Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.08.2018

NSA: Oddając pismo krótko przed terminem lepiej zrób to w Poczcie Polskiej

Teza: Oddanie przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma w postępowaniu regulowanym przepisami Ordynacji podatkowej w polskiej placówce pocztowej innego operatora, niż wyznaczony w rozumieniu art. 12 § 6 pkt 2 O.p. w zw. z art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego, nie skutkuje zachowaniem terminu, gdy pismo dostarczono organowi podatkowemu po jego upływie.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia WSA (del.) Artur Adamiec, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2015 r. sygn. akt I SA/Wr 1268/15 w sprawie ze skargi M. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę w całości, 3) zasądza od M. W. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uwzględnił skargę M. W. i uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie nałożenia kary porządkowej.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17.04.2015 r. stwierdził uchybienie terminowi do wniesienia zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. z dnia 15.01.2015 r., nakładające na skarżącego karę porządkową w związku z nieudostępnieniem samochodu do przeprowadzenia oględzin. Dyrektor Izby Skarbowej ustalił, że postanowienie to doręczono skarżącemu dnia 2.02.2015 r., a zażalenie wpłynęło do organu dnia 13.02.2015 r., choć nadano je w firmie świadczącej usługi pocztowe InPost już dnia 9.02.2015 r. Wskazał, że termin uznaje się za zachowany w przypadku nadania pisma w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a operatorem takim w dacie nadania pisma przez skarżącego była Spółka Akcyjna Poczta Polska. Nadanie pisma u innego operatora spowodowało, że za datę wniesienia zażalenia uznać należy datę jego wpływu do organu odwoławczego, co jednak nastąpiło już po upływie siedmiodniowego terminu do wniesienia zażalenia, określonego w art. 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżący wskazał na oszukańcze działania sprzedawcy samochodu co do określenia jego wartości i podlegania jego sprzedaży opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz na brak podstaw do nałożenia kary porządkowej, a także na naruszenie art. 121 § 1 i § 2 O.p. w następstwie niepowiadomienia go, że operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska.

Uzasadniając uwzględnienie skargi i uchylenie zaskarżonego postanowienia na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że brak pouczenia skarżącego o tym, że nadanie pisma za pośrednictwem innych operatorów pocztowych, niż Poczta Polska, nie wywołuje skutku zachowania terminu procesowego, narusza art. 121 § 1 i § 2 O.p., a także art. 127 O.p., pozbawiając stronę prawa do rozpatrzenia jej sprawy w dwóch instancjach. Należy również przyjąć, że brak takiego pouczenia uprawnia do przeprowadzenia celowościowej i prokonstytucyjnej wykładni art. 12 § 6 pkt 2 O.p. i przyjęcia, że nadanie pisma za pośrednictwem innych operatorów pocztowych jest równoznaczne w skutkach z jego nadaniem za pośrednictwem operatora wyznaczonego.

 

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu, ewentualnie o rozpoznanie skargi oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. zarzucił naruszenie:

1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c P.p.s.a. w związku z art. 12 § 6 pkt 2, art. 121 § 1 i § 2, art. 127, art. 223 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 i § 2 O.p. przez błędną wykładnię i bezpodstawne przyjęcie, że organ odwoławczy naruszył wyrażoną w art. 121 § 1 i § 2 O.p. zasadę zaufania do organów podatkowych oraz informowania przez uniemożliwienie stronie rozpoznania s...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »