Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatki dochodowe PIT i CIT - zagadnienia ogólne

14.08.2018

NSA. Kiedy szkolenie będzie nieodpłatnym świadczeniem?

Z uzasadnienia: Wprawdzie składek, pochodzących od konkretnych osób, nie da się już wyodrębnić, przyporządkować i powiązać z konkretnym, zorganizowanym i sfinansowanym ze środków przedsięwzięciem podejmowanym na rzecz przynależących do niej członków, w tym przypadku zorganizowaniem szkolenia, nie zmienia to jednak zasadniczej dla sprawy kwestii, że w istocie rzeczy to uczestnicy szkolenia faktycznie je dla siebie samych sfinansowali. Tym samym, w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z podlegającym opodatkowaniu przychodem w postaci nieodpłatnego świadczenia.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Beata Cieloch (sprawozdawca), Sędzia NSA Grażyna Nasierowska, Sędzia NSA Tomasz Zborzyński, Protokolant Justyna Bluszko-Biernacka, po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2016 r. sygn. akt I SA/Kr 868/16 w sprawie ze skargi M. w K. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2016 r. nr IBPB-2-1/4511-134/16/MD w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz M. w K. kwotę 360 (słownie: trzysta sześćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

I.1. Zaskarżonym wyrokiem z 6 października 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 868/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w sprawie ze skargi M. w K. (dalej: Skarżąca) na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 22 kwietnia 2016 r. nr IBPB-2-1/4511-134/16/MD w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną i zasądził koszty postępowania.

I.2. W uzasadnieniu Sąd ten wskazał, że Skarżąca wnosiła o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych finansowania jej członkom udziału w kursach szkoleniowych. Skarżąca jako samorząd zawodowy organizuje szkolenia dla swoich członków. Część z tych szkoleń finansowana jest przez organy samorządu zawodowego pochodzące ze składek członkowskich. Kursy podyplomowe są nieodpłatne dla kursantów. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy wobec nałożonych ustawowo obowiązków przynależności do samorządu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez członków tego samorządu, realizowanie tego obowiązku poprzez uczestniczenie w kursach organizowanych przez organ samorządu zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego ze środków pochodzących od członków samorządu, skutkuje po stronie uczestnika powstaniem przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli prawo uczestniczenia w tym kursie przysługuje tylko w razie regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą? Czy Wnioskodawca jest zobowiązany wystawić informację PIT-8C dla pielęgniarek lub położnych, które po spełnieniu przesłanek w postaci regularnego opłacania składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą uczestniczyły w bezpłatnych kursach kształcenia podyplomowego organizowanego przez Skarżącą w ramach wykonywania zadań ustawowych?

Zdaniem Skarżącej uczestnictwo w kursie szkoleniowym w ramach kształcenia podyplomowego organizowanym przez organ samorządu zawodowego i finansowanym z jego środków pochodzących ze składek członkowskich, pod warunkiem regularnego opłacania przez uczestnika składek członkowskich i niezalegania z ich zapłatą, nie stanowi dla uczestnika kursu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji Skarżąca nie jest zobowiązana do wystawiania uczestnikom kursów informacji PIT-8C.

W interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2016 r. Minister Finansów uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. W ocenie organu finansowanie przez Skarżącą kursu szkoleniowego dla jej członków to przekazanie konkretnego świadczenia nieodpłatnego. Gdyby nie organizacja tego szkolenia, to członkowie samorządu musieliby w całości sfinansować omawiane wydatki (koszty) własnym majątkiem. Skarżąca będzie więc zobowiązana sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów (PIT-8C) i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego doręczyć ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu.

I.3. W skardze do WSA Skarżąca zarzuciła interpretacji indywidualnej naruszenie:

 1. art. 20 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej u.p.d.o.f.) przez przyjęcie, że uczestnictwo członków samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w szkoleniach i kursach w ramach kształcenia podyplomowego, finansowanych z opłacanych przez tych członków składek członkowskich, jest źródłem powstania u nich przychodu;
 2. art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przez nieuwzględnienie przez organ podatkowy celu powołania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz wzajemności świadczeń występującej pomiędzy członkami samorządu zawodowego a samorządem zawodowym i wskutek tego bezprawne przyjęcie, że udział członków samorządu w kształceniu podyplomowym podlega opodatkowaniu jako nieodpłatne świadczenie na rzecz członka samorządu;
 3. art. 20 ust. 1 i art. 11 ust. 1 u.p.d.o.f. przez błędną wykładnię pojęcia "nieodpłatne świadczenie" i w konsekwencji nieuzasadnione przyjęcie, że udział członka samorządu zawodowego w szkoleniach organizowanych przez samorząd zawodowy, finansowanych ze składek członkowskich pochodzących od członków samorządu, stanowi dla członka samorządu nieodpłatne świadczenie stanowiące przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 4. art. 42a u.p.d.o.f. przez błędne przyjęcie, że Skarżąca zobowiązania jest do sporządzenia i wydania swoim członkom - uczestnikom nieodpłatnych form kształcenia podyplomowego korzystającym z nich na zasadach opisanych we wniosku o interpretację indywidualną i innym podmiotom wskazanym w tym przepisie informacji o dochodach na formularzu PIT-8C;
 5. art. 120, art. 121 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej przez bezpodstawne stwierdzenie nieprawidłowości stanowiska Skarżącej dokonane przez organ interpretacyjny na skutek rażąco wadliwej oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego.

I.4. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi.

I.5. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że skarga jest zasadna, bowiem zaskarżona interpretacja narusza prawo. Sąd ten podkreślił, że brak jest ustawowej definicji pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Korzystając jednak z dotychczasowego orzecznictwa, jak i poglądów doktryny, WSA wskazał, zwłaszcza na przykładzie poglądu wyrażonego w uchwale składu siedmiu sędziów NSA z 16 października 2006 r., sygn. akt II FPS 1/06 (ONSAiWSA 2006, nr 6, poz. 153), że podatkowe pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje bowiem ono wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Ze świadczeniem nieodpłatnym mamy do czynienia w przypadkach, w których otrzymujący odnosi określoną korzyść pod tytułem darmym. Oznacza to, że nie świadczy nic w zamian ani obecnie, ani też w przyszłości. Pojęcie "świadczenie" zakłada działanie aktywne po stronie kontrahenta podatnika, w wyniku którego podatnik uzyskuje określoną korzyść. WSA za kluczowe uznał stanowisko NSA z wyroku z 23 kwietnia 2013 r., II FSK 1741/11, w którym przyjęto, że ustawowe pojęcie nieodpłatnych świadczeń musi być zawsze i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100