Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.12.2014

NSA: Nie ma dokumentacji, nie ma obniżonej stawki VAT

Z uzasadnienia: Ten, kto w postępowaniu (w tym także podatkowym) formułuje określone twierdzenie, musi je następnie dowieść pod rygorem, iż twierdzenie uznane zostanie za nieudowodnione, przez co nie wywoła ono pożądanych przez twierdzącego skutków. Zatem, podatnik chcąc skorzystać z obniżonej stawki, musi wykazać, że wykonał właśnie te czynności, które tej stawce, w drodze wyjątku, podlegają.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Grażyna Jarmasz (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Bartosz Wojciechowski, Protokolant Janusz Bielski, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B.F.C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt I SA/Sz 948/12 w sprawie ze skargi B.F.C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 31 sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2010 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od B. F. C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w S. kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt I SA/Sz 948/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę B. sp. z o.o. w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. z dnia 31 sierpnia 2012 r. w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 2010 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

1.2. Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że przyczyną wydania decyzji za badane miesiące było zakwestionowanie prawa spółki do zastosowania stawki VAT 0% przy wystawianiu faktur VAT dotyczących kilku rodzajów świadczonych przez nią na rzecz podmiotów krajowych usług. Zdaniem organów przedkładana przez stronę dokumentacja związana z tymi usługami nie jest wystarczająca do stwierdzenia, że spółka była uprawniona do skorzystania z preferencyjnej stawki VAT.

1.3. Przywołując art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1, art. 19 ust. 1, art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. b i c, art. 29 ust. 1, art. 41 ust. 1, a także art. 83 ust. 1 pkt 9, 9a, 17, 19 i 21 lit. a i b, pkt 23 oraz art. 83 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm., dalej jako "u.p.t.u."), jak również § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 224, poz. 1799 ze zm., dalej jako "rozporządzenie") Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że z regulacji tych wynika jednoznacznie, iż stawka podatku 0% nie obejmuje wszystkich usług świadczonych w portach morskich, a dotyczy tylko tych usług świadczonych w portach morskich, które związane są z transportem międzynarodowym oraz wewnątrzwspólnotowym i które polegają na obsłudze lądowych i morskich środków transportu oraz służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków, przy spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 83 ust. 2 u.p.t.u., tj. prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z której jednoznacznie wynika, że czynności, których dotyczy preferencyjna stawka, zostały wykonane przy zachowaniu warunków ustawowych.

Mając powyższe na względzie Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że kwestią sporną w sprawie jest prawo do opodatkowania stawką podatku 0% świadczonych przez spółkę na rzecz polskich podatników usług:

1) transportu wewnątrzwspólnotowego,

2) przeładunku towarów na samochody,

3) konfekcjonowania fosforanu wapnia w opakowania 50 kg (faktura z 3 marca 2010 r.),

4) związanych z obsługą kontenerów,

5) dotyczących odpraw celnych.

Sąd pierwszej instancji podkreślił, że organ kontroli skarbowej wzywał spółkę do złożenia wyjaśnień wraz i ewentualnej dokumentacji, uzasadniających zastosowanie stawki VAT 0% dla dokonanych w 2010 r. transakcji z podatnikami krajowymi. Za niewątpliwe Sąd uznał, że przedłożone przez stronę dokumenty źródłowe nie wskazują jednoznacznie na związek świadczonych usług z obsługą eksportu towarów, z usługami świadczonymi w związku z obsługą na obszarze polskiego portu morskiego morskich środków transportu lub lądowych środków transportu w ramach transportu międzynarodowego, czy też lądowych środków transportu w związku z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów. Zaznaczając, że organy rozstrzygały sprawę m.in. na podstawie przedłożonej przez spółkę dokumentacji i odwołując się do art. 83 ust. 2 u.p.t.u. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że skoro przepisy prawa podatkowego uprawnienie do zastosowania określonych preferencji podatkowych uzależniają od jednoznacznego udokumentowania spełnienia określonych warunków, to podatnik jest zobowiązany do przedstawienia dokumentacji, z której wynika, że usługi świadczone były na obszarze portów morskich i związane były z obsługą morskich środków transportu, z transportem międzynarodowym, polegały na obsłudze lądowych środków transportu. Sama faktura, np. dokumentująca załadunek towaru na samochody do Niemiec, wraz z dołączonym do niej dokumentem załadunkowego raportu dziennego wydania towaru, nie świadczy o tym, że usługi te były świadczone na obszarze polskich portów morskich. Stąd zdaniem Sądu zarzut, że nie sposób kwestionować dokumentacji przedstawionej przez stronę jako niewystarczającej do ustalenia istotnych okoliczności, nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym sprawy.

1.4. Odnosząc się do poszczególnych usług, co do których organy zakwestionowały skorzystanie przez spółkę ze stawki VAT 0% Sąd pierwszej instancji stwierdził, że:

- usługi transportowe na rzecz O. sp. z o.o. w S. korzystały według strony ze stawki VAT 0% na podstawie § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, który ma zastosowanie do usług świadczonych na obszarze polskich portów, związanych z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, polegającą na obsłudze lądowych środków transportu, z ustaleń organów wynikało tymczasem, że spółka nie wykonała usług, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, gdyż jej usługa polegała na transporcie, a nie obsłudze lądowych środków transportu (załadunek, przeładunek, itp.); ze względu na treść art. 28b ust. 1 u.p.t.u. usługi te podlegały opodatkowaniu według stawki 22%;

- usługi załadunku towarów na samochody wysyłane do Niemiec, świadczone na rzecz Z. S.A. w K. zdaniem strony podlegają opodatkowaniu stawką 0% na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9a u.p.t.u., spółka nie przedstawiła jednak żadnych dokumentów na potwierdzenie swego oświadczenia, że towar został przewieziony do portu wagonami i przeładowany na samochody; w art. 83 ust. 1 pkt 9a u.p.t.u. mowa o usłudze transportu międzynarodowego, a w art. 83 ust. 5 u.p.t.u. wymienione są dokumenty stanowiące dowód świadczenia takich usług - żadnego z tych dokumentów spółka nie przedstawiła; w tym przypadku nie znajdował też zastosowania § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, gdyż w świetle tego przepisu spółka powinna wykazać (udokumentować), że usługi świadczone były na obszarze portu morskiego oraz wykazać związek świadczonych usług z wewnątrzwspólnotową usługą transportu towarów, czego nie zrobiła (z przedłożonych dokumentów nie wynika, czy miejscem załadunku towaru był obszar portu); również w tym przypadku trafnie organ uznał, że usługi przeładunku podlegają opodatkowaniu stawką 22%;

- usługi konfekcjonowania fosforanu wapnia w opakowania 50 kg (faktura z 3 marca 2010 r.) nie podlegały opodatkowaniu preferencyjną stawką, do faktury strona dołączyła bowiem dokument - zgłoszenie gotowości statku, z którego wynika, że statek przybył na redę 16 marca 2010 r., a do portu wszedł 17 marca 2010 r., trafnie zatem organ uznał, że spółka nie mogła 3 marca 2010 r. konfekcjonować towaru, który został przetransportowany statkiem, który wszedł do portu dopiero 17 marca 2010 r.; zarzut skargi co do bezpodstawnego przyjęcia, że chodzi o statek S., który przypłynął 17 marca 2010 r. Sąd pierwszej instancji uznał za bezzasadny z uwagi na to, że takiego przyporządkowania usługi do statku dokonała sama spółka, za niezasługujące na uwzględnienie uznano też wyjaśnienia spółki o błędnym podłączeniu do faktury dokumentu dotyczącego statku S., gdyż to do strony należy konkretne powiązanie świadczonej usługi z dokumentami, które potwierdzają możliwość skorzystania w danym przypadku z preferencyjnej stawki; w konsekwencji Sąd uznał, że strona nie wypełniła dyspozycji z art. 83 ust. 2 u.p.t.u. (nie udokumentowała możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki), a zatem usługa opisana we wskazanej fakturze podlega opodatkowaniu stawką 22%;

- w odniesieniu do usług związanych z obsługą kontenerów (z wyj. tych udokumentowanych fakturami uznanymi przez organ odwoławczy) nie było możliwe zastosowanie stawki 0%, gdyż strona nie przedstawiła dokumentów dotyczących związku kontenera z towarem i jego transportem, nie można zatem stwierdzić, że czynności te miały związek z transportem morskim, tj. że były to usługi polegające na kompleksowej obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków - zdaniem Sądu nie można mówić o kompleksowości usługi bez dokumentacji, z której wynikałoby, że kontener z towarem został przetransportowany statkiem, wyładowany na plac, a następnie podstawiony do odprawy celnej; skoro strona nie wypełniła dyspozycji art. 83 ust. 2 u.p.t.u., to nie wiadomo, czy zafakturowane czynności zostały wykonane zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa, a zatem prawidłowo organy uznały, że usługi te podlegają opodatkowaniu stawką 22%; odnosząc się do dokumentów załączonych do skargi Sąd pierwszej instancji przedstawił szczegółowe powody, dla których uznał, że nie potwierdzają one prawa spółki do zastosowania stawki 0% z tytułu wskazanych usług, za bezzasadne Sąd uznał też argumenty odwołujące się do tego, że o spełnieniu wymogu przewożenia środkami transportu morskiego świadczą numery kontenerów, nadawane wyłącznie kontenerom morskim, oraz to, że kontenery te były własnością armatorów morskich (w ocenie Sądu okoliczności te nie stanowią dowodu na to, że w kontenerze, którego dotyczyła dana faktura, przewożone były towary morskimi środkami transportu);

- w odniesieniu do usług dotyczących odpraw celnych importowanych towarów Sąd zwrócił uwagę, że konieczne jest spełnienie w tym przypadku warunku z art. 83 ust. 1 pkt 20 u.p.t.u. (włączenie wartości tych usług do podstawy opodatkowania), a spółka niezgodnie z art. 83 ust. 2 u.p.t.u. nie przedstawiła dowodów na uczynienie zadość temu wymogowi.

1.5. Za niezasadne Sąd pierwszej instancji uznał zarzuty naruszenia art. 120, art. 122 w zw. z art. 180 § 1, art. 187 § 1 i art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm., dalej jako "O.p."), podnosząc, że w określonych podatkowych stanach faktycznych ciężar dowodu obciąża stronę - tak jest w rozpatrywanej sprawie, gdyż art. 83 ust. 2 u.p.t.u. nakłada na podatnika chcącego skorzystać ze stawki 0% obowiązek prowadzenia dokumentacji potwierdzającej spełnienie wymogów do zastosowania takiej stawki. Choć organ podatkowy jest zobowiązany do zbierania materiału dowodowego z urzędu, nie jest uprawniony ani zobowiązany do wyręczania podatnika w wypełnieniu jego ustawowych powinności dokumentowania operacji gospodarczych. Jeśli przepisy - jak w sprawie - uzależniają uprawnienie do zastosowania określonych preferencji podatkowych od jednoznacznego udokumentowania, że objęta preferencją czynność dokonana została z zachowaniem określonych warunków, to żadnego usprawiedliwienia nie znajduje przerzucanie ciężaru takiego dokumentowania (zbierania dowodów) na organy. Z tego względu bezzasadny w ocenie Sądu jest też zarzut naruszenia art. 229 i art. 187 § 1 O.p.

1.6. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uwzględnił także zarzutu naruszenia art. 191 O.p., wskazując, że organy szczegółowo przeanalizowały dokumentację podatkową, a powstające wątpliwości wyjaśniały na bieżąco ze stroną, nadto występując do organów właściwych w sprawach żeglugi śródlądowej w celu uzyskania danych dotyczących środków transportu wykorzystywanych przy świadczeniu usług. Skoro skarżąca nie przedłożyła w...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »