Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

31.12.2018

NSA. Media bez wpływu na limit zwolnienia podmiotowego w VAT

Z uzasadnienia: Niewątpliwie czynność polegająca na odsprzedaży mediów ma określony związek z konkretną nieruchomością, ale nie jest to związek bezpośredni. Nieruchomość nie jest elementem konstytutywnym transakcji, ponieważ podstawowym jej elementem są: woda, ciepło, czy odprowadzanie ścieków. W konsekwencji odsprzedaż mediów nie może być traktowana jako transakcja związana z nieruchomością, a jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Danuta Oleś, Sędzia NSA Marek Kołaczek (sprawozdawca), Sędzia WSA del. Dominik Mączyński, Protokolant Marek Wojtasiewicz, po rozpoznaniu w dniu 3 października 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 248/16 w sprawie ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej B. w L. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2015 r. nr ILPP1/4512-1-739/15-2/AS w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej B. z siedzibą w L. kwotę 240 (słownie: dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 20 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 248/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił zaskarżoną przez Wspólnotę Mieszkaniową B. z siedzibą w L. (dalej: "Wspólnota" lub "strona skarżąca") interpretację indywidualną Ministra Finansów z 7 grudnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Sąd I instancji nie zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez organ w wydanej interpretacji, że odsprzedaż przez Wspólnotę mediów do lokali mieszkalnych jest związana z nieruchomością. W konsekwencji WSA we Wrocławiu uznał, że wartość takiej transakcji nie może być wliczona do limitu obrotu uzyskanego z tytułu dostawy mediów do lokali mieszkalnych, wynikającego z art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054, ze zm. - w skrócie "ustawa o VAT").

Minister Finansów we wniesionej skardze kasacyjnej zaskarżył powyższy wyrok w całości, zarzucając, w oparciu o podstawę przewidzianą w art. 174 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej w skrócie "p.p.s.a."), naruszenie:

  • art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a) w zw. z art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT, poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, że w opisanym stanie sprawy nie istnieje więź funkcjonalna pomiędzy odsprzedażą mediów (kanalizacja, woda, wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie) a transakcją związaną z daną nieruchomością, w konsekwencji czego Sąd nieprawidłowo uznał, że odsprzedaż przez Wspólnotę mieszkaniową mediów nie może być traktowana, jako transakcja związana z nieruchomością, w konsekwencji czego jej wartość nie może być uwzględniona w wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
  • art. 113 ust. 1 i 2 w zw. z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT poprzez błędną wykładnię i uznanie, że do limitu określonego w art. 113 ust. 1 ww. ustawy, nie należy wliczać obrotu uzyskanego z tytułu dostawy (refakturowania) mediów do lokali mieszkalnych, w sytuacji, gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że Wspólnota mieszkaniowa przy wyliczeniu limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia powinna uwzględnić czynności związane z dostawą mediów do lokali mieszkalnych.

W oparciu o powyższe zarzuty wniesiono o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i oddalenie skargi, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu. Ponadto wniesiono o zasądzenie od skarżącej na rzecz organu podatkowego kosztów postępowania według norm przepisanych.

W sporządzonej odpowiedzi na skargę kasacyjną działający w imieniu Wspólnoty pełnomocnik wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie od organu kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega oddaleniu. Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia prawidłowej wykładni art. 113 ust. 2 pkt 2 lit. a/ ustawy o VAT, a w szczególności tego czy odsprzedaż przez Wspólnotę mediów (tj.: wody, energii elektrycznej, gazu etc.) do lokali mieszkalnych stanowi transakcję związaną z nieruchomością, o której mowa we ww. przepisie, a w konsekwencji czy wartość takiej transakcji powinna być wliczona do limitu obrotu określonego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

Należy przypomnieć, że autor skargi kasacyjnej w postawionych zarzutach podnosił, że za czynności związane z nieruchomościami należy uznać nie tylko usługi stricte dotyczące nieruchomości, ale wszelkie czynności, których wykonanie oparte jest na wykorzystaniu, używaniu i użytkowaniu nieruchomości. W konsekwencji stwierdził, iż w świetle art. 113 ust. 1 i 2 ustawy o VAT Wspólnota przy wyliczeniu limitu sprzedaży uprawniającego do korzystania ze zwolnienia powinna uwzględnić czynności związane z dostawą mediów do lokali mieszkalnych.

Z kolei w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku przyjęto, że sprzedaż przez Wspólnotę mediów na rzecz właścicieli lokali nie można zaliczyć do transakcji związanych z nieruchomościami. Zdaniem WSA we Wrocławiu, nieruchomość nie jest w takiej sytuacji podstawowym elementem świadczenia, ponieważ przedmiotem świadczenia jest odsprzedaż wody, ciepła i odprowadzanie ścieków właścicielom nieruchomości lokalowych.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w niniejszej sprawie za zasadne uznał stanowisko zajęte w tej sprawie przez Sąd I instancji.

Jak wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Natomi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »