Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Fakturowanie VAT

30.01.2018

NSA. Kurs walut w imporcie usług: Faktura przed wykonaniem usługi

Z uzasadnienia: Skoro w przypadku importu usług obowiązek podatkowy nie powstaje w momencie wystawienia faktury (podatnik nie wystawia faktury), to spójne z tym rozwiązaniem jest wyłączenie art. 31a ust. 2 ustawy o VAT, czyli niedopuszczalne jest przeliczanie kursu według danych z dnia poprzedzającego wystawienie faktury.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Kołaczek, Sędzia NSA Maria Dożynkiewicz, Sędzia WSA (del.) Halina Adamczewska-Wasilewicz (spr.), Protokolant Krzysztof Osial, po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Po 1150/14 w sprawie ze skargi K. P. S.A. w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
 2. oddala skargę,
 3. zasądza od K. P. S.A. w P. na rzecz Ministra Rozwoju i Finansów kwotę 340 (słownie: trzysta czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu I instancji i przedstawiony przez ten Sąd przebieg postępowania administracyjnego.

1.1. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 marca 2015r. sygn. akt I SA/Po 1150/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2014r. w przedmiocie podatku od towarów i usług. Przedstawiając stan sprawy Sąd I instancji wskazał, że we wniosku Skarżąca Spółka podała, iż w ramach prowadzonej działalności nabywa (będzie nabywać) usługi importu, dla których jest podatnikiem zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), dalej: "u.p.t.u." W związku z nabyciem usług otrzymuje (będzie otrzymywać) od kontrahentów faktury sprzedaży w walucie obcej.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny zadała pytanie: według jakiego kursu Spółka powinna dokonywać przeliczenia kwot wynikających z faktur wystawionych przez kontrahentów przed wykonaniem usług lub dokonaniem przez Spółkę zapłaty należności w całości lub w części, w celu określenia podstawy opodatkowania z tytułu importu usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, do usług tych powinny mieć zastosowanie przepisy art. 31a ust. 2 u.p.t.u. W przypadku, gdy kontrahent wystawi na Spółkę fakturę przed wykonaniem usług lub dokonaniem zapłaty należności w całości lub w części, Spółka powinna dokonać przeliczenia kwot na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury przez kontrahenta.

1.2. Minister Finansów w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu, przepis art. 31a ust. 2 u.p.t.u. nie dotyczy faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych, lecz odnosi się do faktur wystawianych przez polskich podatników. Interpretator zwrócił uwagę na art. 106a pkt 1 u.p.t.u. określający zakres stosowania faktur. Z powyższych przepisów organ wywiódł, że dokument wystawiony przez podmiot zagraniczny nie stanowi faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stwierdził, że - w celu określenia podstawy opodatkowania importu usług - jako kurs przeliczenia danej waluty obcej na złote, należy przyjąć kurs na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty należności przed wykonaniem usługi, a nie jak twierdzi strona skarżąca, na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego.

1.3. Spółka wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, który podtrzymał stanowisko zawarte w interpretacji.

2. Skarga do Sądu I instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Spółka wniosła o uchylenie interpretacji zarzucając naruszenie:

 • art. 31a ust. 2 u.p.t.u. przez jego błędną wykładnię i niezastosowanie;
 • art. 31a ust. 1 u.p.t.u. poprzez jego niewłaściwe zastosowanie.

2.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o jej oddalenie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu I instancji.

3.1. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylając interpretację stwierdził, że Minister Finansów dokonał błędnej wykładni art. 31a ust. 2 u.p.t.u. przyjmując, iż zawarte w jego treści pojęcie "faktura" nie dotyczy faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych, lecz odnosi się do faktur wystawianych przez polskich podatników.

W ocenie Sądu, interpretacja ta nie znajduje oparcia w regułach wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej. Sąd wskazał, że skutkiem zastrzeżenia w art. 106a pkt 1 wyjątku, o którym mowa w art. 17 ust. pkt 4 u.p.t.u, jest brak obowiązku stosowania przez podmiot zagraniczny przepisów tej ustawy dotyczących fakturowania. Nie oznacza to - zdaniem Sądu - że w stosunku do polskiego kontrahenta wyłączone zostaje zastosowanie art. 31a ust. 2 ustawy. Tym bardziej, że w tym przepisie mowa jest o fakturze, jako dokumencie pełniącym określoną i istotną rolę w systemie podatku VAT rozumianego w kontekście wspólnotowym, bez zawężania rozumienia pojęcia "faktury" do regulacji zawartej w prawie krajowym.

Wobec tak doniosłego znaczenia faktury w systemie podatku VAT, w ocenie Sądu, nie można zaakceptować preferowanego przez organ wyniku wykładni art. 31a ust. 2 u.p.t.u. Prawidłowa wykładnia tego przepisu pozwala na jego zastosowanie przez Spółkę w przedstawionych okolicznościach faktycznych. Oznacza to, że Skarżąca może dokonać przeliczenia kwot wynikających z otrzymanej faktury na złote na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury przez kontrahenta.

4. Skarga kasacyjna.

4.1. Minister Finansów od powyższego wyroku wniósł skargę kasacyjną zaskarżając go w całości. Zarzucił - w oparciu o art. 174 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r., poz. 270 ze zm.) dalej: p.p.s.a. - naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:

 • art. 31a ust. 2 u.p.t.u. przez jego błędną wykładnię i w konsekwencji jego zastosowanie w niniejszej sprawie polegające na uznaniu, że przepis ten dotyczy faktur wystawionych przez kontrahentów zagranicznych, podczas gdy odnosi się on wyłącznie do faktur wystawionych przez polskich podatników;
 • art. 31a ust. 1 u.p.t.u poprzez jego błędną wykładnię i w konsekwencji przyjęcie, że

w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, w sytuacji gdy kontrahent zagraniczny wystawia na rzecz strony faktury w walucie obcej przed wykonaniem przez niego usługi lub przed dokonaniem przez Skarżącą zapłaty należności przed wykonaniem usługi, jako kurs przeliczenia nie powinna Spółka przyjmować kursu na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wykonania usługi lub dzień dokonania zapłaty należności, lecz na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury przez kontrahenta zagranicznego.

Przy tak sformułowanych zarzutach organ wniósł o uchylenie wyroku w całości i oddalenie skargi, ewentualnie uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

4.2. W odpowiedzi na skargę kasacyjną pełnomocnik Spółki wniósł o jej oddalenie oraz zasądzenie kosztów postępowania.

5. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

5.1. Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 183 § 1 p.p.s.a. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, z urzędu zaś bierze pod rozwagę jedynie nieważność postępowania.

Z akt sprawy nie wy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »