Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

26.11.2018

NSA o pierwszym zasiedleniu w VAT

Przez „oddanie do użytkowania”, o którym mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy rozumieć: przekazanie prawa do korzystania z budynków, czyli: sprzedaż, wydzierżawienie, wynajęcie, czy oddanie do używania (użytkowania). Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi lub użytkowanie na potrzeby własne, budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Arkadiusz Cudak, Sędzia WSA (del.) Małgorzata Fita (spr.), Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 26 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. [...] spółka jawna z siedzibą w T. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 157/16 w sprawie ze skargi P. [...] spółka jawna z siedzibą w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy) z dnia 30 grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r.:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od P. [...] spółka jawna z siedzibą w T. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy kwotę 14.400 (słownie: czternaście tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 31 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 157/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę P. [...] spółka jawna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 30 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2013 r.

1. Sąd pierwszej instancji podzielił stanowisko organów podatkowych, że w sytuacji, gdy dostawa budynku na rzecz skarżącej została dokonana ponad dwa lata po jego pierwszym zasiedleniu, tj. oddaniu do użytkowania pierwszemu użytkownikowi w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT), to podlegała ona zwolnieniu od tego podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., dalej – u.p.t.u.), a co za tym idzie – skarżąca nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego wskazanego w dokumentującej ją fakturze z 25 lipca 2013 r.

W ocenie Sądu, organy prawidłowo stwierdziły, że okres użytkowania sprzedawanego obiektu należało liczyć od daty zawarcia umowy jego dzierżawy przez ówczesnego właściciela budynku - który w 2007 r. dokonał jego ulepszenia, o którym mowa w art. 2 pkt 14 b) u.p.t.u. - ze Spółką z o.o. w organizacji T. [...] z siedzibą w Z., czyli od 28 marca 2011 r.

Sąd nie zgodził się ze skarżącą, że "oddanie do użytkowania", o którym mowa w powyższym przepisie nie oznacza przekazania prawa do używania budynku i czerpania z niego pożytków tylko faktyczne jego wykorzystywanie. Prezentując takie stanowisko stwierdził, że podnoszona przez stronę okoliczność, iż Spółka T. nie użytkowała nieruchomości od daty zawarcia umowy - a to w związku z brakiem takiej fizycznej możliwości - nie ma znaczenia, skoro wolą stron było, by od tego dnia zaczęła to robić.

Odnosząc się do kwestii związanej z faktem, iż umowę dzierżawy podpisał jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, co spowodowało jej nieważność w świetle przepisów prawa cywilnego, Sąd wskazał, że z art. 5 ust. 2 u.p.t.u. wynika, że odpłatna dostawa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług niezależnie od tego, czy została dokonana z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.

2. W skardze kasacyjnej, pełnomocnik skarżącej zaskarżając powyższy wyrok w całości, wniósł o jego uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych z uwzględnieniem kosztów zastępstwa prawnego.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

I. na podstawie art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej – P.p.s.a.) naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

 1. art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., poprzez jego zastosowanie do błędnie ustalonego stanu faktycznego;
 2. art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u., poprzez uznanie, że dostawa budynku na rzecz skarżącej była zwolniona od podatku od towarów i usług;
 3. art. 2 pkt 14 u.p.t.u., poprzez jego błędną wykładnię i uznanie, że przez "oddanie do użytkowania" należy uznać dzień, od którego przysługuje uprawnienie do objęcia nieruchomości we władanie, a nie dzień w którym doszło do jego faktycznego wydania;

II. na podstawie art. 174 pkt 2 P.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które miały istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

 1. art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c P.p.s.a., poprzez nieuchylenie decyzji wydanej z naruszeniem art. 2a, art. 120 i art. 121 § 1 O.p. które doprowadziło z kolei do naruszenia art. 88 ust.3a pkt 2, art. 43 ust. 1 pkt 10 i art. 2 pkt 14 u.p.t.u.;
 2. art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c P.p.s.a., poprzez nieuchylenie decyzji wydanej z naruszeniem art. 122, art. 187 § 1, art. 191 i art. 210 § 6 O.p., które doprowadziło do uznania, że przekazanie do używania przedmiotu dzierżawy nastąpiło w dniu podpisania umowy dzierżawy, a zatem do jej pierwszego zasiedlenia doszło 28 marca 2011 r.;
 3. art. 3 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a i lit. c P.p.s.a., poprzez nieuchylenie decyzji wydanej z naruszeniem zasady in dubio pro tributario wynikającej z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz obowiązującym obecnie art. 2a O.p., w związku z bezzasadnym przyjęciem przez Sąd, iż sposób wykładni pierwszego zasiedlenia winien być zgodny z orzecznictwem sądów i ustaleniem stanu faktycznego jedynie na podstawie zapisów nieważnej umowy;
 4. art. 3 § 1 art. 134 § 1 P.p.s.a. w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. polegające na nierozpoznaniu istoty sprawy i nieodniesieniu się do zarzutu skargi związanego z błędnym wyłożeniem przez organy pojęcia "pierwszego zasiedlenia", które - zdaniem skarżącej - należy rozumieć jako fizyczne przekazanie budynków do używania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor stwierdził, że dokonując wykładni pojęcia "oddanie do użytkowania" należało zastosować wykładnię językową słowa "użytkować" i uznać, że "oddanie do użytkowania" oznacza rozpoczęcie faktycznego korzystania z rzeczy, a nie przekazanie do niej prawa. Pełnomocnik nie zgodził się, aby kwestia "oddania do użytkowania" związana była z wolą stron umowy, czyli z samymi intencjami. Jego zdaniem, prezentowane przez niego stanowisko potwierdzają również wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 9 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 1165/13 i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 5 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Ol 693/11.

Wychodząc z takiego rozumienia wyżej wymienionego pojęcia, pełnomocnik Spółki wskazał, że organy błędnie wskazały dzień, od którego należy liczyć długość okresu w jakim budynek był użytkowany przez Spółkę T., a zatem Sąd powinien był uchylić zaskarżoną decyzję i nakazać organom ten dzień prawidłowo ustalić.

3. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik organu wniósł o jej oddalenie oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna nie zasługiwała na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 183 § 1 P.p.s.a., Naczelny Są...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »