Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.12.2014

NSA. Kiedy sprzedaż działki jest zwolniona z VAT?

Przy kwalifikowaniu nieruchomości jako „terenu przeznaczonego pod zabudowę”, o którym była mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 marca 2013 r., należy wykorzystywać przepisy ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale konieczne jest również uwzględnienie gospodarczego celu transakcji, której przedmiotem była ta nieruchomość – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Roman Wiatrowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka - Medek, Sędzia WSA (del.) Wojciech Stachurski, Protokolant Marta Sokołowska-Juras, po rozpoznaniu w dniu 24 września 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2013 r. sygn. akt I SA/Wr 1344/12 w sprawie ze skargi T. B. S. W. Sp. z o.o. z siedzibą we W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

1) oddala skargę kasacyjną,
2) zasądza od Ministra Finansów na rzecz T. B. S. W. Sp. z o.o. z siedzibą we W. kwotę 120 (słownie: sto dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

1. Wyrok Sądu pierwszej instancji i przedstawiony przez ten Sąd tok postępowania przed organami podatkowymi.

1.1. Wyrokiem z 12 lutego 2013 r., sygn. akt: I SA/Wr 1344/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie ze skargi T. B. S. W. sp. z o.o. z siedzibą w W. (dalej: "spółka", "skarżąca") uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług oraz zasądził na rzecz spółki koszty postępowania sądowego.

1.2. Przedstawiając stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług spółka wskazała, że będąc właścicielem działki zamierza dokonać jej zamiany na inną działkę, której właścicielem jest inna osoba prawna. Wyjaśniła, że dla terenu, na którym znajduje się działka został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - uchwała Rady Miejskiej W. z dnia 17 listopada 2011 r. Jest to działka niezabudowana, a na jej terenie znajdują się obszary o następujących symbolach: 5ZP - przeznaczony pod zieleń parkową, 2KDL/1 oraz 2KDL/2 - przeznaczony pod budowę ulic, 2MW - przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 8G - przeznaczony pod stacje gazowe. Teren oznaczony symbolem 5ZP jest to obszar przeznaczony na: zieleń parkową, place zabaw, terenowe urządzenia sportowe, wody powierzchniowe, infrastrukturę drogową, obiekty infrastruktury technicznej, przy czym powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 80 %.

1.3. W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny skarżąca wystąpiła z następującym pytaniem: czy dostawa działki niezabudowanej, dla której obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru oznaczonego symbolem 5ZP przewiduje przeznaczenie pod tereny zieleni parkowej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t.: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 1054 z póżn. zm. - dalej: "ustawa o VAT"), natomiast obszary oznaczone symbolami: 2KDL/1, 2KDL/2, 2MW, 8G podlegają opodatkowaniu stawką podatkową w wysokości 23 %, ponieważ są to tereny niezabudowane, lecz przeznaczone pod zabudowę?

W zaprezentowanym stanowisku spółka zaznaczyła, że o charakterze gruntu powinien rozstrzygać odpowiedni zapis w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który jako dokument prawa decyduje o kwalifikacji gruntu. Wobec tego - w ocenie spółki dostawa działki w części oznaczonej symbolem 5ZP korzysta ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, jest to bowiem teren niezabudowany, inny niż teren budowlany oraz inny niż przeznaczony pod zabudowę a na terenach zieleni parkowej nie dopuszcza się takich form zabudowy jak: mieszkaniowa, techniczno produkcyjna czy zagrodowa. Tymczasem obszary oznaczone symbolem 2KDL/1, 2KDL/2, 2MW, 8G podlegają zdaniem skarżącej opodatkowaniu stawką podstawową.

1.4. W interpretacji indywidualnej z 3 lipca 2012 r. Minister Finansów za nieprawidłowe uznał stanowisko skarżącej w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 5ZP. Podzielił zaś stanowisko w części dotyczącej opodatkowania obszarów oznaczonych symbolami: 2KDL/1, 2KDL/2, 2MW, 8G stawką podatkową w wysokości 23 %.

Organ interpretacyjny odwołując się do pojęcia "zabudowy", "terenu przeznaczonego pod zabudowę" wskazał, że odpowiedzi, czy przedmiotem transakcji jest teren budowlany lub szerzej przeznaczony pod zabudowę należy szukać w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wobec tego uznał, że teren oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 5ZP stanowi teren przeznaczony pod zabudowę, bowiem miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na tym terenie wznoszenie budowli takich jak: infrastruktura drogowa, obiekty infrastruktury technicznej, terenowe urządzenia sportowe. Podkreślił, że skoro z zapisów tego planu wynika, że możliwa jest zabudowa całego obszaru działki w związku z tym dostawa tego gruntu jako terenu przeznaczonego pod zabudowę nie może korzystać ze zwolnienia od podatku.

1.5. Pismem z dnia 20 lipca 2012 r. skarżący wezwał organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa i zmiany interpretacji w części, wskazując że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 4 określa kategorie przeznaczenia terenu, wymieniając w pkt 16 jako jedną z kategorii "zieleń parkową", oznaczoną na części graficznej planu symbolem ZP a takie przeznaczenie terenu zostało uszczegółowione w § 20 planu o pozostałe funkcje. W odpowiedzi na powyższe wezwanie Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany wyrażonego w interpretacji indywidualnej stanowiska.

2. Skarga do Sądu pierwszej instancji.

2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżąca wniosła o uchylenie interpretacji zarzucając naruszenie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT przez jego niezastosowanie oraz naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn.zm. - dalej: "ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym") w związku z § 20 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez błędną wykładnię - uznanie że zapis § 20 zmienia przeznaczenie części działki z terenu przeznaczonego pod zieleń parkową na teren przeznaczony pod zabudowę. Podobnie, jak w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, skarżąca argumentowała, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w § 4 określa kategorie przeznaczenia terenu, wymieniając w pkt 16 jako jedną z kategorii "zieleń parkową", oznaczoną na części graficznej planu symbolem ZP. Takie przeznaczenie terenu zostało uszczegółowionew § 20 planu o pozostałe funkcje. Nie sposób uznać, że zapis § 20 planu rozszerza bądź zmienia przeznaczenie terenu z zieleni parkowej na teren przeznaczony pod zabudowę.

2.2. W odpowiedzi na skargę Minister Finansów, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonej interpretacji indywidualnej, wniósł o jej oddalenie.

3. Uzasadnienie rozstrzygnięcia Sądu pierwszej instancji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w pierwszej kolejności wskazał, że zgodnie z przepisem podlegającym w niniejszej sprawie interpretacji, tj. art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę. Oznacza to, że zwolnieniu podlega dostawa gruntów, które mają status inny niż budowlany (np. grunty o charakterze rolnym, leśnym, rekreacyjnym) oraz gruntów innych niż przeznaczone pod zabudowę.

Sąd pierwszej instancji przypomniał także, że sporne pomiędzy stronami jest to, czy obszar oznaczony symbolem 5ZP jest to teren inny niż przeznaczony pod zabudowę, a w konsekwencji czy dostawa terenu niezabudowanego oznaczonego w planie zagospodarowania przestrzennego 5ZP przeznaczonego na: zieleń parkową, place zabaw, terenowe urządzenia sportowe, wody powierzchniowe, infrastrukturę drogową, obiekty infrastruktury technicznej korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ust...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »