Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.04.2016

NSA. Nieściągalne należności w kosztach

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o CIT nieściągalnych wierzytelności, uprzednio zarachowanych jako przychody należne, następuje bez uwzględnienia wartości należnego podatku od towarów i usług - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Anna Dumas, WSA del. Maciej Kurasz, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. S.A. z siedzibą w U. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 sierpnia 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1004/13 w sprawie ze skargi T. S.A. z siedzibą w U. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 6 marca 2013 r. nr ILPB3/423-504/12-4/AO w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od T. S.A. z siedzibą w U. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu działającego z upoważnienia Ministra Finansów kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę Spółki Akcyjnej T. z siedzibą w U. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

We wniosku o wydanie interpretacji z dnia 19 listopada 2012 r. skarżąca Spółka podała, że posiada nieuregulowane wierzytelności od kontrahentów, których nieściągalność została uprawdopodobniona albo postanowieniami sądu upadłościowego o ukończeniu postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku, albo postanowieniami umarzającymi postępowanie egzekucyjne z powodu braku majątku dłużnika; wierzytelności te zostały zaliczone do przychodów podatkowych i nie objęto ich korektą podatku należnego w trybie art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: u.p.t.u.). Zadała pytanie, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona, w kwocie brutto, to jest powiększoną o należny podatek od towarów i usług - zajmując stanowisko, że może tak uczynić na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej: u.p.d.o.p.), bowiem od transakcji, z tytułu których nie otrzymała zapłaty, zapłaciła należny podatek od towarów i usług, toteż jej majątek został uszczuplony nie tylko o kwotę należności netto, ale także o należny podatek od towarów i usług.

Minister Finansów w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 6 marca 2013 r. stanowisko skarżącej uznał za nieprawidłowe, wskazując, że ponieważ na mocy art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. należny podatek od towarów i usług nie stanowi przychodu podatkowego, przychód należny, o którym mowa w art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p., stanowi kwota sprzedaży netto (bez należnego podatku od towarów i usług).

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skarżąca zarzuciła naruszenie art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a u.p.d.o.p. oraz art. 121 § 1 i art. 124 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.), podnosząc, że ponieważ warunkiem zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów jest tylko ich uprzednie zarachowanie do przychodów należnych oraz odpowiednie udokumentowanie ich nieściągalności, kosztem uzyskania przychodów może być nieściągalna wierzytelność w pełnej wysokości nominalnej (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług). Bez znaczenia jest natomiast okoliczność, że wierzytelności te zostały uprzednio zaliczone do przychodów w kwocie netto (bez należnego podatku od towarów i usług), bowiem wierzytelność obejmuje całą kwotę należności, także w części odpowiadającej należnemu podatkowi od towarów i usług; rozróżnienia, czy nieściągalne wierzytelności stanowią koszty uzyskania przychodów w całości, czy też w części, nie można także wyprowadzić z wykładni art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a u.p.d.o.p.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził, że podatek od towarów i usług nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. nie podlega zaliczeniu do przychodów należnych, a art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a u.p.d.o.p. pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów tylko wierzytelności uprzednio zarachowanych jako przychody należne. Jakkolwiek kwota należna to wierzytelność, a więc świadczenie wymagalne, którego można domagać się od dłużnika, a zatem wraz z należnym podatkiem od towarów i usług, nie ma jednak podstaw do uznania za przychód należny - w rozumieniu art. 12 ust. 3 u.p.d.o.p. - wierzytelności zawierającej należny podatek od towarów i usług, a to ze względu na wskazane wcześniej ograniczenie, wynikające z normy wynikającej z art. 12 ust. 4 pkt 9 u.p.d.o.p. Niezasadny jest także zarzut naruszenia art. 121 § 1 i art. 124 O.p., jako że art. 124 O.p. nie ma zastosowania do postępowań interpretacyjnych, a wyrażona w art. 121 § 1 O.p. zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych nie została naruszona, skoro organ interpretacyjny dokonał pełnej oceny stanowiska skarżącej.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej skarżąca Spółka wniosła o jego uchylenie w całości oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w maksymalnej wysokości, ze względu na wyjątkowy stopień skomplikowania sprawy.

Zarzuciła naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a to:

- przepisów ustrojowych sądów administracyjnych w postaci art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm., dalej: P.u.s.a.);

- podstawowych zasad postępowania sądowoadministracyjnego, wyrażonych w art. 3 § 1 oraz art. 134 § 1 P.p.s.a.;

- podstawowych zasad postępowania podatkowego, to jest art. 120 O.p. przez wykroczenie przez organ podatkowy poza prawnie wyznaczone granice, art. 121 § 1 O.p. przez naruszenie zasady pogłębiania zaufania do organów podatkowych i art. 121 § 2 O.p. przez naruszenie zasady udzielania niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego, pozostających w związku z przedmiotem tego postępowania.

Ponadto zarzuciła naruszenie prawa materialnego przez błędną i nieuzasadnioną interpretację art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a u.p.d.o.p. i w efekcie tego błędne uznanie, iż wierzytelności nieściągalne, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne, stanowią koszt uzyskania przychodów w wartości netto, to jest bez podatku od towarów i usług.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej wyjaśniono, że naruszenia art. 134 § 1 P.p.s.a. skarżąca upatruje w tym, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny nie doprowadził do uchylenia interpretacji, wydanej w wyniku dokonania błędnej subsumcji przepisów u.p.d.o.p., a naruszenia pozostałych przepisów postępowania - w nieuwzględnieniu słusznego interesu podatnika. Podniesiono, że art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a u.p.d.o.p. nie daje podstaw do dzielenia nieściągalnej wierzytelności na kwotę netto, uprzednio zarachowaną jako ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »