NSA: Niższe odsetki przy nadpłacie zaliczonej na poczet długu

Z uzasadnienia: Skorzystanie z obniżonej stawki przewidzianej w art. 56 § 1a Ordynacji podatkowej możliwe jest także w przypadku zaliczenia nadpłaty, gdyż z pojęciem "zapłaty" nie może być utożsamiane wyłącznie pojecie dokonanie fizycznej wpłaty zaległości. Przepisy prawa podatkowego dopuszczają bowiem różne sposoby regulowania zobowiązań podatkowych (zaległości podatkowych). Może być to np. wpłacenie przez podatnika na rachunek urzędu skarbowego kwoty zobowiązania (zaległości podatkowej), ale również podatnik może uwolnić się od zaległości podatkowej poprzez złożenie wniosku o zaliczenie występującej nadpłaty na poczet zaległości podatkowej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski, Sędzia NSA Artur Mudrecki (sprawozdawca), Sędzia NSA Roman Wiatrowski, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2012 r. sygn. akt III SA/Wa 3271/11 w sprawie ze skargi X. Sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W.[...] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i październik 2008 r. na poczet zaległości w tym podatku za maj, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2006 r. oraz styczeń i luty 2008 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w W. na rzecz X. Sp. z o. o. Oddział w Polsce z siedziba w W. kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji

Wyrokiem z dnia 7 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3271/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu skargi N. sp. zo.o. Oddział w Polsce z siedzibą w W. uchylił postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia 7 października 2011 r.

2. Przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji tok postępowania

2.1. W dniu 15 grudnia 2010 r. Spółka złożyła korekty deklaracji VAT-7 za marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i październik 2008 r., w wyniku których powstała nadpłata w VAT.

2.2. Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 76 oraz art. 76a § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60, ze zm., dalej: "O.p.") zaliczył ww. nadpłatę w VAT za marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i październik 2008 r. na poczet zaległości w VAT za maj, sierpień, wrzesień, październik i listopad 2006 r. oraz styczeń i luty 2008 r. i odsetki za zwłokę.

2.3. Dyrektor Izby Skarbowej w W., po rozpoznaniu odwołania Spółki, postanowieniem z 7 października 2011 r. utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

W ocenie organu zaliczenie nadpłaty w VAT za okresy wskazane w postanowieniu organu pierwszej instancji na poczet zaległości w VAT oraz odsetek za zwłokę naliczonych zgodnie z art. 56 § 1 O.p. było prawidłowe. Zarzut wydania postanowienia organu pierwszej instancji z naruszeniem art. 56 § 1a O.p. poprzez jego niezastosowanie był niezasadny, gdyż przepis ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r. i nie nadano mu mocy wstecznej.

Organ odwoławczy wskazał również, że w świetle brzmienia art. 56 § 1a O.p. obniżoną stawkę odsetek za zwłokę stosuje się tylko w przypadku zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej. Z przepisu tego nie wynika, że obniżona stawka odsetek za zwłokę znajduje zastosowanie do zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej.

2.4. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Spółka zaskarżonemu postanowieniu zarzuciła naruszenie, tj. art. 56 § 1a O.p. w związku z § 2a rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373, dalej: "rozporządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. polegające na uznaniu przez organ podatkowy, że:

1) zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej nie jest zapłatą zaległości podatkowej w rozumieniu art. 56 § 1a O.p.;

2) obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych (tj. w wysokości 75% stawki podstawowej odsetek) ma zastosowanie do odsetek naliczanych wyłącznie za okres od 1 stycznia 2009 r.

2.5. W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej wniósł o jej oddalenie. 2.6. Spółka w piśmie procesowym z 6 września 2012 r. uzupełniła argumentację skargi.

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę uwzględnił.

3.2. Zdaniem Sądu organ odwoławczy dokonał błędnej interpretacji art. 56 § 1a O.p. Użyty w art. 56 § 1a O.p. termin "zapłata" należy rozumieć szerzej niż w kontekście art. 60 § 1 O.p. Nie ma bowiem prawnych przesłanek do różnicowania skutków zapłaty i zaliczenia nadpłaty w kontekście skutków, jakim jest zaspokojenie wierzyciela i wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Świadczy o tym choćby art. 59 § 1 pkt 1 i 4 O.p. Zapłata pełni zatem taką samą funkcję jak zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku, bowiem prowadzi do realizacji zobowiązania podatkowego. Wobec prawnie dopuszczalnej formy zapłaty zaległości poprzez zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowej nie można racjonalnemu ustawodawcy przypisać, że regulacją art. 56 § 1a O.p. objął tylko wpłatę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »