Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.04.2019

NSA: Moc ochronna interpretacji dotyczy także niezwróconego podatku VAT

Z uzasadnienia: Wykazany (...) w deklaracji zwrot podatku, w wyniku zastosowania się do interpretacji, podlega wykonaniu przez organ, niezależnie od tego, czy w chwili wydawania decyzji nieuwzględniającej interpretacji zwrot ten już nastąpił, czy jeszcze nie miał miejsca. Nie ma bowiem żadnych podstaw, aby z uwagi na czynność techniczną, jaką jest w tym przypadku samo zrealizowanie przekazu podatnikowi kwoty wykazanego zwrotu, różnicować sytuację podatników, co prowadziłoby do naruszenia zasady neutralności VAT.

Tezy

1) Na podstawie art. 14k § 1 i art. 14m § 1 i 3 w zw. z art. 14p ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: O.p.), na wniosek podatnika, który stosując się do interpretacji podatkowej wykazał w deklaracji VAT zwrot podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, o którym mowa w art. 14m § 1 O.p., wyraża się określeniem w decyzji wysokości należności objętej zwolnieniem z tytułu obowiązku realizacji zwrotu podatku.

2) Określona w art. 14k § 1 O.p. tzw. zasada nieszkodzenia, uwzględniając treść art. 14p w zw. z art. 14m § 1 i 3 O.p., skutkuje uwolnieniem podatnika od wszelkich negatywnych skutków związanych z zastosowaniem się przez niego do wydanej przez organy podatkowe interpretacji, niezależnie od tego, czy dotyczy rozliczenia podatkowego VAT za okres, w którym wystąpiło zobowiązanie podatkowe, czy też zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, oraz czy zwrot ten faktycznie nastąpił.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Ryszard Pęk, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Zbigniew Łoboda, Protokolant Katarzyna Nowik, po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2018 r. sygn. akt III SA/Wa 3331/17 w sprawie ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 31 lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r. 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie na rzecz K. sp. z o.o. z siedzibą w W. kwotę 12500 (dwanaście tysięcy pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

1. Wyrok Sądu I instancji.

1.1. Wyrokiem z dnia 12 czerwca 2018 r., w sprawie III SA/Wa 3331/17 ze skargi K. sp. z o.o. z siedzibą w W. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (DIAS) z dnia 31 lipca 2017 r. oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w W. (DUKS) z dnia 15 grudnia 2016 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2016 r.

1.2. Sąd I instancji przyjął, że w sytuacji gdy:

1) w interpretacji indywidualnej wydanej z wniosku Spółki stwierdzono, że transakcja przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli w postaci składników majątkowych tworzących kompleks [...] będzie stanowiła sprzedaż aktywów dającą Spółce prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z tą transakcją;

2) Spółka zastosowała się do wydanej interpretacji indywidualnej i złożyła wniosek o określenie kwoty zwrotu podatku VAT należnego Spółce z uwagi na zastosowanie się do tejże interpretacji indywidualnej (art. 14k § 1 w związku z art. 14m § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa [Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: O.p.]);

3) po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego za ww. okres rozliczeniowy organ podatkowy przyjął, że przedmiotowa transakcja stanowiła zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm., dalej: u.p.t.u.) i była wyłączona z opodatkowania VAT, a zatem Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w fakturze dokumentującej tę transakcję

- z art. 14p i art. 52 § 1 O.p w związku z art. 14k i art. 14m O.p. należy wyprowadzić następującą normę prawną - na wniosek podatnika, który stosując się do interpretacji podatkowej wykazał w deklaracji zwrot podatku nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej i ten zwrot otrzymał, organ podatkowy w decyzji określającej wysokość zwrotu podatku (art. 21 § 3a O.p.) określa również wysokość należności objętej zwolnieniem z tytułu zwrotu podatku, albo - w przypadku uiszczenia tej należności na zasadach określonych w art. 52 O.p. - określa wysokość nadpłaty z tego tytułu.

2. Skarga kasacyjna.

2.1. DIAS zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając WSA w Warszawie w skardze kasacyjnej naruszenie:

1) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm., dalej: P.p.s.a.) w związku z art. 14k § 1, art. 14m § 1 i § 3 O.p., poprzez ich błędną wykładnię w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy ewentualnie,

2) art. 14m § 1 i § 3 O.p., poprzez jego błędną wykładnię, gdyby Sąd uznał przedmiotowy przepis za normę prawa materialnego,

3) art. 14p i art. 52 § 1 pkt 1 O.p., poprzez ich niewłaściwe zastosowanie,

4) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) P.p.s.a. w związku z art. 191, art. 233 § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a) O.p. w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy,

5) art. 141 § 4 P.p.s.a. w sposób mający istotny wpływ na wynik sprawy.

Przy tak sformułowanych zarzutach DIAS wniósł o uchylenie kwestionowanego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na rzecz organu kosztów postępowania kasacyjnego, z kosztami zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

2.2. Spółka nie złożyła odpowiedzi na skargę kasacyjną. Natomiast w piśmie procesowym z dnia 5 marca 2019 r. wniosła o oddalenie skargi kasacyjnej i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego według norm przypisanych.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »