Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.04.2016

NSA. Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości

Przez wydanie towaru, o którym mowa w art. 14 ust. 1c ustawy o PIT rozumieć należy sytuację, w której doszło w wyniku zawartej umowy do faktycznego wydania towaru, a więc do sytuacji, w której warunkiem ważnej umowy sprzedaży jest wydanie rzeczy. Przepis ten nie może być rozumiany tak, że przez wydanie rzeczy rozumieć należy także i samą tylko możliwość dysponowania prawem własności w rozumieniu art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego.

Skoro zbycie prawa własności nieruchomości jako prawa majątkowego generuje przychód jako przychód należny to przychód ze zbycia prawa własności nieruchomości jako prawa majątkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej powstaje z dniem zbycia tego prawa, a nie z dniem wydania nieruchomości - chyba, żeby w dniu tym doszło do wydania nieruchomości.

Wydanie rzeczy, o którym mowa w art. 14 ust. 1c ww. ustawy rozumieć więc należy jako wydanie w rozumieniu art. 155 § 2 w związku z art. 348 Kodeksu cywilnego, a nie jako zobowiązanie się sprzedawcy - do jej wydania, a kupującego - do jej odebrania.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Stefan Babiarz (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Protokolant Justyna Nawrocka, po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2016 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej B. H. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 lipca 2013 r. sygn. akt I SA/Kr 1757/12 w sprawie ze skargi B. H. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 18 września 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od B. H. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 9 lipca 2013 r., I SA/Kr 1757/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę B. H.(zwanego dalej skarżącym) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 18 września 2012 r. w przedmiocie podatku dochodowego do osób fizycznych za 2008 r.

2. Ze stanu sprawy przyjętego przez sąd pierwszej instancji wynika, że decyzją z dnia 26 czerwca 2012 r. dyrektor urzędu kontroli skarbowej określił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego. Organ ustalił, że skarżący nie wykazał przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, dokonanej aktem notarialnym P. R. w dniu 23 grudnia 2008 r., zabudowanej budynkiem produkcyjno-biurowym.

W odwołaniu skarżący zarzucił m.in.:

- naruszenie prawa postępowania polegające na błędnym ustaleniu, że skarżący wydał nieruchomość kupującemu w dniu 23 grudnia 2008 r. W istocie kupujący wszedł w posiadanie nieruchomości bezprawnie, sprzecznie z postanowieniami umowy notarialnej. To oznacza, że nie doszło do wydania nieruchomości w rozumieniu art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm. - zwanej dalej: u.p.d.o.f.),
- nieprawidłową wykładnię art. 14 ust. 1c) u.p.d.o.f., polegającą na przyjęciu, że za datę powstania przychodu z tytułu zawartej umowy sprzedaży uważa się dzień 23 grudnia 2008 r. - jakoby dzień wydania rzeczy.

Decyzją z dnia 18 września 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

3. W skardze skierowanej do WSA w Krakowie skarżący zaznaczył, że ustalenie, iż wydał w posiadanie nieruchomość jest w całości nieprawidłowe. Nie uwzględniono wniosków dowodowych skarżącego i pominięto m.in. dowód z: protokołu zeznań i wyjaśnień nabywcy nieruchomości przed Prokuraturą Okręgową w Krakowie, zbioru dokumentów zalegających do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, a to umów użytkowania oraz aktu ustanowienia hipoteki i oświadczeń złożonych w tych umowach, akt sprawy o zarząd przed Sądem Rejonowym w Wieliczce oraz akt egzekucji komorniczej; dokumentów potwierdzających ponoszenie opłat za ochronę i na ubezpieczenie przez skarżącego w 2009 r.

Odpowiadając na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wniósł o jej oddalenie, podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Organ zaznaczył, że przypisując decydujące znaczenie przeniesieniu posiadania, skarżący uznaje, iż do przeniesienia posiadania w stanie faktycznym sprawy w ogóle nie doszło i że posiadanie pozostawało cały czas przy skarżącym sprzedającym nieruchomość. Nawet wówczas, gdy na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 10 grudnia 2009 r. skarżący został ustanowiony zarządcą nieruchomości. Organ podkreślił, że tylko "formalnie" zarząd dłużnika został odjęty P.R., ale w istocie zarządcą, a w rzeczywistości posiadaczem przedmiotowej nieruchomości był skarżący.

4. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalając skargę wskazał, że stan faktyczny został ustalony przez organy w sposób prawidłowy, a celem wydania rzeczy jest przede wszystkim umożliwienie kupującemu korzystania z nabytej rzeczy, przekazanie prawnej kontroli nad rzeczą, czyli umożliwienie rozporządzenia rzeczą. Dysponując odpisem aktu notarialnego z dnia 23 grudnia 2008 r. kupujący (P.R.) mógł wykazać swoje władztwo nad nieruchomością i miał nieograniczoną możliwość nią rozporządzać (mógł ją np. sprzedać, obciążyć ograniczonymi prawami rzeczowymi). Akt notarialny z dnia 23 grudnia 2008 r. stanowił wprost, że "strona kupująca oświadcza, iż jest już w posiadaniu przedmiotu niniejszej umowy i od dnia dzisiejszego do strony kupującej należeć będą wszelkie z tym związane korzyści i ciężary". Sąd uznał zatem, że w tym dniu nieruchomość została kupującemu wydana i w tym dniu po stronie skarżącego powstał przychód z jej sprzedaży.

Sąd zaznaczył również, że kwestia uzyskania zapłaty za nieruchomość z punktu widzenia momentu powstania przychodu, pozostawała bez znaczenia. Wymienione w art. 14 ust. 1c) u.p.d.o.f. zdarzenia określające datę powstania przychodu są od siebie niezależne w tym znaczeniu, że nie warunkują się wzajemnie, a po spełnieniu jednego z nich pozostałe nie mają wpływu na datę powstania przychodu. Tym samym o dacie powstania przychodu decyduje konkretny fakt, a nie wola podatnika. Skoro organ ustalił, że doszło do wydania nieruchomości, to z tym dniem należało powiązać datę powstania przychodu dla celów podatkowych.

5. Powyższy wyrok skarżący zaskarżył w całości skargą kasacyjną, zarzucając sądowi pierwszej instancji naruszenie:

1) art. 141 § 4 w związku z art. 145 § 1 pkt. 1 lit. c/ ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.) - poprzez przyjęcie stanu faktycznego sprawy ustalonego przez organy podatkowe z naruszeniem przepisów art. 122, art. 180 § 1 oraz art. 188 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm. - dalej: ord. pod.), a w konsekwencji oddalenie skargi mimo naruszenia przez organy podatkowe ww. przepisów w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, ewentualnie
2) art. 14 ust. 1c) u.p.d.o.f. - poprzez jego błędną wykładnię polegającą na zaakceptowaniu i uznaniu za prawidłowe mylnego rozumienia tego przepisu przez organy podatkowe, zgodnie z którym do "wydania rzeczy" dochodzi w chwili przeniesienia na nabywcę jej własności.

Wskaz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »