Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Kasy fiskalne

05.12.2017

NSA. Nieużywanie kasy może powodować obowiązek zwrotu ulgi na jej zakup

Z uzasadnienia: Użyte w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT sformułowanie należy odczytywać literalnie, tj. odwołać się do potocznego rozumienia słów "używanie" – jako "posłużenie się czymś, zastosowanie czegoś jako środek, narzędzie, oraz "zaprzestać" – "przerwać jakąś czynność, zaniechać robienia czegoś". Słuszny jest pogląd, że "zaprzestanie używania" należy interpretować w ten sposób, iż bez znaczenia pozostają przyczyny, z jakich podatnik zaprzestał ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, tzn. czy zaprzestanie używania było wynikiem nieumyślnego zdarzenia losowego, czy też wynikało bezpośrednio z zaplanowanego działania.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Krystyna Chustecka, Sędzia NSA Krzysztof Wujek, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 maja 2015 r. sygn. akt I SA/Kr 559/15 w sprawie ze skargi K. Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia 26 stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia kwoty odliczonej z tytułu nabycia kasy rejestrującej do zwrotu:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od K. Z. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. kwotę 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 20 maja 2015 r., I SA/Kr 559/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę K. Z. (dalej: skarżąca) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. (dalej: DIS) z dnia 26 stycznia 2015 r. w przedmiocie określenia kwoty odliczonej z tytułu nabycia kasy rejestrującej do zwrotu.

2. Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji przypomniał, że decyzją z dnia 6 października 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego K. [...] określił skarżącej kwotę w wysokości 700 zł, odliczoną z tytułu nabycia kasy rejestrującej do zwrotu na rachunek bankowy. Organ ustalił, że w deklaracjach podatkowych za czerwiec i lipiec 2009 r. skarżąca odliczyła wydatki na zakup kasy rejestrującej. Następnie podał, że skarżąca do dnia 23 stycznia 2010 r. użytkowała kasę rejestrującą, zafiskalizowaną w dniu 4 lutego 2009 r. Informacje takie wynikają z odczytania zawartości pamięci fiskalnej ww. kasy rejestrującej. W ocenie organu, fakt zaprzestania użytkowania tej kasy przed upływem trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania, zobowiązywał skarżącą do zwrotu kwoty ulgi odliczonej z tytułu wydatków poniesionych na zakup tej kasy.

2.1. W odwołaniu od tej decyzji skarżąca podniosła, że działalność gospodarcza w ramach której wykorzystywano ww. kasę zakończono w dniu 9 marca 2012 r., a zatem ponad trzy lata od fiskalizacji kasy. Skarżąca powołała się w tym zakresie również na interpretację indywidualną Ministra Finansów nr [...] z dnia 19 marca 2013 r. i zażądała uchylenia zakwestionowanej przez siebie decyzji.

2.2. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 stycznia 2015 r. DIS utrzymał w mocy ww. decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy wskazał, że ostatnia sprzedaż została zaewidencjonowana na ww. kasie w dniu 23 stycznia 2010 r. i tę datę słusznie przyjęto za dzień zaprzestania użytkowania wspomnianej kasy. W ocenie organu, "zaprzestanie użytkowania" oznacza bowiem sytuację, w której "podatnik definitywnie, a nie czasowo zakończył używanie kasy fiskalnej". Nie ma w tym kontekście znaczenia fakt zawieszenia przez skarżącą działalności gospodarczej, skoro po tym fakcie nie dokonano już żadnej sprzedaży ewidencjonowanej ww. kasą. DIS wskazał na koniec, że wykładnia dokonana w tej decyzji jest zgodna z interpretacją indywidualną Ministra Finansów nr [...] z dnia 19 marca 2013 r.

3. Pismem z dnia 2 marca 2015 r. skarżąca wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na powyższą decyzję, wnosząc o jej uchylenie w całości. Skarżąca podtrzymała swoje twierdzenie, że od zakupu kasy do dnia likwidacji jej działalności gospodarczej upłynęło ponad 3 lata, jak również, że nie powinna zostać obciążona obowiązkiem zwrotu kwoty określonej w zaskarżonej decyzji. Skarżąca stanęła na stanowisku, że nie powinna być karana za brak klientów, którzy mogliby dokonywać zakupów podlegających rejestracji na kasie fiskalnej.

3.1. W odpowiedzi na skargę, Dyrektor Izby Skarbowej w K. wniósł o jej oddalenie, podtrzymując stanowisko zawarte w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

4. W uzasadnieniu podjętego rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz .U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.; dalej: ustawa o VAT), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Co istotne dla niniejszej sprawy, w myśl art. 111 ust. 4 ustawy o VAT podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Stosownie do art. 111 ust. 6 ustawy o VAT podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okre...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »