NSA. Finansowanie wydatków ze środków z kredytu a ulga mieszkaniowa

Z uzasadnienia: Finansowanie wydatków mieszkaniowych ze środków pochodzących z kredytu nie jest tożsame z wydatkowaniem przychodu ze sprzedaży nieruchomości, gdyż nie zostaje zachowana zasada tożsamości źródła przychodów w zakresie zwolnienia i wydatkowania przychodów. Do spełnienia warunków zwolnienia podatkowego istotna jest nie tylko wartość wydatkowanych środków pieniężnych, ale również źródło przychodów, z którego te środki pochodziły.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Jan Rudowski (sprawozdawca), Sędzia NSA Jolanta Sokołowska, Sędzia WSA (del.) Marek Olejnik, , po rozpoznaniu w dniu 7 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 112/16 w sprawie ze skargi E. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

1. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2016 r., sygn. akt I SA/Ke 112/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach oddalił skargę E. P. (dalej: "skarżąca", "strona") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach z dnia 8 grudnia 2015 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodu ze sprzedaży w 2010 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. Spór w niniejsze sprawie sprowadza się do oceny, czy organy podatkowe zasadnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 ze zm.) – zwanej dalej "u.p.d.o.f.", nie uwzględniły w ramach zwolnienia podatkowego wydatków przeznaczonych przez stronę w okresie dwóch lat na cel mieszkaniowy, jednak nie ze środków własnych pochodzących ze zbycia posiadanej nieruchomości, lecz ze środków zewnętrznych pochodzących z kredytu mieszkaniowego (pełen tekst uzasadnienia orzeczenia sądu pierwszej instancji dostępny jest w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/, dalej w skrócie "CBOSA").

3. Od powyższego orzeczenia skarżąca wniosła skargę kasacyjną żądając jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji, a także zasądzenia kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, a także rozpoznanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

  • naruszenie prawa procesowego - art. 141 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718, dalej w skrócie "p.p.s.a.") mające istotny wpływ na treść rozstrzygnięcia polegające na braku wyjaśnienia w uzasadnieniu wyroku podstawy prawnej tegoż wyroku tj. powodów nie uznania prezentowanej przez skarżącej wykładni 21 ust 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f. oraz powodów nie uznania za zasadną argumentacji skargi w zakresie przepisów Prawa bankowego;
  • naruszenie przepisu prawa materialnego - art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f., poprzez błędną jego wykładnię i uznanie, iż kwoty V I VI transzy na zakup przez skarżącą nowego lokalu mieszkalnego wynoszące łącznie 116 000 zł nie stanowią wydatku na ceł mieszkalny podlegającego zwolnieniu ze zryczałtowanego podatku dochodowego w sytuacji, gdy za takie wydatki organ podatkowy uznał IV i V ratę na zakup mieszkania, która była realizowana również z rachunku bankowego skarżącej;
  • naruszenie przepisów prawa materialnego - art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe ( t. jedn. Dz. U. 2015, po z. 128 ze zm.) poprzez jego błędne nie zastosowanie i nie uznanie, iż skarżąca w sposób swobodny dysponowała środkami rat kredytowych V i VI, podobnie jak rat kredytowych IV i V;
  • naruszenia przepisu prawa materialnego - art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej poprzez jego błędne niezastosowanie w ramach zasady in dubio pro tributario i przyjęcie wykładni prawa podatkowego niekorzystnej dla podatnika w sytuacji istnienia rozbieżności prawnych co do wykładni art. art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a u.p.d.o.f.

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Dokonując oceny skargi kasacyjnej wniesionej w rozpoznawanej sprawie Sąd doszedł do wniosku, że nie zawiera ona usprawiedliwionych podstaw i jako taka podlega oddaleniu.

4.1. Zarzuty sformułowane w skardze kasacyjnej oparto na obu podstawach kasacyjnych wymienionych w art. 174 p.p.s.a. W tej sytuacji, co do zasady, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje w pierwszej kolejności zarzuty naruszenia przepisów postępowania, ponieważ ich uwzględnienie mogłoby uczynić przedwczesnym albo bezprzedmiotowym odniesienie się do zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego. Niemniej jednak w niniejszej sprawie zarzut naruszenia przepisów postępowania (art. 141 § 4 p.p.s.a.) odniesiono do braków uzasadnienia zaskarżonego wyroku, jako konsekwencja wyjaśnienia oceny w nim przyjętej w zakresie wykładni i zastosowania przepisów prawa materialnego. W tej sytuacji zasadne jest dokonanie jego analizy po zweryfikowaniu zarzutów prawa materialnego.

4.2. Podkreślić na wstępie należy, że w rozpatrywanej sprawie nie podważono skutecznie stanu faktycznego. Z pomocą zarzutu naruszenia art. 141 § 4 p.p.s.a. nie można bowiem skutecznie zwalczać prawidłowości przyjętego przez sąd stanu faktycznego czy też stanowi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »