Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.07.2016

NSA o amortyzacji znaków towarowych

Teza: Użyte w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. określenie „nabyte” należy odnosić do nabycia praw określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a więc nabycia ich tak pierwotnego, jak i pochodnego (art. 123 w zw. z art. 150 oraz art. 162 ust. 1 i 6 ustawy – Prawo własności przemysłowej). Zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. w związku z art. 123, art. 150 oraz art. 162 ust. 1 i 6 p.w.p., amortyzacji podlegają nie tylko prawa ochronne na znak towarowy, ale i prawo ze zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji.

SENTENCJA
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Maciej Jaśniewicz, Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Dariusz Skupień, Protokolant Anna Rembowska, po rozpoznaniu w dniu 7 czerwca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 grudnia 2013 r. sygn. akt I SA/Lu 1107/13 w sprawie ze skargi O. S.A. z siedzibą w C. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. nr IPTPB3/423-135/13-2/GG w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE
1. Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2013 r., I SA/Lu 1107/13, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zaskarżoną przez O. S.A. z siedzibą w C. (dalej: spółka) interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 października 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku z dnia 10 kwietnia 2013 r. spółka wskazała, iż w dniu 31 grudnia 2007 r. akcjonariusz – prowadzący działalność pod nazwą O. [...] – wniósł aportem do spółki swoje przedsiębiorstwo. W skład przedsiębiorstwa wchodził m.in. znak towarowy - niestanowiący w majątku wnoszącego aport środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych wprowadzonych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Tym samym znak ten był nieamortyzowany przez podmiot wnoszący aport. W stosunku do tego znaku trwała jeszcze jego rejestracja w Urzędzie Patentowym rozpoczęta w lipcu 2007 r.

Na dzień wniesienia aportu spółce przysługiwało do tego znaku prawo ze zgłoszenia. Spółka wprowadziła w dacie otrzymania aportu znak towarowy jako prawo ze zgłoszenia do ewidencji bilansowej i podatkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rozpoczęła jego amortyzowanie bilansowe i podatkowe od miesiąca następującego po wprowadzeniu.

W dniu 21 lipca 2008 r. Urząd Patentowy wydał decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy. Spółka w sierpniu 2008 r. wystąpiła do Urzędu Patentowego z wnioskiem o dokonanie korekty wpisu nazwy podmiotu uprawnionego. Decyzję Urzędu Patentowego o dokonaniu zmiany spółka otrzymała we wrześniu 2009 r.

Mając na uwadze powyższe, spółka we wniosku zapytała od jakiego momentu była uprawniona do ujęcia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych znaku towarowego i konsekwentnie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tego znaku, stanowiących koszt uzyskania przychodów spółki?

Prezentując własne stanowisko, spółka wskazała, że uprawnienie to nabyła w miesiącu, w którym znak został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym, tzn. wydana została decyzja o udzieleniu praw ochronnych na przedmiotowy znak, czyli od dnia 21 lipca 2008 r. Konsekwentnie zatem uznała, że była uprawniona do rozpoznania kosztów i uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od tego znaku począwszy od miesiąca następnego, tj. od sierpnia 2008 r.

Podkreśliła, że w chwili wniesienia aportu nie istniało jeszcze prawo do znaku towarowego, ale to nie oznacza, iż spółka nie mogła nabyć tego prawa w wyniku jego rejestracji przez Urząd Patentowy. Nabycie prawa było przy tym równoznaczne z jego przyjęciem do używania, do czego prawo to się nadawało. Od chwili wydania decyzji o udzieleniu praw ochronnych spółka nabyła zatem prawo z rejestracji i mogła przystąpić do jego amortyzacji jako wartości niematerialnych i prawnych. Wywodziła, że wpisanie spółki, już po uzyskaniu praw ochronnych na znak towarowy, do rejestru podmiotów uprawnionych, ma charakter deklaratoryjny i nie ma formalnego wpływu na fakt i moment nabycia praw ochronnych na znak towarowy, bowiem prawo to spółka skutecznie nabyła już w momencie udzielenia tego prawa ochronnego, na skutek nabytego uprzednio – w formie aportu – prawa ze zgłoszenia rejestracji znaku towarowego.

3. Organ interpretacyjny w wydanej w dniu 3 lipca 2013 r. interpretacji indywidualnej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zwrócił uwagę, że prawo ochronne na znak towarowy powstaje z chwilą wydania decyzji przez Urząd Patentowy – nie zostaje zatem "nabyte" w rozumieniu art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm. – dalej: u.p.d.o.p.), ale "wytworzone" przez spółkę.

4. Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, zarzucając naruszenie m.in.:
– art. 14c § 1 w związku z art. 14c § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm. – dalej: ord. pod.) przez dokonanie niezgodnego z prawem uzasadnienia swego stanowiska na skutek błędnej wykładni przepisu art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. w związku z art. 162 ust. 6 u.p.d.o.p. w związku z art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm. – dalej: p.w.p.) w związku z art. 123 ust. 1 p.w.p. polegającej na stwierdzeniu, że prawami określonymi w p.w.p., które stanowią wartości niematerialne i prawne, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. – są jedynie prawa, o których mowa w art. 6 ust. 1 p.w.p. oraz niestwierdzeniu, iż prawem określonym w p.w.p., które stanowi wartość niematerialną i prawną, o której mowa w art. 16b ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. – jest prawo z dokonanego w Urzędzie Patentowym zgłoszenia, na które nie zostało jeszcze udzielone prawo ochronne.

Spółka wskazała, że konsekwencją błędnej wykładni było niezajęcie przez organ prawidłowego stanowiska w sprawie, iż w stosunku do prawa ze zgłoszenia znaku towarowego, nabytego przez spółkę ty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »