NSA. Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Z uzasadnienia: Okoliczność upływu terminu przedawnienia nie może sama w sobie uzasadniać obawy niewykonania zobowiązania podatkowego. Krótki okres pozostały do zakończenia biegu terminu przedawnienia nie oznacza bowiem, iż zobowiązany na pewno nie wykona dobrowolnie zobowiązania podatkowego. Ponadto wskazać należy, że oparcie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowego wyłącznie na tej okoliczności faktycznej, iż okres przedawnienia tego zobowiązania jest krótszy niż trzy miesiące zbędnym czyniłoby drugą przesłankę zastosowania tego rygoru, jaką jest uprawdopodobnienie niebezpieczeństwa niewykonania zobowiązania.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia NSA Danuta Oleś (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Dagmara Dominik-Ogińska, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt I SA/Bk 59/16 w sprawie ze skargi S.L. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 2 grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 6 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Bk 59/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, uchylił zaskarżone przez S.L. postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z 2 grudnia 2015 r. wraz z poprzedzającym je postanowieniem organu pierwszej instancji w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za listopad 2010 r.

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w B. wniósł skargę kasacyjną. Orzeczenie zaskarżył w całości, zarzucając naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć wpływ na wynik sprawy, tj.:

- art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269 ze zm. dalej: "P.u.s.a."), art. 3 § 1, art. 151, art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej: "P.p.s.a.") w zw. z art. 239b § 1 pkt 4, art. 239b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "Ordynacja podatkowa") polegające na wadliwie wykonanej funkcji kontrolnej i uchyleniu zaskarżonego postanowienia jak i postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz błędnym przyjęciu, iż organy obydwu instancji nie oceniły istnienia przesłanki uprawdopodobnienia niewykonania zobowiązania, jako drugiej przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wynikającej z art. art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej i bezzasadnym uznaniu przez Sąd pierwszej instancji, iż organ poprzestał jedynie na ogólnikowym stwierdzeniu, że krótszy niż 3 miesiące okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego stanowi w tej sprawie konkretną okoliczność uprawdopodabniającą jego niewykonanie i niemożność przeprowadzenia skutecznej egzekucji,
- art. 133 § 1 w zw. z art. 141 § 4 P.p.s.a. poprzez niewzięcie pod uwagę całego materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy jak również sporządzenie lakonicznego i tym samym wadliwego uzasadnienia wydanego wyroku sprowadzającego się do stwierdzenia przez WSA, iż w kontrolowanym postanowieniu trudno szukać istnienia drugiej przesłanki nadania rygoru natychmiastowej wykonalności wynikającej z art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej, przy jednoczesnym braku wskazania przez WSA naruszenia przez organy art. 217 § 2 Ordynacji podatkowej, jak również brak zawarcia przez WSA w uzasadnieniu wyroku oceny prawidłowości dokonanej przez organy wykładni i zastosowania art. 239b § 1 pkt 4 i art. 239b § 2 Ordynacji podatkowej, co uniemożliwia kontrolę instancyjną wyroku. Ponadto uzasadnienie wyroku zawiera błędne wskazania co do dalszego postępowania, zalecające organowi ocenę czy obok zbliżającego się terminu przedawnienia wystąpiła również druga przesłanka, skutkujące powstaniem uzasadni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »