Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.03.2017

NSA. Nieodpłatne przejęcie przez spółkę długów wspólnika a PIT

Z uzasadnienia: Po stronie wspólnika zwolnionego z długu powstanie przychód podatkowy równy dotychczasowemu długowi. Na skutek zwolnienia wspólnika z długu powstanie po jego powstanie nieodpłatne świadczenie. Dochód z tego tytułu, jaki powstanie po ewentualnym pomniejszeniu przychodu o koszty uzyskania przychodów, należy opodatkować u wspólnika według skali progresywnej.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Antoni Hanusz (sprawozdawca), Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Protokolant Anna Dziewiż-Przychodzeń, po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J. L. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt I SA/Sz 539/14 w sprawie ze skargi J. L. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2013 r. nr ITPB2/415-862/13/IB w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z 18 września 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 539/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę J. L. na interpretacje indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, we wniosku o udzielenie interpretacji skarżący podał, że jest obywatelem duńskim stale zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce. Wspólnikami spółki z o.o., oprócz wnioskodawcy, pozostają: spółka jawna z siedzibą w Polsce, której wspólnikiem jest skarżący oraz jeszcze jedna osoba fizyczna, osoba fizyczna, kolejna spółka z o.o. z siedzibą w Polsce. Przeważająca część udziałów w spółce z o.o. przysługuje spółce jawnej (ponad 90%). Skarżący oraz osoba fizyczna zawarli ze spółką z o.o. jako pożyczkobiorcy umowy pożyczki i pozostają zobowiązani do spłaty tych pożyczek. Wolą wnioskodawcy i osoby fizycznej jest nieodpłatne przeniesienie na rzecz spółki jawnej (za zgodą spółki z o.o.) zobowiązań wobec spółki z o.o. z tytułu wzmiankowanych pożyczek w całości lub w części. Dług każdego ze wspólników spółki jawnej miałby zostać przejęty przez spółkę jawną w takiej samej wysokości. Wkłady wspólników spółki jawnej w spółce jawnej są równe. W tych samych proporcjach każdy z nich ma prawo do zysku i uczestniczy w stratach spółki jawnej.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie: czy w przedstawionym stanie faktycznym, nieodpłatne przejęcie przez spółkę jawną długów (o tej samej wysokości) swoich jedynych wspólników (którzy w zyskach i stratach spółki jawnej uczestniczą w częściach równych) należy traktować jako nieodpłatne świadczenie na rzecz wspólników podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak, to co stanowić będzie podstawę opodatkowania? W ocenie wnioskodawcy, takiego przejęcia długów nie należy traktować jako nieodpłatnego świadczenia na rzecz wspólników podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacją indywidualną z dnia 19 grudnia 2013 r. Minister Finansów uznał, że stanowisko przedstawione we wniosku w zakresie opodatkowania nieodpłatnego przejęcia długu przez spółkę jawną jest nieprawidłowe. Zdaniem organu, w wyniku przejęcia zadłużenia wspólnika spółki jawnej przez tę spółkę wystąpi realna korzyść majątkowa, albowiem jego dług zostanie przejęty przez odrębny podmiot gospodarczy. Dlatego też przejęta przez spółkę jawną kwota zadłużenia, co do której zobowiązanie do spłaty ciążyło na wnioskodawcy, stanowi podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej "u.p.d.o.f.").

2. Skarżący w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie zarzucił naruszenie art. 14c § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej "Ordynacja podatkowa"), art. 11 ust. 1 i art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. w związku z art. 22 § 2 i art. 31 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej "k.s.h.") w związku z art. 527 i art. 530 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121 ze zm., dalej "k.c."), skutkującą nieprawidłową oceną stanowiska wnioskodawcy. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów, wnosząc o jej oddalenie podtrzymał stanowisko wyrażone w zaskarżonej interpretacji.

3. W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zaskarżona interpretacja nie narusza prawa. Zdaniem Sądu, w zaskarżonej interpretacji Minister Finansów zasadnie uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe. Zwalniany z długu wspólnik uzyskuje nieodpłatnie świadczenie i stanowi ono przychód wspólnika podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ocenie Sądu pierwszej instancji, kwestie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za jej zobowiązania pozostają bez znaczenia prawnego dla oceny, że po przejęciu długu skarżącego dłużnikiem będzie spółka jawna będąca odrębnym od wspólników podmiotem. Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, wyda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »