Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.02.2018

NSA: Jeśli są wątpliwości, to trzeba je do końca wyjaśnić

Z uzasadnienia: ...Jeżeli zmiana interpretacji polegać będzie na nieuznaniu prawidłowości (w całości bądź w części) własnego stanowiska prawnego zawartego w weryfikowanej interpretacji, Minister Finansów powinien ocenić stanowisko wnioskodawcy oraz przedstawić własne wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym.

Teza

Skoro interpretacja przepisów prawa podatkowego, zmieniona na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), w przypadku negatywnej oceny stanowiska prawnego przedstawionego we wniosku powinna zawierać wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym, o którym mowa w art. 14c § 2 wymienionej ustawy, to organ ją wydający jest uprawniony wezwać zainteresowanego, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wskazanej ustawy, do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego wniosku o wydanie mogącej ulec zmianie interpretacji.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Stefan Babiarz, NSA Beata Cieloch, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 28 lipca 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. sp. z o.o. z siedzibą w J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lutego 2015 sygn. akt III SA/Wa 1222/14 w sprawie ze skargi E. sp. z o.o. z siedzibą w J. na zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych 1) uchyla zaskarżony wyrok w całości, 2) uchyla zmianę interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r., nr [...] 3) zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz E. sp. z o.o. z siedzibą w J. kwotę 897 (osiemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie

1. Wyrokiem z dnia 18 lutego 2015 r., sygn. akt III SA/Wa 1223/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. sp. z o.o. z siedzibą w J. (dalej: "strona", "skarżąca", "spółka") na zmianę interpretacji Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2013 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez sąd pierwszej instancji wynika, że we wniosku strona wskazała, iż prowadzi działalność gospodarczą na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia z dnia 16 marca 1999 r. (dalej również: "zezwolenie") udzielonego do dnia 8 sierpnia 2016 r. Skarżąca należy zatem do tzw. "starych inwestorów", którym początkowo przysługiwało zwolnienie podatkowe w związku z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej nielimitowane wysokością poniesionych wydatków kwalifikowanych w całym okresie ważności zezwolenia. W dniu 1 maja 2004 r., a zatem w momencie wprowadzenia – w związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej – zmian dotyczących zasad udzielania i korzystania z pomocy publicznej, skarżąca posiadała status średniego przedsiębiorcy. Zezwolenie spółki zostało zmienione decyzją Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 stycznia 2004 r. (tzw. konwersja zezwolenia) oraz decyzją z dnia 20 lipca 2006 r. Ostateczne warunki prowadzenia działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej obejmują poniesienie wydatków inwestycyjnych o wartości 4 600 000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz zatrudnienie pracowników na terenie strefy wyniesie docelowo 170 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2006 r. Skarżąca wyjaśniła, że wskazane warunki zostały spełnione.

W związku z powyższym skarżąca zadała m.in. pytanie czy po dniu 31 grudnia 2010 r., korzystając ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na zasadach obowiązujących małych i średnich przedsiębiorców w dniu akcesji Polski do Unii Europejskiej, kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną w związku ze zwolnieniem dochodu osiągniętego do dnia 31 grudnia 2010 r. (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 1).

Odwołując się do brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.; dalej "ustawa zmieniająca z 2003 r.") oraz mając na uwadze, że w dniu wejścia w życie tej ustawy (1 maja 2004 r.) spółka posiadała status średniego przedsiębiorcy, strona wskazała, że po dniu 31 grudnia 2010 r., kalkulując wysokość dostępnego zwolnienia podatkowego, powinna uwzględnić pomoc uzyskaną do dnia 31 grudnia 2010 r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 28 kwietnia 2011 r. interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko skarżącej przedstawione we wniosku w zakresie tego pytania za prawidłowe i na podstawie art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) odstąpił od uzasadnienia prawnego.

Minister Finansów w dniu 10 grudnia 2013 r. wydał zmianę interpretacji indywidualnej, w której stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe. Organ odwołał się bowiem do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej "u.p.d.o.p."), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 ze zm., dalej "ustawa o SSE"), § 5 ust. 1 i § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 ze zm.; dalej: "rozporządzenie z dnia 18 czerwca 1996 r.") oraz art. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 1228 ze zm.; dalej "ustawa zmieniająca z 2000 r."). Wskazał, że ustawa zmieniająca z 2000 r. wprowadziła w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. zwolnienie przedmiotowe z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Następnie, dostosowując przepisy krajowe do wymogów związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej oraz mając na celu rekompensatę związanych z tą zmianą utraconych przez przedsiębiorców korzyści, ustawodawca dokonał kolejnej zmiany ustawy o SSE – ustawą zmieniającą z 2003 r. W sposób szczególny potraktowano tych inwestorów, którzy w dniu 1 maja 2004 r. posiadali status średniego bądź małego przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzeń unijnych. Organ odwołał się przy tym do art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r. i podkreślił, że przepis ten dotyczy zarówno zasad ustawowych, jak również zapisów rozporządzeń. W konsekwencji, mali i średni przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowali prawo do zwolnień określonych w art. 12 ustawy o SSE oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.

Minister Finansów zauważył ponadto, że art. 3 ustawy zmieniającej z 2003 r. uchylił art. 5 ustawy zmieniającej z 2000 r., który przewidywał zachowanie, przez okres ważności zezwolenia, prawa do zwolnień podatkowych, o których mowa w art. 12 ustawy o SSE w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. przez tych podatników, którzy posiadają zezwolenia wydane przed 1 stycznia 2001 r. Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r., przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie przed dniem 1 stycznia 2001 r., może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o jego zmianę polegającą na zastosowaniu do tego przedsiębiorcy przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 w miejsce przepisów art. 12 ustawy o SSE, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. Termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 upłynął w dniu 31 grudnia 2007 r.

W ocenie Ministra Finansów skarżąca miała takie same uprawnienia, jak inni przedsiębiorcy w obrębie danej kategorii, dlatego nie została pozbawiona możliwości wyboru stosowania zwolnienia podatkowego na nowych bądź starych zasadach. Miała możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia, polegającą na zastosowaniu do niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 ustawy zmieniającej z 2003 r., w miejsce przepisów art. 12 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.

Zdaniem organu, z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika jednak, aby skarżąca złożyła taki wniosek. Spółka nie występując o zmianę warunków zezwolenia zgodnie z art. 6 ustawy zmieniającej z 2003 r., wybrała korzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego na "starych" zasadach, co oznacza dostosowanie działalności do stanu prawnego obowiązującego w dniu 31 grudnia 2000 r. Brak jest zatem podstaw do uznania, że skarżąca, będąca średnim "starym przedsiębiorcą", który nie dokonał zmiany zezwolenia w trybie art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r., ma prawo do zwolnienia podatkowego z tytułu działalności prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej po dniu 31 grudnia 2010 r.

W konsekwencji Minister Finansów nie zgodził się ze skarżącą, iż korzystając od 1 stycznia 2011 r. z przysługującego jej zwolnienia na zasadach ogólnych w miejsce dotychczasowego preferencyjnego zwolnienia, powinna uwzględnić wartość pomocy publicznej otrzymanej do dnia 31 grudnia 2010 r.. Skarżąca po dniu 31 grudnia 2010 r. utraciła bowiem prawo do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p. Organ podkreślił przy tym, że poza unormowaniami zawartymi w art. 5 i art. 6 ustawy zmieniającej z 2003 r., brak jest innych przepisów, które określałyby prawo "starych przedsiębiorców" do korzystania z pomocy publicznej. Małych i średnich "starych przedsiębiorców" nie obejmuje żaden program pomocowy notyfikowany, czy zgłoszony Unii Europejskiej.

3. W skardze do WSA w Warszawie spółka wniosła o uchylenie w całości powyższej zmiany interpretacji indywidualnej z 10 grudnia 2013 r. oraz o zasądzenie od Ministra Finansów zwrotu kosztów postępowania, zarzucając zmianie interpretacji naruszenie:

1. art. 14b § 3 oraz art. 121 § 1 w związku z art. 14h Ordynacji podatkowej poprzez błędne przyjęcie, że ze stanu faktycznego przedstawionego przez nią we wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych nie wynika, jakoby spółka wystąpiła z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zmianę zezwolenia, polegającą na zastosowaniu do niej przepisów dotyczących zwolnień podatkowych określonych w art. 5 ustawy zmieniającej z 2003 r. w miejsce przepisów art. 12 ustawy o SSE i rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1996 r. w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2000 r.;

2. art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej poprzez bezpodstawną zmianę interpretacji indywidualnej z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Skarżąca podkreśliła, że pomimo iż ustawa zmieniająca z 2003 r. weszła w życie 1 maja 2004 r., to jednak - zgodnie z brzmieniem art. 12 tej ustawy - art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r. wszedł w życie już po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia tej ustawy, tj. już w dniu 6 grudnia 2003 r. Powyższe oznacza, że skarżąca mogła formalnie występować do ministra właściwego do spraw gospodarki o konwersję posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie [...] Specjalnej Strefy Ekonomicznej już od 6 grudnia 2003 r., co w niniejszej sprawie nastąpiło 8 grudnia 2003 r. Zdaniem spółki, w przypadku gdyby informacja podana w opisie stanu faktycznego we wniosku o wydanie interpretacji, iż w stosunku do niej miała miejsce konwersja zezwolenia była dla Ministra Finansów niejasna, to powinien on był wezwać skarżącą - na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej - do doprecyzowania/wyjaśnienia stanu faktycznego.

4. Sąd pierwszej instancji oddalając skargę uznał, odwołując się do brzmienia art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i ust. 5 ustawy zmieniającej z 2003 r., że skarżąca po 31 grudnia 2010 r. utraciła prawo do zwolnienia z podatku dochodowego w związku z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej.

Jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, ze stanu faktycznego wynikało, że spółka – prowadząc działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia z 1999 r. – w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej z 2003 r. była średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 5 ust. 1 tej ustawy. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynikało zaś, aby skarżąca złożyła wniosek, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r. Spółka nie występując o zmianę warunków zezwolenia, wybrała korzystanie ze zwolnień od podatku dochodowego na "starych" zasadach. Sąd pierwszej instancji uznał więc, że skarżąca zachowała prawo do zwolnienia podatkowego określonego art. 12 ust. 1 ustawy o SSE w brzmieniu obowiązującym do końca 2000 r., jednakże jako średniemu "staremu przedsiębiorcy", który nie dokonał zmiany zezwolenia w trybie art. 6 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r., zwolnienie przysługiwało do dnia 31 grudnia 2010 r. W konsekwencji sąd pierwszej instancji nie zgodził się ze spółką, że od 1 stycznia 2011 r. skarżąca powinna pomniejszyć wysokość przysługującego jej zwolnienia podatkowego po dniu 31 grudnia 2010 r. o wartość pomocy publicznej otrzymanej do tego dnia, ponieważ skarżąca po dniu 31 grudnia 2010 r. utraciła prawo do zwolnienia, o...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »