NSA. Można odliczyć VAT z częściowo nierzetelnej faktury

Z uzasadnienia: W przypadku, gdy możliwe jest precyzyjne wyodrębnienie czynności faktycznie dokonanych (od czynności fikcyjnej) i przypisanie im konkretnych wartości, całkowita odmowa prawa do obniżenia podatku należnego z uwagi na stwierdzenie czynności fikcyjnej jest zbyt daleko idąca. Stanowisko takie nie daje się bowiem usprawiedliwić ani w świetle brzmienia art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, który expressis verbis wyklucza odliczenie "w części" dotyczącej czynności niedokonanych, ani w świetle podstawowych założeń konstrukcyjnych podatku VAT jako podatku obrotowego.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk-Sadowski (spr.), Sędzia NSA Jan Rudowski, Sędzia NSA Sylwester Marciniak, po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 19 czerwca 2019 r. sygn. akt I SA/Op 120/19 w sprawie ze skargi B. P. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. z dnia 31 stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 19 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Op 120/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w sprawie ze skargi B. P., uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. z 31 stycznia 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2012 r.

W skardze kasacyjnej Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w O. (dalej: DIAS), zrzekając się rozprawy, wniósł o uchylenie powyższego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania, ewentualnie o rozpoznanie skargi, a ponadto zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu, na podstawie art. 174 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.; dalej: Ppsa), zarzucono:

I. w zakresie naruszenia przepisów postępowania, które to uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy:

  • art. 145 § 1 pkt 1 lit. c Ppsa oraz art. 141 § 4 i art. 113 § 1, art. 133 § 1, art. 151 i art. 153 Ppsa w zw. z art. 122, art. 180 § 1, art. 181, art. 187 § 1, art. 191, art. 194 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm., dalej: Op), poprzez uwzględnienie skargi na ww. decyzję i uznanie, że skoro organ podatkowy ustalił, że nie doszło do dzierżawy jednego pojazdu Volkswagen Transporter VW T4 i doszło do wydzierżawienia przez T. P. czterech pozostałych pojazdów, objętych sporną "jednopozycyjną" fakturą VAT tytułem "DZIERŻAWA SAMOCHODÓW" wystawioną na rzecz B. P., to DIAS nie wykazał w postępowaniu podatkowym, że przedmiotowa faktura dotycząca dzierżawy pięciu samochodów stwierdza czynność, która nie została dokonana w całości, podczas gdy Sąd pierwszej instancji wadliwie ustalił, że sporna faktura stwierdza czynność, która nie została dokonana tylko w części dotyczącej tej czynności, w sytuacji gdy usługa objęta fakturą to: "DZIERŻAWA SAMOCHODÓW" i nie obejmowała kilku czynności tylko jedną czynność - świadczenie na rzecz osoby fizycznej - a zatem nieuzasadnione jest wyodrębnienie z kwoty netto części "składowej" obejmującej cenę usługi dzierżawy jednego pojazdu (VW T4), gdyż sporna faktura stwierdza jedną czynność i dokumentuje świadczenie na rzecz osoby fizycznej, które faktycznie nie wystąpiło w sposób opisany w fakturze, co doprowadziło Sąd pierwszej instancji do nieprawidłowej oceny w zakresie wykładni i zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a i art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174; dalej: ustawa o VAT), które to uchybienie miało istotny wpływ na wynik sprawy;

II. w zakresie naruszenia prawa materialnego:

  1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a Ppsa i art. 153 Ppsa, art. 86 ust. 1 i 2 ustawy o VAT w zw. z art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a oraz art. 106e ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w badanym miesiącu oraz poprzez jego błędną wykładnię i przyjęcie, że w sytuacji, gdy nie jest kwestionowany przez organy podatkowe fakt wydzierżawienia przez T. P. czterech pojazdów, objętych sporną fakturą VAT jako usługa pn. "DZIERŻAWA SAMOCHODÓW" wystawioną na rzecz B. P., a jest kwestionowany fakt wydzierżawienia jednego pojazdu VW T4, to dopuszczalne jest uznanie prawa podatnika do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w zakwestio...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »