NSA. Korekta przychodu a prawo do ryczałtu

Korekta przychodu in plus lub in minus, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dokonana w następnym lub kolejnym roku podatkowym, nie może wpływać na ustalenie zryczałtowanej formy opodatkowania od przychodów ewidencjonowanych. Przekroczenie w roku poprzedzającym rok podatkowy wysokości przychodu ponad ustawowy limit obliguje do założenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz opłacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, Protokolant Natalia Narejko, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej J.W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 stycznia 2016 r. sygn. akt I SA/Łd 1047/15 w sprawie ze skargi J.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 7 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od J.W. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. kwotę 4800 (słownie: cztery tysiące osiemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z 26 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 1047/15, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę J.W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z 7 lipca 2015 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r.

Stan sprawy sąd administracyjny pierwszej instancji przedstawił następująco:

Decyzją z 30 marca 2015 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. określił skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. w kwocie 41.786 zł oraz wysokość odsetek od zaliczek na podatek dochodowy liczonych na dzień złożenia zeznania podatkowego. W zeznaniu PIT-28 za 2012 r. podatnik zadeklarował przychód w kwocie 629.000 zł. W 2012 r. wykazany przychód przekroczył kwotę 150.000 euro uprawniającą do opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na przekroczenie w 2012 r. limitu przychodu, w kolejnym roku (2013) podatnik był więc zobowiązany do zaprowadzenia ksiąg podatkowych i opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W dniu 30 kwietnia 2014 r. podatnik złożył korektę zeznania podatkowego za 2012 r., w której wykazał przychód w wysokości 614.523 zł (poniżej 150.000 euro). Podstawą złożenia korekty było wystawienie faktury korygującej z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej faktury, w której pomniejszono cenę usług budowlanych z kwoty 61.000 zł na kwotę 46.523 zł po korekcie. Organ I instancji uznał, że podatnik utracił prawo do opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w 2013 r., gdyż korekta przychodu za 2012 r. została udokumentowana fakturą korygującą z dnia 3 kwietnia 2014r. i była zrealizowana w 2014 r., a więc wg stanu na 1 stycznia 2013 r. podatnik przekroczył limit uprawniający do skorzystania w 2013 r. ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej w L. po rozpatrzeniu odwołania strony zaskarżoną decyzją z 7 lipca 2015 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji podzielając jego stanowisko.

W skardze do WSA w Łodzi skarżący zarzucił naruszenie przepisów prawa materialnego, w sposób mający wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm., dalej: u.z.p.d.f.) poprzez jego błędną wykładnię, przez co uznano, że mimo złożonej stosownej korekty przychodów za 2012 r., przekroczony został limit przychodów uprawniający do rozliczenia przychodów za rok 2013, w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a także przepisów postępowania podatkowego w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 233 § 1 pkt 2) w zw. z art. 210 § 1 pkt 6) oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 613 ze zm., dalej: o.p.) poprzez nie uchylenie decyzji organu I instancji pomimo, że jej uzasadnienie nie spełnia wymogów prawidłowo sporządzonego uzasadnienia.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w L. wniósł o jej oddalenie.

Oddalając skargę na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017, poz. 1369 ze zm., dalej: p.p.s.a.), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi stwierdził, że korekta zeznania podatkowego złożona w 2014 r. nie zmienia obowiązków i zasad opodatkowania w 2013 r., które powinny być oceniane zgodnie ze stanem istniejącym na koniec 2012 r. Chybiony jest też podnoszony przez skarżącego zarzut naruszenia przepisów postępowania podatkowego. Uzasadnienie decyzji organu I instancji odpowiada wymogom art. 210 § 1 pkt 6 oraz § 4 o.p.

W skardze kasacyjnej od powyższego wyroku skarżący zarzucił na podstawie art. 174 pkt 1) p.p.s.a. naruszenie materialnego prawa podatkowego w sposób mający wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6 ust. 4 pkt 1) u.z.p.d.f. poprzez jego błędną wykładnię, przez co uznano, że, mimo złożenia stosownej korekty przychodów za 2012 r., skarżący przekroczył limit przychodów, uprawniający do rozliczenia przychodów za 2013 r., w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Na podstawi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »