NSA: Koszty egzekucji prowadzonej w wyniku sprzecznej z prawem decyzji powinny zostać zwrócone

Teza: Na podstawie art. 64c§ 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1619 ze zm.), zobowiązanego nie mogą obciążać koszty postępowania egzekucyjnego wszczętego i prowadzonego w wykonaniu decyzji podatkowej wydanej na podstawie przepisu prawa, którego niezgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej orzekł Trybunał Konstytucyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący – Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Marek Olejnik, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 1 sierpnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt III SA/Wa 3435/15 w sprawie ze skargi A. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 października 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów egzekucyjnych oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 14 grudnia 2016 r., w sprawie III SA/Wa 3435/15, ze skargi A.W. (dalej: Skarżąca) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 9 października 2015 r. w przedmiocie odmowy zwrotu kosztów egzekucyjnych, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej: "p.p.s.a."), uchylił zaskarżone postanowienie.

Sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan faktyczny.

Zaskarżonym postanowieniem Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W.-S. (dalej: Naczelnik Urzędu Skarbowego) z 12 sierpnia 2015 r. o odmowie Skarżącej zwrotu kosztów egzekucyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w uzasadnieniu swojego postanowienia wyjaśnił, że prowadził postępowanie egzekucyjne do majątku Skarżącej na podstawie tytułów wykonawczych nr [...], nr [...], nr [...] i nr [...], obejmujących należności określone w decyzjach wydanych na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej "u.p.d.o.f.") za lata 1998-2001. W toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] organ egzekucyjny zawiadomieniem z dnia 31 grudnia 2004 r. dokonał skutecznego zajęcia wierzytelności z tytułu zgromadzonych w depozycie środków pieniężnych przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego. Ponadto zawiadomieniem z dnia 25 lutego 2005 r. dokonał skutecznego zajęcia praw majątkowych w postaci papierów wartościowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego prowadzonego przez Dom Maklerski B. [...] w W. Dodatkowo zawiadomieniem z dnia 17 marca 2005 r. podjęto próbę zajęcia rachunku bankowego w B. [...] w W. SA. W odpowiedzi dłużnik zajętej wierzytelności poinformował, że Skarżąca nie jest klientem banku.

Z kolei zawiadomieniem z dnia 16.06.2005 r. podjął próbę zajęcia praw majątkowych stanowiących udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością u dłużnika zajętej wierzytelności w S [...] Sp. z o.o.

Postanowieniem z dnia 5 lipca 2005 r. Sąd Rejonowy dla W. – F. Wydział [...] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowił przyjąć do akt rejestrowych informację o zajęciu należących do małżonka Skarżącej udziałów w spółce S [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w J., w pozostałej części wniosek oddalił. Skarżąca pismem z dnia 13 listopada 2014 r. złożyła wniosek o zwrot nadpłaty podatku dochodowego i kosztów egzekucyjnych, w związku z uchyleniem decyzji w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za lata 1999-2001 oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 października 2014r. sygn. akt II FSK 2970/13, w analogicznym zakresie za rok 1998. Następnie pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. Skarżąca wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego i zwrot kosztów egzekucyjnych. Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r., działając na podstawie art. 59 § 3 w zw. z art. 59 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zm., dalej: "u.p.e.a."), umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego nr [...], ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2084/08 uchylił decyzje stanowiące podstawę wystawienia ww. tytułu wykonawczego.

Skarżąca wnioskiem z dnia 9 lutego 2015 r. powołując się na art. 64c § 7 u.p.e.a., zwróciła się o zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego wraz z odsetkami, zgodnie z art. 64c § 3 ustawy egzekucyjnej. Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 19 lutego 2015 r. odmówił zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 106.737,18 zł. W wyniku złożonego zażalenia z dnia 6 marca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 maja 2015 r. uchylił ww. postanowienie w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia, wskazując na naruszenie art. 124 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm., dalej: K.p.a.) , a w konsekwencji również naruszenie art. 7-9 i art. 11 ww. ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2015 r. odmówił Skarżącej zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 106.737,18zł. W uzasadnieniu wskazał, że w prowadzonym na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] postępowaniu egzekucyjnym powstały koszty egzekucyjne w łącznej kwocie 112.711,90 zł. Stwierdził również, że ocena zgodności z prawem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, o której mowa w art. 64c § 3 u.p.e.a. nie obejmuje oceny prawidłowości i zgodności z prawem decyzji, na podstawie której wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy. Organ I instancji stwierdził, iż zarówno w chwili wystawienia tytułu wykonawczego jak i wszczęcia egzekucji administracyjnej na jego podstawie zaległość z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów za grudzień 1998 r. była wymagalna i podlegała egzekucji administracyjnej.

Skarżąca w zażaleniu z dnia 26 sierpnia 2015 r. organ nie miał prawa i podstaw do pobierania opłat za czynności egzekucyjne skoro zostały one na mocy prawa uchylone.

Zdaniem Dyrektora ocena zgodności z prawem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, o której mowa w art. 64c § 3 u.p.e.a., nie obejmuje oceny prawidłowości i zgodności z prawem decyzji, na podstawie której wierzyciel wystawił tytuł wykonawczy. Istotą regulacji art. 64c § 3 u.p.e.a. jest ocena prowadzenia samej egzekucji, a nie ocena postępowań administracyjnych prowadzonych przez inne organy administracji publicznej. Fakt, że Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowieniem z dnia 29 stycznia 2015 r. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego nr [...] w związku z decyzją Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia 13 stycznia 2015 r., gdzie wskazano, iż Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 15 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2084/08 uchylił decyzje stanowiące podstawę wystawienia przedmiotowego tytułu wykonawczego nie może stanowić podstawy do uznania wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego za bezprawne i być podstawą zwrotu pobranych kosztów egzekucyjnych.

Skarżąca złożyła skargę do Sądu. W skardze podniosła brak doręczenia jej postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z 20 sierpnia 2014 r., prowadzenie egzekucji od 2004 r. aż do wydania decyzji przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej z 13 stycznia 2015 r. oraz zwrócenie wszelkich wyegzekwowanych kwot po pomniejszeniu o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »