Szukaj
Wykop ten artyku Do陰cz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualno軼i:

wszystkie aktualno軼i »

Artyku造: Orzecznictwo podatkowe: Orzeczenia NSA i WSA

09.01.2019

NSA. Korekta zeznania nie przywróci prawa do rycza速u

Z uzasadnienia: Zasada kontynuacji rozliczania si w formie rycza速u, wynikaj帷a z art. 9 ust. 1 zdanie 2 ustawy z o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne, ma zastosowanie w sytuacji kiedy prawo do rozliczania si przez podatnika w tej formie trwa nieprzerwanie. Utrata tego prawa wy陰cza mo磧iwo嗆 odwo豉nia si do zasady kontynuacji i wobec tego przestaje obowi您ywa domniemanie zachowania zrycza速owanej formy opodatkowania w nast瘼nym roku.

SENTENCJA

Naczelny S康 Administracyjny w sk豉dzie: Przewodnicz帷y - S璠zia NSA Andrzej Jagie陶o (sprawozdawca), S璠zia NSA Jerzy P逝sa, S璠zia WSA (del.) Marta Waksmundzka- Karasi雟ka, Protokolant Bernadetta Pr璕owska, po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K.B. od wyroku Wojewódzkiego S康u Administracyjnego we Wroc豉wiu z dnia 3 sierpnia 2016 r. sygn. akt I SA/Wr 320/16 w sprawie ze skargi K.B. na interpretacj indywidualn Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu dzia豉j帷ego z upowa積ienia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. nr ILPB1/4511-1-1315/15-3/AA w przedmiocie zrycza速owanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne:

  1. oddala skarg kasacyjn,
  2. zas康za od K.B. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwot 480 (s這wnie: czterysta osiemdziesi徠) z這tych tytu貫m zwrotu kosztów post瘼owania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1.1 Wyrokiem z dnia 3 sierpnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 320/16, Wojewódzki S康 Administracyjnymi we Wroc豉wiu oddali skarg K.B. (wnioskodawca, skar膨cy) na interpretacje indywidualn Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w przedmiocie zrycza速owanego podatku od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne.

1.2 S康 pierwszej instancji wskaza, 瞠 we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej wnioskodawca przedstawi nast瘼uj帷y stan faktyczny: prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie produkcji specjalistycznej odzie篡 ochronnej 瘸roodpornej (dla hutnictwa i stra篡 po瘸rnej). W 2014 r. opodatkowywa uzyskane przychody rycza速em od przychodów ewidencjonowanych. Po zako鎍zeniu roku podatkowego 2014 z這篡 zeznanie PIT-28 a w 2015 r. nadal opodatkowywa si tym podatkiem. Pod koniec sierpnia 2015 r. pracownik Urz璠u Skarbowego poinformowa go, 瞠 w wyniku czynno軼i sprawdzaj帷ych stwierdzono, i przekroczy limit przychodu uprawniaj帷y do opodatkowania w 2015 r. rycza速em od przychodów ewidencjonowanych. Wnioskodawca poinformowa Urz康 Skarbowy, 瞠 w 2015 r. opodatkowywa si tym podatkiem wskutek b喚dnie przyj皻ej kwoty limitu przychodów oraz poinformowa ustnie Urz康, 瞠 jest w trakcie ustale odno郾ie zasadno軼i reklamacji towaru sprzedanego we wrze郾iu 2014 r., a w przypadku rozpatrzenia reklamacji pozytywnie - wystawi faktur koryguj帷, dokona korekty przychodu w rozliczeniu za okres kiedy mia豉 miejsce pierwotna sprzeda, a w konsekwencji z這篡 korekt zeznania PIT-28 za 2014 r. We wrze郾iu 2014 r. sprzeda 18 sztuk specjalistycznych ubiorów stra瘸ckich - firmie handlowej, która odsprzeda豉 je Wojewódzkiej Komendzie Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej. Cz窷 ze sprzedanej odzie篡 (4 sztuki) zosta豉 zareklamowana w firmie handlowej przez ich u篡tkownika (Jednostki Ratowniczo-Ga郾icze) pismem z 19 marca 2015 r. oraz z 20 maja 2015 r. W kwietniu 2015 r. wnioskodawca dokona naprawy odzie篡, ale nie uzna reklamacji wskazuj帷, 瞠 uszkodzenia wyst徙i造 na skutek mechanicznego uszkodzenia przez u篡tkowników i nieprawid這wej eksploatacji. Reklamuj帷y nie zgadzaj帷 si z tym stanowiskiem ponownie zareklamowa towar. Pisma z reklamacj dociera造 z opó幡ieniem bowiem by造 przekazywane za po鈔ednictwem firmy handluj帷ej. We wrze郾iu 2015 r., maj帷 na wzgl璠zie wyja郾ienia u篡tkownika i wyniki ogl璠zin po ogl璠zinach reklamowanego towaru uznano reklamacj co do dwóch sztuk ubra. Na uznanie reklamacji wp造n窸a dba這嗆 o wizerunek firmy. W dniu 11 wrze郾ia 2015 r. firma handlowa, która by豉 bezpo鈔ednim dostawc ubra do reklamuj帷ego, dokona豉 ich zwrotu. W nast瘼stwie tego wnioskodawca wystawi 14 wrze郾ia 2015 r. faktur koryguj帷 na kwot 4.900 z do faktury sprzeda篡 z 2014 r. Po czym w dniu 16 wrze郾ia 2015 r. dokona na rzecz firmy handlowej zwrotu nale積o軼i zgodnie z faktur koryguj帷. Wnioskodawca dokona korekty wysoko軼i przychodów za 2014 r. oraz z這篡 (we wrze郾iu 2015 r.) korekt zeznania PIT-28 za 2014 r. W zeznaniu PIT-28 wykaza za 2014 r. uzyskany przychód w kwocie 629.964,44 z, po korekcie rzeczywisty przychód wynosi 625.064,44 z.

W zwi您ku z takim opisem stanu faktycznego zadano min. nast瘼uj帷e pytanie: czy korekta zeznania (PIT-28) o wysoko軼i uzyskanego przychodu za 2014 r. b璠zie uprawnia wnioskodawc do opodatkowania w 2015 r. rycza速em od przychodów ewidencjonowanych, czy b璠zie musia opodatkowywa si na zasadach ogólnych?

Przedstawiaj帷 w豉sne stanowisko wnioskodawca wskaza, 瞠 po uwzgl璠nieniu faktury koryguj帷ej rzeczywisty przychód osi庵ni皻y przez niego w 2014 r. uprawnia go do opodatkowania w 2015 r. rycza速em od przychodów ewidencjonowanych. Pó幡iejsze wystawienie faktury koryguj帷ej nie powoduje bowiem zmiany daty powstania przychodu, a jedynie jego wysoko軼i i to bez wzgl璠u na przyczyn jej wystawienia. Korekt przychodu b璠帷 wynikiem zwrotu towarów z powodu uznania reklamacji, nale篡 odnie嗆 do wcze郾iej wykazanego przychodu, tak瞠 wówczas, gdy zwrot nast徙i po zako鎍zeniu roku podatkowego, a nawet po z這瞠niu zeznania podatkowego. Tak wi璚 faktur koryguj帷 wystawion w 2015 r., nale篡 odnie嗆 2014 r. i w konsekwencji dokona korekty wielko軼i uzyskanego przychodu za 2014 r. poprzez z這瞠nie korekty zeznania PIT-28. Poniewa w wyniku korekty rzeczywisty przychód za 2014 r. nie przekroczy limitu uprawniaj帷ego do opodatkowania rycza速em od przychodów ewidencjonowanych to wnioskodawca b璠zie uprawniony do rozliczania si tym podatkiem w 2015 r.

Minister Finansów w zaskar穎nej interpretacji indywidualnej uzna stanowisko wnioskodawcy za nieprawid這we. Wskazuj帷 na tre嗆 art. 6 ust. 1 i art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza速owanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi庵anych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pó幡. zm. - dalej u.z.p.d.) organ uzna, 瞠 wobec uzyskania przez wnioskodawc w 2014 r. przychodu przekraczaj帷ego kwot 150.000 euro zosta on zobowi您any do zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne. Zgodnie z art. 22 ust. 1 u.z.p.d., w razie utraty warunków do opodatkowania rycza速em od przychodów ewidencjonowanych, podatnik jest obowi您any, poczynaj帷 od dnia, w którym nast徙i豉 utrata tych warunków, zaprowadzi w豉軼iwe ksi璕i - chyba 瞠 jest zwolniony z tego obowi您ku - i op豉ca podatek dochodowy na ogólnych zasadach. Stosownie do tre軼i art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z pó幡. zm. - dalej u.p.d.o.f.) dochody osi庵ni皻e przez podatników ze 廝ód豉, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, s opodatkowane na zasadach okre郵onych w art. 27, chyba 瞠 podatnicy z這膨 w豉軼iwemu naczelnikowi urz璠u skarbowego pisemny wniosek lub o鈍iadczenie o zastosowanie form opodatkowania okre郵onych w u.p.z.d. Jednym z warunków takiego opodatkowania jest z這瞠nie wniosku lub o鈍iadczenia o jego wyborze zgodnie z art. 9a ust. 1 u.p.d.o.f. i art. 9 ust. 1 u.z.p.d. Pisemne o鈍iadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych na dany rok podatkowy podatnik sk豉da naczelnikowi urz璠u skarbowego w豉軼iwemu dla jego miejsca zamieszkania, nie pó幡iej ni do dnia 20 stycznia roku podatkowego. Je瞠li do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zg這si likwidacji dzia豉lno軼i gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uwa瘸 si, 瞠 nadal prowadzi dzia豉lno嗆 opodatkowan w formie rycza速u. Dlatego w roku podatkowym, w którym zosta przekroczony limit 150.000 euro wnioskodawca powinien rozlicza ten rok do ko鎍a grudnia na rycza販ie ewidencjonowanym, a w nowym roku przychody uzyskiwane w ramach prowadzonej dzia豉lno軼i gospodarczej opodatkowa na zasadach ogólnych. W konsekwencji, przekroczenie w 2014 r. limitu przychodu 150.000 euro spowodowa這, 瞠 wnioskodawca w 2015 r. nie móg by opodatkowany w formie rycza速u od przychodów ewidencjonowanych. Korekta przychodów za 2014 r., dokonana na podstawie faktury koryguj帷ej wystawionej 14 wrze郾ia 2015 r. nie uprawnia豉 go do opodatkowania przychodów osi庵ni皻ych w 2015 r. rycza速em. Jak wskazano we wniosku przychody osi庵ni皻e w 2014 r., na moment dokonywania wyboru formy opodatkowania na 2015 r., przekroczy造 limit 150.000 euro. Pó幡iejsza ich korekta nie uprawnia do "powrotu" do opodatkowania przychodów osi庵ni皻ych w 2015 r. rycza速em od przychodów ewidencjonowanych.

1.3 Po bezskutecznym wezwaniu organu do usuni璚ia naruszenia prawa skar膨cy wniós skarg na interpretacje indywidualn w której zarzuci naruszenie prawa materialnego poprzez b喚dn wyk豉dni art. 6 ust. 4 pkt 1 i art. 9 ust. 1 u.z.p.d. oraz naruszenie prawa procesowego poprzez naruszenie zasady rozstrzygania w徠pliwo軼i co do tre軼i przepisów prawa podatkowego na korzy嗆 podatnika, wyra穎nej w art. 2a us...

DOST襾 DO PEΛEJ TRE列I SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPxTNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
U玆TKOWNICY ZALOGOWANI MOG R紟NIE DODAWA KOMENTARZE.

Je瞠li jeszcze nie jeste zarejestrowany, zapraszamy
do wype軟ienia kr鏒kiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkownik闚 podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SI ZAREJESTROWA DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz ca趾owicie bezp豉tny sta造 dost瘼 do wielu informacji, mi璠zy innymi do:

  • ujednolicanych na bie膨co akt闚 prawnych (podatki, ubezpieczenia spo貫czne i dzia豉lno嗆 gospodarcza)
  • narz璠zi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulator闚 i baz danych
  • dzia堯w tematycznych zawieraj帷ych pogl瑿ione informacje na interesuj帷e Ci tematy; om闚ienia, odpowiedzi na najcz窷ciej pojawiaj帷e si pytania
  • strony osobistej, na kt鏎ej znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo b璠ziesz m鏬 edytowa w豉sn list zak豉dek w celu szybszego docierania do szczeg馧owej informacji
  • newslettera informuj帷ego regularnie o wydarzeniach zwi您anych z podatkami i dzia豉lno軼i gospodarcz

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy 瘸dnych szczeg馧owych danych personalnych i teleadresowych. W ka盥ej chwili mo瞠cie usun望 trwale i bezpowrotnie dane dotycz帷e Waszego konta. Przed rejestracj prosimy o zapoznanie si z regulaminem »