do zwrotu w wysokości 140.792 zł. W związku z tym przeprowadzono kontrolę podatkową w zakresie VAT za listopad 2013 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w K. podniósł, że z przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 ze zm.) dalej jako: "u.p.t.u.", wynika, iż co do zasady, opodatkowaniu VAT podlega odpłatna dostawa towarów, a ponadto wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało przy ich nabyciu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Ustalono, że 8 listopada 2013 r. skarżąca i E. D.- wspólnicy Spółki: Spółka [...], (Spółka) postanowili o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzania jej likwidacji i dokonali podziału majątku Spółki w ten sposób, że A. D. nabyła wszystkie wskazane w akcie notarialnym rzeczy i prawa majątkowe oraz zobowiązała się zwrócić E. D. równowartość przypadającego na niego udziału w kwocie 1.588.500 zł do 9 listopada 2013 r. Jednocześnie strony oświadczyły, że wydanie przedmiotów umowy już nastąpiło (akt notarialny Rep. [...]).

Spółka 5 listopada 2013 r. wystawiła na rzecz A. D. faktury VAT. Na wszystkich tych fakturach jako forma płatności wpisano "likwidacja Spółki jawnej".

Organ stwierdził, że do nabycia nieruchomości przez stronę doszło w wyniku podziału majątku Spółki na podstawie aktu notarialnego z 8 listopada 2013 r. W związku z powyższym, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, sporna czynność wypełniała hipotezę art. 7 ust. 2 u.p.t.u. Skarżąca stała się właścicielem nieruchomości w wyniku ich nieodpłatnego przekazania przez Spółkę. Powyższe potwierdzają zapisy w akcie notarialnym z 8 listopada 2013 r. o dokonanym już wydaniu przedmiotów. O przeniesieniu własności nieruchomości na podstawie aktu notarialnego z 8 listopada 2013 r. świadczy również to, że w działach ksiąg wieczystych urządzonych dla tych nieruchomości, dotyczących własności nieruchomości, jako podstawę powołano akt notarialny nr Rep. [...], na ww. fakturach jako formę płatności wpisano: "likwidacja Spółki jawnej". Sporna czynność ponadto miała charakter nieodpłatny. Z uwagi na to, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera definicji odpłatności, organ w tym zakresie odwołał się do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Organ stwierdził, że pomiędzy Spółką a skarżącą nie zaistniał stosunek prawny, z którego wynikałby jednoczesny obowiązek dostawy towarów (nieruchomości) i wynagrodzenia za dokonanie czynności dostawy nieruchomości. W związku z tym czynność potwierdzona aktem notarialnym Rep. [...] nie miała charakteru transakcji odpłatnej. Powyższej oceny nie zmienia fakt, że skarżąca zobowiązała się zwrócić Emanuelowi Drela równowartość przypadającego na niego udziału w kwocie 1.588.500 zł. Strona i E. D. postanowili o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzenia jej likwidacji. Rozwiązanie Spółki nastąpiło w myśl art. 58 § 1 i art. 67 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.), dalej: K.s.h. W wyniku rozwiązania Spółki A. D. przejęła majątek Spółki, tj. nieruchomości i dokonała rozliczenia ze wspólnikiem E. D. poprzez przekazanie na jego rzecz praw i obowiązków A. D. jako wspólnika w innej spółce jawnej. Okoliczność ta nie powoduje, zadaniem organu, iż sporna czynność nabycia przez skarżącą składników majątkowych Spółki jest czynnością odpłatną. Przekazanie udziałów E. D. stanowi spłatę należnej mu kwoty, natomiast nie stanowi ekwiwalentu za majątek Spółki. W związku z tym, że podatniczka stała się właścicielem nieruchomości w wyniku ich nieodpłatnego przekazania, nie miała prawa do odliczenia podatku należnego od Spółki z tytułu przeniesienia własności nieruchomości. W przypadku przekazywania nieodpłatnego towarów na podstawie art. 7 ust. 2 u.p.t.u., podatnik, stosownie do art. 106 ust. 7 u.p.t.u., wystawia faktury wewnętrzne. Faktury te nie stanowią jednak podstawy do odliczenia przez obdarowanego podatku naliczonego w nich wykazanego, tym bardziej, że nabywca nie ponosił żadnego ciężaru podatku, nie dokonując jego zapłaty.

Z przepisów art. 86 ust. 2 pkt 1, art. 106 ust. 1 i art. 2 pkt 22 u.p.t.u. wynika, że faktury dokumentują wyłącznie czynności odpłatne. Tylko te faktury stanowią podstawę do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w nich zawarty. W świetle powyższego zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, ze względu na sposób pozyskania nieruchomości, skarżąca nie była uprawniona do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na spornych fakturach, pomimo że nieruchomości te wykorzystywała w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.

2. Skarga do Sądu I instancji.

2.1. Na powyższą decyzję skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji.

W uzasadnieniu skargi zarzuciła naruszenie art. 86 ust. 1 u.p.t.u. oraz nieprawidłową wykładnię art. 82 § 2 K.s.h. W ocenie skarżącej wyrażona w art. 86 ust. 1 i nast. zasada neutralności VAT zezwala podatniczce na obniżenie własnego podatku o podatek wykazany na fakturach i odprowadzony przez podatników dostarczających jej towary (środki trwałe) jeżeli służą działalności opodatkowanej. Wyjątek od tej zasady stanowi nabycie nieodpłatne, które nie miało tutaj miejsca. Zdaniem skarżącej, nabycie majątku likwidowanej Spółki stanowi nabycie odpłatne i jako takie powinno dawać prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tym nabyciem.

2.2. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał stanowisko przedstawione w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji i wniósł o oddalenie skargi.

3. Wyrok Sądu I instancji.

WSA skargę oddalił. Sąd wskazał, że istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do oceny charakteru czynności udokumentowanych zakwestionowanymi fakturami. Z kolei kwestia ta determinuje rozstrzygnięcie w zakresie prawa skarżącej do odliczenia podatku naliczonego. W ocenie organu skarżącej nie przysługuje prawo do odliczenia tego podatku, ponieważ strona stała się właścicielem nieruchomości w wyniku ich nieodpłatnego przekazania. Zdaniem skarżącej nabycie majątku rozwiązanej Spółki stanowi nabycie odpłatne, co w konsekwencji daje jej prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony związany z tym nabyciem.

Sąd podniósł, że podstawą materialnoprawną odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego jest art. 86 ust. 1 u.p.t.u., który stanowi, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje praw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »