Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.06.2018

NSA. Kiedy koszty sporządzenia odpisów lub kopii obciążają stronę?

Zgodnie z art. 267 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej stronę obciążają koszty sporządzenia odpisów lub kopii. Oznacza to, że we wszystkich przypadkach określonych w tym przepisie to strona ponosi ciężar ekonomiczny sporządzania odpisów lub kopii, niezależnie od tego, czy sporządza je we własnym zakresie, czy też kopie takie sporządza na żądanie strony organ podatkowy. Należy mieć na uwadze, że ww. koszty obciążają stronę wówczas gdy nie wynikają z ustawowego obowiązku organu podatkowego prowadzącego postępowania podatkowe i zostały poniesione w jej interesie i na jej żądanie - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodnicząca - Sędzia NSA Jerzy Rypina (sprawozdawca), Sędzia NSA Bogdan Lubiński, Sędzia WSA (del.) Małgorzata Bejgerowska, Protokolant Ewelina Wołosiak, po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. B. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 3291/14, w sprawie ze skargi T. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie obciążenia kosztem wykonania kopii dokumentów:

  1. oddala skargę kasacyjną,
  2. zasądza od T. B. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie kwotę 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 18 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 3291/14) oddalił skargę T. B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 sierpnia 2014 r. w przedmiocie obciążenia kosztem wykonania kopii dokumentów.

Ze stanu sprawy przedstawionego w uzasadnieniu wyroku przez Sąd pierwszej instancji wynika, że pismem z 29 kwietnia 2014 r. skarżący, reprezentowany przez pełnomocnika, wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. z wnioskiem o sporządzenie kopii protokołów przesłuchania świadka z 29 kwietnia 2014 r. i z 27 marca 2014 r., stanowiących materiał dowodowy znajdujący się aktach postępowania prowadzonego pod sygnaturą [...]. Następnie, pismem z dnia 8 maja 2014 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego przesłał pełnomocnikowi sporządzone kserokopie wraz z postanowieniem z 8 maja 2014 r. obciążającym stronę postępowania kosztem wykonania kopii dokumentów w wysokości 9 zł oraz kosztem ich wysyłki w wysokości 6 zł. Powyższe dokumenty zostały doręczone pełnomocnikowi w dniu 30 maja 2014 r., o czym świadczy własnoręczny podpis pełnomocnika złożony na potwierdzeniu odbioru przesyłki.

W zażaleniu na powyższe postanowienie, skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie art. 264, art. 267 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 217 § 1 i § 2 w zw. z art. 210 § 4 w zw. z art. 219 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm., dalej: O.p.) poprzez niewłaściwe ich zastosowanie. W świetle powyższych naruszeń strona wniosła o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i umorzenie postępowania w sprawie.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanowieniem z 18 sierpnia 2014 r. utrzymał w mocy postanowienie organu pierwszej instancji. W uzasadnieniu wskazał, że koszt wysyłki jest bezpośrednio związany ze sporządzeniem kopii generującym koszty obciążające stronę, a więc nie wynika z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie i jako poniesiony w jej interesie ją obciąża. Odnosząc się do ustalenia wysokości kosztów sporządzenia kopii jednej strony formatu A4 w wysokości 0,90 zł Dyrektor wyjaśnił, iż organ podatkowy nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług kserograficznych oraz wskazał, że zarządzeniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 8 marca 2013 r. została wprowadzona "Instrukcja pobierania opłat za wykonanie kopii z akt sprawy lub uwierzytelnionych odpisów w Urzędzie Skarbowym w O.", w której w punkcie 5.1 ppkt 1 ustalono skalkulowany koszt sporządzenia jednej kopii formatu A4 w wysokości 0,90 zł uwzględniającej wyżej wymienione okoliczności. Odnosząc się natomiast do kwestii zwłoki w sporządzeniu kserokopii dokumentów, organ odwoławczy zauważył, iż pełnomocnik został poinformowany przez pracownika Urzędu Skarbowego, że czas oczekiwania na realizację jego żądania wynosi do dwóch tygodni. Kopie dokumentów zostały stronie doręczone 30 maja 2014 r., w związku z czym cofnięcie wniosku już po jego realizacji jest bezskuteczne.

W skardze na powyższe postanowienie skarżący wniósł o jego uchylenie oraz zasądzenie kosztów postępowania. Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie art. 233 § 1 pkt 1, art. 264, art. 267 § 1 pkt 1 i 3 oraz art. 217 § 1 i § 2 w zw. z art. 210 § 4 w zw. z art. 219 O.p. poprzez niewłaściwe ich zastosowanie oraz art. 122 i art. 187 § 1 O.p. poprzez niewłaściwe zastosowanie.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, podtrzymując stanowisko zawarte w zaskarżonym postanowieniu, wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał skargę za nieuzasadnioną. Sąd pierwszej instancji wskazał, że w niniejszej sprawie organ zobowiązany był uwzględnić wniosek strony o wydanie jej kopii wskazanych dokumentów, jednak koszty sporządzenia tych kopii obciążały stronę. Podobnie w kwestii kosztów wysyłki wykonanych kopii dokumentów. Dlatego zdaniem Sądu organ prawidłowo zakwalifikował koszty wysyłki tych dokumentów, jako bezpośrednio związane ze sporządzeniem ich kopii, niewy...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100