NSA: Konkurs czy program motywacyjny?

Z uzasadnienia: „...nagrody uzyskiwane przez uczestników wskazanego przedsięwzięcia nie stanowią nagród w konkursie, lecz są nagrodami związanymi z najbardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Innymi słowy, będą one motywować nie tyle do współzawodnictwa pomiędzy uczestnikami określonego „konkursu”, ile do współzawodnictwa w pracy zawodowej, do osiągnięcia największej ilości obrotów i dochodów ich pracodawcy. Jest to zatem niewątpliwie system motywacyjny, którego uczestnicy staną się beneficjentami świadczeń z tytułu przyczynienia się do zwiększenia sprzedaży produktów, stanowiącego zasadniczy cel przedsięwzięcia nazwanego „konkursem”.

Teza

Stan faktyczny, o którym mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), to przedstawione we wniosku o wydanie indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego fakty, zdarzenia, ich przebieg, istota oraz znaczenie, których nie można utożsamiać z nazwami nadanymi im przez wnioskodawcę.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Sławomir Presnarowicz, Sędzia WSA (del.) Bogusław Woźniak, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2016 r. sygn. akt III SA/Wa 480/15 w sprawie ze skargi U[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. nr IPPB4/415-674/14-2/MS w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) oddala skargę, 3) zasądza od U[...] sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej kwotę 460 (słownie: czterysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sygn. akt. III SA/Wa 480/15 ze skargi U. [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej" Spółka", "Skarżąca", "Wnioskodawca") na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 24 października 2014 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako "p.p.s.a.") uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

Stan sprawy przedstawiony przez Sąd pierwszej instancji przedstawia się następująco.

Spółka we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu nagród przekazywanych przedstawicielom handlowym przedstawiła następujące zdarzenie przyszłe:

Skarżąca jako agencja świadczy usługi w branży reklamowej i usługi marketingowych. W ramach prowadzonej działalności organizuje na zlecenie innych podmiotów akcje promocyjne w postaci loterii, konkursów, sprzedaży premiowych itd. Skarżąca planuje zorganizowanie konkursu dla przedstawicieli handlowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę u dystrybutorów będących kontrahentami producenta głównego. Producent główny jest jej klientem i zleceniodawcą akcji. Regulamin konkursu zakłada, że organizatorem jest Skarżąca. i to ona dokonuje wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, łącznie z wyłonieniem zwycięzców w ramach komisji konkursowej i przekazaniem nagród. Celem konkursu jest zwiększenie sprzedaży produktów producenta głównego. Produkty są wyszczególnione w regulaminie konkursu. Pięciu najlepszych i najefektywniejszych przedstawicieli handlowych zostanie nagrodzonych. Jako kryterium pomiaru jakości i efektywności służą osiągnięte wyniki sprzedażowe, ustalane według ilości sprzedanego produktu. Komisja konkursowa organizatora (Skarżącej) stworzy listę rankingową uczestników, rosnącą według dokonanej sprzedaży. Dane będą przekazywane organizatorowi za pośrednictwem pracodawców przedstawicieli handlowych, tj. dystrybutorów, poprzez wprowadzenie ich do bazy aplikacji. Czas trwania konkursu, rozumiany jako okres wykonywania zadania, wynosić będzie 6 miesięcy, gdzie data początkowa i końcowa zostaną określone w regulaminie konkursu. Wyniki sprzedażowe obowiązane są mieć potwierdzenie w fakturach, stąd też faktury muszą być wystawione w okresie trwania konkursu. Nagrodami w akcji są wycieczki o wartości 4.000 zł każda wraz z kwotą pieniężną przewidzianą celem tzw. ubruttowienia nagrody.

W związku z powyższym Skarżąca zadała pytania:

1) Czy wygrana w konkursie ze zdarzenia przyszłego podlega zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej: "u.p.d.o.f.")?

2) czy płatnikiem 10%-zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku nagrody wygranej przez uczestnika w konkursie adresowanym do przedstawicieli handlowych dystrybutora będącego kontrahentem producenta głównego jest Agencja, jako organizator konkursu?

3) Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, zakładając że płatnikiem jest Skarżąca, ciąży na niej obowiązek wystawienia deklaracji PIT-8AR, czy też PIT-8C?

Zdaniem Skarżącej, wszystkie wskazane cechy kwalifikują organizowaną przez nią akcję do kategorii konkursu. Zatem w przypadku osób fizycznych dochód z wygranych opodatkowany jest 10% - zryczałtowanym podatkiem od osób fizycznych. Opisywany konkurs w jej ocenie nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu określonemu ww. ustawą z racji niespełnienia przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.o.f. Zdaniem Skarżącej wygraną należy opodatkować 10% - zryczałtowanym podatkiem dochodowym i przyjąć, że na mocy art. 41 ust. 4 ww. ustawy ciąży na niej obowiązek poboru zryczałtowanego podatku. Tym samym jako płatnik, w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, kwotę pobranego podatku będzie obowiązana przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby Agencji, jako płatnika nie będącego osobą fizyczną (art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.). W ocenie Skarżącej będzie zobowiązana jako płatnik wystawić deklarację PIT-8AR i w terminie do końca stycznia roku następującego po roku, w którym podatnik otrzymał nagrodę, przesłać do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika wspomnianą roczną deklarację.

Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2014 r. uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu Organ powołał się na treść art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 42a u.p.d.o.f. Wskazał, iż przepisy u.p.d.o.f. nie zawierają definicji pojęć konkurs oraz nagroda, wobec czego w celu ich określenia uzasadnione jest zastosowanie wykładni językowej. W ocenie Organu akcja organizowana przez Skarżącą, nosi cechy programu motywacyjnego, a nie konkursu. Nagroda stanowić będzie dodatkową gratyfikację za dobre wyniki sprzedaży a nie za wygraną w konkursie. Organ wskazał, iż celem konkursu, w odróżnieniu od działań motywacyjnych, nie jest motywowanie jego uczestnika do efektywniejszej pracy, poprawy jej wyników oraz osiągnięcia określonych zysków przez organizatora konkursu. Program motywacyjny tworzony jest dla konkretnego podmiotu, uwzględniają zatem jego specyfikę, tj. kulturę organizacji, personel i środowisko pracy, obowiązujący układ motywatorów wykorzystywanych w celu pobudzania sprzedawców zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie zaś stosowany układ nagród i kar. Stosowanie odpowiedniego systemu motywacyjnego wymaga znajomości potrzeb i oczekiwań sprzedawców oraz praw rządzących wartością nagród. Z tych też względów programu motywacyjnego nie można utożsamiać z konkursem, również w sytuacji gdy pomiędzy jego uczestnikami pojawia się element rywalizacji charakterystyczny dla konkursu. W konsekwencji uznano, iż nagrody w tych przedsięwzięciach nie będą podlegały 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Organ wyjaśnił, iż nie dokonał oceny skutk&...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »