Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Samochód w firmie

04.03.2019

NSA. Odliczanie 100% VAT od samochodu osobowego: Ewidencja przebiegu musi być

Z uzasadnienia: Sposób w jaki wnioskodawca stara się wyeliminować ryzyko użycia samochodu do użytku prywatnego (oklejenie samochodu informacjami dotyczącymi spółki i prowadzonej przez nią działalności) nie może zapewnić tego, że pojazd ten będzie wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Wpływ zaopatrzenia pojazdu w tego rodzaju informacje handlowe na rozpoznawalność firmy i potencjalne zwiększenie z tego tytułu jej przychodów nie ma w tym zakresie zasadniczego znaczenia.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Marek Kołaczek (sprawozdawca), Sędzia NSA Artur Mudrecki, Sędzia WSA del. Zbigniew Łoboda, Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej G. sp. z o.o. z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 538/16 w sprawie ze skargi G. sp. z o.o. z siedzibą w G. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r., nr ITPP2/4512-1000/15/RS w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od G. sp. z o.o. z siedzibą w G. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 12 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 538/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę G. Sp. z o.o. z siedzibą w G.(dalej: "Spółka" lub "skarżąca") na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 22 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Sąd I instancji uznał bowiem, że organ prawidłowo ocenił stanowisko wyrażone przez Spółkę we wniosku o wydanie interpretacji, przyjmując, że uznanie czy pojazd wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej wymaga spełnienia łącznie dwóch warunków: określenia zasad używania pojazdu oraz prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Nie zgodził się zarazem z podnoszoną przez stronę skarżącą argumentacją, wskazującą na brak obowiązku ustalenia zasad używania pojazdu, które wykluczałyby jego użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą oraz brak obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Skarżąca Spółka we wniesionej skardze kasacyjnej zaskarżyła powyższy wyrok w całości, zarzucając, w oparciu o obie podstawy przewidziane w art. 174 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), naruszenie:

I. Prawa materialnego, a mianowicie:

 • dokonanie błędnej wykładni art. 86a ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. 2011 nr 177, poz. 1054 ze zm.), dalej zwaną "ustawa o VAT", poprzez uznanie, że spełnienie warunku w nim wskazanego nie jest wystarczające, aby przepis art. 86a ust. 1 tej ustawy w okolicznościach sprawy nie miał zastosowania,
 • dokonanie błędnej wykładni art. 86a ust. 4 pkt 1) ustawy o VAT poprzez uznanie, że tylko spełnienie warunku w nim wskazanego pozwala, aby przepis art. 86a ust. 1 w okolicznościach sprawy nie miał zastosowania;

II. Przepisów postępowania, a mianowicie:

 • art. 3 § 1 p.p.s.a. tej ustawy poprzez wadliwe sprawowanie kontroli nad stosowaniem prawa przez organ wydający interpretację, co miało istotny wpływ na wynik sprawy - skutkowało bowiem niezastosowaniem w sprawie art. 145 § 1 pkt 1) lit. a) i c) i tym samym odrzuceniem skargi Spółki na interpretację indywidualną.

W oparciu o powyższe zarzuty wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz zasądzenie od organu na kosztów postępowania kasacyjnego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W sporządzonej odpowiedzi na skargę kasacyjną działający w imieniu organu pełnomocnik zwrócił się o jej oddalenie oraz zasądzenie od skarżącej kosztów postępowania kasacyj...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »