NSA. Nierząd bez PIT, ale konkubinat to nie sponsoring

Z uzasadnienia: Niezmienna przez 11 lat stawka za rzekomo świadczone usługi seksualne, zbieżność czasowa między zmianą relacji z czysto seksualnej na partnerską, a zakupem mieszkania od swego partnera, rozbieżności w zakresie wskazywanych przez Skarżącą kwot oszczędności oraz zeznania świadków, nie uprawdopodobniają, by łącząca ich relacja nosiła znamiona nierządu. (...) łącząca ich relacja wskazuje na związek konkubencki, a nie na odpłatne świadczenie usług seksualnych, które to czynności nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędzia NSA Jerzy Rypina, Sędzia WSA del. Agnieszka Krawczyk, Protokolant Joanna Legieć, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B.S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1501/15 w sprawie ze skargi B.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2013 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od B.S. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu kwotę 2700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 września 2015 r. sygn. akt I SA/Po 1501/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu oddalił skargę B.S. (dalej jako "Skarżąca") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 26 lutego 2013 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych za 2008 r.

Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że decyzją z dnia 28 czerwca 2012 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w O. ustalił Skarżącej wysokość zobowiązania podatkowego w kwocie 83 297 zł. W motywach rozstrzygnięcia organ podatkowy wskazał, że Skarżąca w zeznaniu rocznym PIT-37 za 2008 r. wykazała przychody w wysokości 13 521 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 3 224,16 zł. W toku postępowania podatkowego okazało się jednak, że Skarżąca w dniu 9 października 2008 r. poniosła wydatek w kwocie 128 000 zł na zakup lokalu mieszkalnego położonego w O. W oświadczeniu z dnia 20 lutego 2012 r., jako źródło przychodów uzyskanych w 2008 r. Skarżąca wskazała wynagrodzenie za pracę oraz oszczędności zgromadzone w latach 1998-2008 w kwocie 135 000 zł, a także wykazała wydatki na zakup ubrań za kwotę 2 000 zł, wyżywienie w kwocie 500 zł i zakup mebli za kwotę 4 773 zł. Skarżąca - przesłuchana w dniu 2 marca 2012 r. w charakterze strony - zeznała, że od 1998 r. odkładała, jako oszczędności, oprócz wynagrodzenia za pracę, otrzymywane od R.C. w latach 1998-2008 środki pieniężne z tytułu utrzymywania z nim kontaktów intymnych. Organ pierwszej instancji przesłuchał, m.in. na okoliczności dotyczące charakteru więzi Skarżącej i R.C., jej matkę - E.S. oraz byłą żonę R.C. - M.C.

Zdaniem organu pierwszej instancji, ustalone w sprawie okoliczności nie uprawdopodobniają, by relacja łącząca Skarżącą z R.C. nosiła znamiona nierządu. Po ocenie wszystkich zebranych w sprawie dowodów, dokonaniu chronologicznego zestawienia przychodów oraz wydatków Skarżącej i ich analizy, organ pierwszej instancji przyjął, że w 2008 r. wydatki w kwocie 111 063,42 zł zostały pokryte dochodami nieznajdującymi pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu.

Decyzją z dnia 26 lutego 2013 r. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Organ odwoławczy zaznaczył, że w niniejszej sprawie sporna była kwestia stanu posiadanych przez Skarżącą oszczędności z lat poprzedzających 2008 r. oraz wysokość przychodów z 2008 r. pochodzących ze środków pieniężnych, które w latach 1998-2008 Skarżąca miała otrzymywać od R.C. za świadczenie usług seksualnych.

Aby ocenić wiarygodność argumentów podniesionych w odwołaniu przez Skarżącą na okoliczność uzyskiwania przychodów z utrzymywania intymnych relacji, Dyrektor Izby Skarbowej ponownie przesłuchał Skarżącą oraz R.C. Podał, że Skarżąca zapytana za co płacił R.C., tj. czy za spotkanie, czy za usługi seksualne, zeznała, że był to seks, że znajomość trwała bez przerwy od 1998 r., była trwała, miała cały czas charakter sponsoringu, który rozumiała jako seks za pieniądze, czasami otrzymywała prezenty od R.C., jak np. perfumy i odzież. Natomiast przesłuchany R.C. zeznał, że nie wie czy nawiązywanie kontaktów intymnych było dla Skarżącej źródłem zarobkowania i uzyskiwania korzyści majątkowych.

W rezultacie Dyrektor Izby Skarbowej w całości podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, że okoliczności takie jak, ustalenie niezmiennej od 11 lat stawki za rzekomo świadczone usługi seksualne i trwałość związku łączącego Skarżącą ze świadkiem, nie uprawdopodobniają, by łącząca ich relacja nosiła znamiona nierządu, tj. świadczenia usług seksualnych.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w niniejszej sprawie brak jest dowodów, że pieniądze zgromadzone przez Skarżącą pochodziły z odpłatnego świadczenia usług seksualnych i nie zgodził się z twierdzeniem, że ocena charakteru związku łączącego Skarżącą z R.C. została dokonana przez organ pierwszej instancji wyłącznie w oparciu o twierdzenia M.C. Uznał, że zeznania tego świadka są zbieżne w zakresie czasu trwania znajomości zarówno z zeznaniami Skarżącej, jak i R.C. oraz E.S. Stwierdził także, iż zmiana zeznań Skarżącej i R.C., co do motywów wspólnego zamieszkania i przyczyn stworzenia dopiero w 2009 r. związku partnerskiego, dokonana przed tym organem, potwierdza słuszność stanowiska zajętego przez organ pierwszej instancji, że łącząca ich relacja wskazuje na związek konkubencki, a nie na odpłatne świadczenie usług seksualnych, które to czynności nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, nietrafny jest zarzut, że organ pierwszej instancji oparł swoje stanowisko na przypuszczeniach, że R.C. nie wykazał możliwości dysponowania w latach 1998-2008 gotówką, z której miał finansować spotkania ze Skarżącą. Organ odwoławczy nie kwestionował możliwości dysponowania przez R.C. środkami pieniężnymi pochodzącymi, m.in. z prowadzonej w latach 1985-1989 działalności gospodarczej, ze sprzedaży nieruchomości i samochodów. Zwrócił się też do Naczelników Urzędów Skarbowych w O., W., S., J., W. i D. o podanie na podstawie wszystkich dostępnych źródeł, będących w dyspozycji urzędów, informacji o dochodach, przychodach i wydatkach, otrzymanych i przekazanych darowiznach, pożyczkach i spadkach oraz innych czynnościach cywilnoprawnych, dotyczących R.C. za 2008 r. i lata poprzednie. Z przekazanych informacji o dochodach deklarowanych przez R.C. za lata 1996-2008 oraz informacji o czynnościach majątkowych, których był stroną w tych latach, wynikało, że deklarowane w latach 1996-2000 w rocznych zeznaniach podatkowych przez R.C. dochody były niskie i nie przekraczały przeciętnego wynagrodzenia według danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wobec powyższych ustaleń Dyrektor Izby Skarbowej za uprawdopodobnioną uznał tylko tę okoliczność, że na dzień 1 stycznia 2008 r. Skarżąca dysponowała oszczędnościami z lat poprzednich, pochodzącymi z przychodów opodatkowanych lub zwolnionych od podatku, których źródłem były wynagrodzenia za pracę otrzymywane w latach 1998-2007 w łącznej wysokości 31 353,88 zł.

Reasumując Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w stanie faktycznym sprawy mają zastosowanie art. 20 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »