Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Działalność gospodarcza

03.08.2018

NSA: Od decyzji o zarządzeniu konwoju można się odwołać

1. Zarządzenie konwoju na przewożony towar dokonane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego na podstawioe art. 67 ust. 1ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administarcji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947 ze zm.) dalej ustawa o KAS - ma charakter decyzji. Wskazuje na to treść art. 67 ust. 2 a ustawy. JHesto to decyzja wydana w ramach kontroli celno-skarbowej. 2. Zgodnie z ustawą o KAS do decyzji wydanej na podstawie art. 67 ust. 1 nie stosuje przepisu art. 83 ust. 6 ustawy o KAS ani przepisów Ordynacji podatkowej dotyczących odwołania - działu IV rozdziału 15. 3. Przyjęcie przez organ, że odwołanie od decyzji wydanej w trybie art. 67 ust. 1 ustawy o KAS jest niedopuszczalne - w świetle art. 127 Ordynacji podatkowej oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o KAS - stanowi naruszenie zagwarantowanych w art. 78 Konstytucji RP praw strony do zaskarżania decyzji wydanych w pierwszej instancji.

 

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk – Wiśniewska (spr.) Sędzia WSA Jacek Niedzielski Protokolant Sekretarz sądowy Alicja Rakiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi "J" J.J., R.J. sp. j. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania 1. Uchyla zaskarżone postanowienie w całości. 2. Zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej na rzecz strony skarżącej kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie

Skarżąca – "J" J.J., R.J. spółka jawna (dalej zwana Stroną, Skarżącą) - złożyła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia [...] września 2017 r. nr [...]. Zaskarżonym postanowieniem organ stwierdził, że złożone odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego z dnia [...] lipca 2017 r. wydanej w przedmiocie zarządzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej konwoju przewożonych towarów – jest niedopuszczalne.

Zaskarżone postanowienie zostało wydane w następującym stanie faktycznym:

W dniu [...] lipca 2017 r. funkcjonariusze Urzędu Celno - Skarbowego przeprowadzili na drodze krajowej [...] kontrolę drogową, zestawu samochodowego, przewożącego w kontenerze towar - odzież w kartonach (315 szt.), waga brutto - 12 455, w oparciu o międzynarodowy list przewozowy CMR nr [...] z dnia [...] lipca 2017 r., z firmy C LTD, do odbiorcy "R" Sp. z o.o. z miejscem przeznaczenia [...].

Przewoźnikiem była firma - "J" J.J., R.J.. Zestawem samochodowym kierował S.S..

W wyniku przeprowadzonej kontroli Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego decyzją nr [...] z dnia [...] lipca 2017 r.:

  • zarządził na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwój na ww. towar;

  • zobowiązał przewoźnika, aby przejazd ww. pojazdu z towarem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbył się pod osłoną wyspecjalizowanej jednostki działającej w zakresie ochrony osób i mienia, wynajętej przez przewoźnika;

  • zobowiązał przewoźnika do przekazania Naczelnikowi Urzędu Celno - Skarbowego przed rozpoczęciem konwoju, danych agencji ochrony mienia, która będzie sprawowała konwój;

  • zobowiązał przewoźnika do powiadomienia Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego za pośrednictwem agencji sprawującej konwój, na 2 godziny przed przyjazdem do miejsca, w którym opuści terytorium kraju, powiadomienia można dokonać: telefonicznie, pisemnie (fax), elektronicznie.

W uzasadnieniu swojej decyzji, Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego wyjaśnił, że korzystając z uprawnień określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1947) po przeprowadzonej analizie danych dotyczących odbiorcy oraz dokonywanego przez Niego obrotu i płatności należności celno - podatkowych, podjął działania związane z nadzorowaniem trasy przewozu poprzez zarządzenie konwoju towaru do miejsca przeznaczenia.

Zdaniem Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego, okoliczności ustalone w toku przeprowadzonej kontroli, wskazywały na istnienie uzasadnionego ryzyka, że przewożony towar nie zostanie dostarczony do miejsca określonego w dokumencie przewozu.

W pouczeniu ww. decyzji wskazano, że zgodnie z art. 67 ust. 2a ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej decyzję o zarządzeniu konwoju, która jest natychmiast wykonalna, doręcza się kierującemu pojazdem. Decyzja została odebrana przez kierowcę – S.S. w dniu [...] lipca 2017 r. o godz. 17.15.

Od przedmiotowej decyzji złożone zostało odwołanie.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej postanowieniem z dnia [...] września 2017 r., nr [...] stwierdził, że odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego z dnia [...] lipca 2017 r. w przedmiocie zarządzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konwoju przewożonych towarów - jest niedopuszczalne.

W uzasadnieniu postanowienia wskazał, że zdanie drugie art. 78 Konstytucji RP przewiduje możliwość wprowadzenia wyjątków od prawa zaskarżania decyzji wydanych w pierwszej instancji, które powinny być ustanowione w ustawie. Zapisy Konstytucji nie określają (charakteru tych wyjątków, nie wskazują zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w jakim odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne. Wyjątki od zasady zaskarżalności orzeczeń i decyzji wydanych

w pierwszej instancji mogą polegać przede wszystkim na wyłączeniu możliwości zaskarżenia danego rozstrzygnięcia podjętego w pierwszej instancji.

W ocenie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej, w niniejszym przypadku występuje właśnie taki wyjątek, stąd złożone odwołanie uznać należy za niedopuszczalne.

Na wstępie organ wskazał, że postępowanie odwoławcze należy podzielić na trzy etapy: postępowanie wstępne, postępowanie rozpoznawcze i etap podjęcia decyzji.

Na gruncie przepisów O.p. to przepis art. 228 wskazuje na istnienie obowiązku przeprowadzenia postępowania wstępnego w celu ustalenia czy wniesienie środka zaskarżenia jest dopuszczalne.

Zgodnie z wyżej powołanym artykułem badanie przesłanek skutecznego wniesienia środka zaskarżenia zostało zastrzeżone dla organu odwoławczego. Zatem to organ, który otrzymał odwołanie wraz z aktami sprawy, ma obowiązek dokonać wstępnych ustaleń, czy nie zachodzą powody wyłączające możliwość załatwienia sprawy co do istoty.

Organ wskazał, że środek zaskarżenia będzie niedopuszczalny, między innymi, gdy ustawa wyłącza możliwość zaskarżenia decyzji w toku instancji.

Decyzja Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego wydana została na przewoźnika - "J" J.J., R.J.. Przedmiotową decyzję odebrał w dniu [...] lipca 2017 r. kierowca.

Adresat wydanej decyzji, poprzez swojego pełnomocnika, jak również samodzielnie, zgodnie z pouczeniem zawartym w tym akcie prawnym złożył odwołanie do organu drugiej instancji. Organ zwrócił uwagę, że Naczelnik Urzędu Celno - Skarbowego nie zawarł w pouczeniu przedmiotowej decyzji przepisów prawa będących podstawą złożenia odwołania.

Dalej organ stwierdził, że decyzja Naczelnika Urzędu Celno - Skarbowego, wydana została, między innymi, w oparciu o normę prawną zawartą w art. 67 ust.1 pkt. 5, ust. 2, 2a i 3.w związku z art. 94 ust.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016.1947 z dnia 2 grudnia 2016 r. - dalej KAS). Przepis ust. 2 i 3 art. 67 zostały zmienione, a przepis ust. 2a został dodany przez art. 36 pkt. 2 lit. a, b, c ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017.708 z dnia 3 kwietnia 2017 r.).

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, wskazał, że w myśl przepisów art. 67 wyżej cytowanej ustawy KAS, naczelnik urzędu celno-skarbowego może zarządzić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »