Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Rozliczenie roczne PIT

23.12.2019

NSA kolejny raz o uldze meldunkowej

Z uzasadnienia: w świetle uregulowań art. 21 ust. 1 pkt 126 i art. 21 ust. 21 u.p.d.o.f. (w brzmieniu z lat 2007-2008) oraz art. 8 ust. 1 i 3 ustawy zmieniającej z 2008 r., wystarczającym warunkiem skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej było zameldowanie przez podatnika w budynku lub lokalu stanowiącym przedmiot odpłatnego zbycia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Jeżeli w sprawie nie budzi wątpliwości, że podatnik zamieszkiwał pod danym adresem i był zameldowany w tym miejscu przez wymagane co najmniej 12 miesięcy, samo niezłożenie oświadczenia o spełnieniu tego warunku nie może pozbawiać prawa do takiej ulgi.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia NSA Bogusław Dauter (sprawozdawca), Sędzia WSA (del.) Artur Kot, Protokolant Paweł Koluch, po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K.B.-K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 21 września 2017 r. sygn. akt I SA/Ol 434/17 w sprawie ze skargi K.B.-K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r. 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr [...] w całości, 3) zasądza od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie na rzecz K.B.-K. kwotę 4389 (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 21 września 2017 r., I SA/Ol 434/17, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie oddalił skargę K.B.K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2017r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie decyzją z dnia 19 kwietnia 2017 r., określił K.B.K. (dalej: strona, skarżąca) zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w kwocie 34.901 zł z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Skarżąca wniosła o zmianę zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania, względnie uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję organu I instancji. Uzasadniając rozstrzygnięcie, organ wskazał, że wobec nabycia udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym przez stronę w sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące na dzień 30 grudnia 2008 r. - stosownie do treści art.8 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 209, poz.1316 ze zm.). W motywach rozstrzygnięcia organ stwierdził, że aby strona mogła ubiegać się o zwolnienie z podatku od uzyskanego przychodu, oprócz minimum 12-miesięcznego zameldowania na pobyt stały w lokalu, który był przedmiotem sprzedaży, powinna najpóźniej w terminie do 30 kwietnia 2012r. złożyć oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. Organ wskazał, że strona nie złożyła oświadczenia o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej oraz nie wykazała podatku należnego za 2011r. z odpłatnego zbycia ww. lokalu. Jednocześnie zaznaczył, że nie kwestionuje faktu zamieszkiwania i zameldowania strony w spornym lokalu przez okres 12 miesięcy przed zbyciem.

W skardze do WSA strona wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania. W ocenie sądu nie zaistniała żadna z przesłanek wymienionych w art. 145 § 1 pkt 1 lit a-c p.p.s.a. do uchylenia decyzji.

Sąd oddalając skargę stwierdził, że bez znaczenia pozostają twierdzenia skarżącej dotyczące przyczyn niezłożenia oświadczenia o nabyciu prawa do tzw. ulgi meldunkowej. Zarzuty odnoszące się do błędnego pouczenia strony przez pracowników urzędu skarbowego o zasadach i warunkach stosowania opisanego zwolnienia podatkowego są gołosłowne. Strona nie dysponuje indywidualną interpretacją przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art.14b o.p., a jedynie zastosowanie się do takiej interpretacji nie może szkodzić podatnikowi. Tym samym zarzut naruszenia art.21 ust.1 pkt 126 u.p.d.o.f. oraz przepisów postępowania w związku z nieprzeprowadzeniem dowodów na okoliczność błędnego pouczenia skarżącej o przysługującym jej zwolnieniu od podatku, nie zasługują na uwzględnienie.

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego błędnego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów jedynie wydatków i nakładów udokumentowanych fakturami i rachunkami, sąd stwierdził, że jest on bezzasadny. W świetle jednoznacznego brzmienia powołanego art.22 ust.6e u.p.d.o.f,, brak jest podstaw do powoływania biegłego w celu oszacowania wartości tych nakładów, czy też powoływania świadków w celu ustalenia stanu lokalu przed i po remoncie. Ustawodawca w sposób precyzyjny określił sposób ustalenia wartości nakładów, a zatem brak faktur VAT pozbawia stronę możliwości ich przyjęcia (oszacowania) na innej podstawie do celów wyliczenia dochodu z odpłat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »