NSA. Korekta błędnie wystawionych faktur także po kontroli

Z uzasadnienia: Art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należy stosować po dogłębnej analizie, czy zaistniała sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury niesie za sobą ryzyko jakiegokolwiek obniżenia wpływów z tytułu podatków, zgodnie z zasadą neutralności VAT. Wyeliminowanie takiego zagrożenia przez samego podatnika lub przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czyni nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdyż naruszałoby to zasadę neutralności VAT i pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Hieronim Sęk, Sędzia NSA Janusz Zubrzycki, Sędzia WSA del. Zbigniew Łoboda (sprawozdawca), Protokolant Katarzyna Łysiak, po rozpoznaniu w dniu 4 września 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w G. (obecnie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w G.) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 22 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 264/16 w sprawie ze skargi A.R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. z dnia 18 listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj, czerwiec, lipiec 2011 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 22 marca 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 264/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, rozpoznając ponownie sprawę ze skargi A.R. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 18 listopada 2013 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj, czerwiec i lipiec 2011 r., powołując się na przepisy art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., w skrócie – "p.p.s.a."), uchylił zaskarżoną decyzję.

Z uzasadnienia wyroku wynika, że A.R. w okresie od maja do lipca 2011 r. dokonywał dostaw złomu biżuterii srebrnej, z tytułu czego wystawiał nabywcy faktury VAT z kwotą podatku obliczonego według stawki 23%.

W trakcie kontroli podatkowej, na wniosek podatnika, Urząd Statystyczny w L. zakwalifikował przedmiot dostaw do grupowania PKWiU 38.11.58.0 - "Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal". Z uwzględnieniem tego w protokole kontroli wskazano, że A.R. nieprawidłowo rozliczał dostawy złomu biżuterii srebrnej, to jest z naruszeniem art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej - "u.p.t.u."), albowiem dla dostaw tych podatnikiem był nabywca.

Następnie A.R. w dniu 26.03.2012 r. wystawił na rzecz nabywcy zbiorczą fakturę korygującą obejmującą wymienione dostawy, a po otrzymaniu potwierdzenia odbioru tej faktury, złożył w dniu 10 kwietnia 2012 r. korekty deklaracji za okresy rozliczeniowe od maja do lipca 2011 r., w których dokonał rozliczenia podatku od towarów i usług z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u.

W wyniku ponownie przeprowadzonej kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego, Naczelnik [...] Urzędu Skarbowego w G. uznał w decyzji z dnia 14 czerwca 2013 r., że A.R. obowiązany jest, na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.t.u., zapłacić podatek od towarów i usług w wysokości wynikającej z faktur wystawionych na udokumentowanie dostawy złomu srebra.

Po rozpatrzeniu wniesionego przez stronę odwołania, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, powołaną na początku decyzją z dnia 18 listopada 2013 r. utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji.

Organ odwoławczy podniósł, iż podatnik uprawdopodobnił ryzyko uszczuplenia podatku o kwotę 88.965,15 zł, albowiem wystawił w okresie od maja do lipca 2011 r. łącznie 8. faktur, a następnie - po raz pierwszy - wystawił do nich w dniu 26 marca 2012 r. fakturę korygującą (in minus 88.965,15 zł), której skutki prawnopodatkowe datowane są na dzień odbioru tejże faktury (30 marca 2012 r.), a po raz drugi skorygował (w dniu 10 kwietnia 2012 r.) deklaracje podatkowe VAT-7 za okres od maja do lipca 2011 r., obniżając podatek należny łącznie o kwotę 88.965,15 zł.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku A.R. podniósł, że korygując faktury, postąpił zgodnie z § 13 i § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360 ze zm., dalej). Ponadto kontrola zweryfikowała zarówno nabycie jak i sprzedaż towaru, nie stwierdzając pozorności transakcji, więc nie było podstaw do zastosowania art. 108 ust.1 u.p.t.u.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 12 marca 2014 r. (sygn. akt I SA/Gd 89/14), na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a., uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku.

Sąd stwierdził, że podatnik stosując się do ustaleń pierwszej kontroli z dnia 16 marca 2012 r., zobowiązał się do skorygowania deklaracji VAT (za okres objęty kontrolą). Podstawą do dokonania korekt deklaracji VAT-7 po stronie podatku należnego było wystawienie faktury korygującej - uwzględniającej dyspozycję art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. Skoro zatem z obrotu prawnego skutecznie wyeliminowane zostały pierwotne faktury z wykazanym podatkiem od towarów i usług, tym samym brak było podstaw do zastosowania art. 108 ust. 1 u.p.t.u.

W wyniku skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt I FSK 1074/14) uchylił wymieniony wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 12 marca 2014 r. i sprawę przekazał temu Sądowi do ponownego rozpoznania.

Sąd kasacyjny za zasadny uznał zarzut błędnej wykładni art. 108 ust. 1 u.p.t.u., a także naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. W jego ocenie Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie stwierdził, że korekta faktury, o której mowa w art. 108 u.p.t.u. jest możliwa, jednak pominął wskazania dotyczące interpretacji tego przepisu, wynikające z orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a mianowicie, że możliwość skorygowania nienależnie zafakturowanych podatków jest uzależniona od dobrej wiary lub wyeliminowania zagrożenia utraty wpływów podatkowych przez wystawcę faktury. Tymczasem Sąd pierwszej instancji nie rozważył okoliczności wystawienia faktur i dokonania ich korekty, na które powoływał się podatnik oraz organ, jak również nie zbadał okoliczności związanych z wyeliminowaniem zagrożenia utraty wpływów podatkowych, które były wskazywane przez organ, jako wyłączające skuteczność korekty faktur.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził również, że nie jest jasne, na czym konkretnie według organu miałaby polegać możliwość strat w niniejszej sprawie i na czym polega ryzyko wynikające z dokonanej korekty. Trudno uznać, aby podatnik dokonał dwukrotnej korekty podatku in minus, skro organ wskazuje na jednokrotne skorygowanie deklaracji przez podatnika (za okres maj-lipiec 2011 r.). Konieczne jest zatem, aby Sąd pierwszej instancji wyjaśnił powyższe okoliczności oraz ustosunkował się do argumentacji organu.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy, powołanym na początku wyrokiem z dnia 22 marca 2016 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku z dnia 18 listopada 2013 r.

Sąd pierwszej instancji uznał, że organ - z naruszeniem art. 210 § 4 O.p. - nie rozważył w zaskarżonej decyzji przyczyn wystawienia błędnych faktur i ich korekty z punktu widzenia dobrej wiary podatnika. Ponadto nie wyjaśnił, na czym ma polegać możliwość strat dla Skarbu Państwa i na czym polega ryzyko wynikające z dokonanej korekty. Ponieważ okoliczności te są istotne z punktu widzenia wykładni art. 108 § 1 u.p.t.u., powinny być wyświetlone przez organ podatkowy.

W skardze kasacyjnej wniesionej na powyższy wyrok, zaskarżając orzeczenie to w całości, Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy (art. 174 pkt 2 p.p.s.a.), a mianowicie:

 1. art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) i lit. a) p.p.s.a., art. 190 p.p.s.a. w związku z art. 210 § 4 O.p. w związku z art. 153 p.p.s.a i w związku z art. art. 29 ust. 4a i art. 108 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u. poprzez:
  • uchylenie się od pełnej kontroli legalności zaskarżonej decyzji zgodnie z wytycznymi zawartymi w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 listopada 2015 r. (sygn. akt I FSK 1074/14), co skutkowało naruszeniem art. 190 p.p.s.a.,
  • nieuprawnione przyjęcie, że zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku została wydana z naruszeniem art. 210 § 4 O.p. z powodu niewyjaśnienia, na czym konkretnie w niniejszej sprawie ma polegać możliwość strat dla Skarbu Państwa i na czym polega ryzyko wynikające z dokonanej korekty, podczas gdy organ nie dopuścił się naruszenia na tyle istotnego by mogło to mieć wpływ na wynik sprawy skoro uzasadnienie decyzji organu umożliwiało stwierdzenie wskazanych okoliczności;
  • art. art. 141 § 4 p.p.s.a. w związku z art. 153 p.p.s.a. w związku z art. 29 ust. 4a u.p...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »