Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Sprawy codzienne: spadki i darowizny, najem prywatny, nieruchomości, kupno-sprzedaż

18.12.2017

NSA. Dziki lokator działek nie płaci za śmieci

Nielegalne, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, zamieszkanie na działce w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym, nie uzasadnia z tego tytułu powstania i wykonania w stosunku do działkowca obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6c ust. 1 oraz art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Małgorzata Wolf - Kalamala, Sędzia NSA Jacek Brolik (sprawozdawca), Sędzia NSA Jan Grzęda, Protokolant Piotr Stępień, po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej D. Z. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Gd 166/15 w sprawie ze skargi D. Z. na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2014 r. nr KDO.310.4.1.2014 w przedmiocie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. uchyla zaskarżony wyrok w całości,
 2. uchyla interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2014 r. nr KDO.310.4.1.2014,
 3. zasądza od Prezydenta Miasta Gdyni na rzecz D. Z. kwotę 480 (słownie: czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie sygn. akt I SA/Gd 166/15 ze skargi D. Z. (dalej: "Skarżący", "Wnioskodawca") na interpretację indywidualną Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 października 2014 r. w przedmiocie gospodarowania odpadami komunalnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270) oddalił skargę.

Stan faktyczny sprawy przyjęty przez Sąd pierwszej instancji przedstawia się następująco.

Skarżący we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w jego indywidualnej sprawie skierowanym do Prezydenta Miasta Gdyni przedstawił zdarzenie przyszłe wskazując, że w związku ze swoją sytuacją życiową od jakiegoś czasu nosi się z zamiarem zamieszkania na terenie "Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. [...]" w G. (dalej: ROD). Zamieszkiwanie będzie się wiązało z produkowaniem odpadów komunalnych. Na terenie ogródków działkowych Zarząd zorganizował odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości na podstawie indywidualnej umowy z firmą wywozową. W opłatę ogrodową ustaloną przez ROD za użytkowanie działki wliczona jest także opłata na pokrycie przez Zarząd kosztów pozbywania się odpadów powstających na terenie działek ogrodniczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy w przypadku zamieszkania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego oprócz uiszczania opłaty ogrodowej do Zarządu ROD za wywóz odpadów, Wnioskodawca będzie zobowiązany także do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm., dalej: "u.c.p.g.")?
 2. Czy w przypadku zamieszkania na terenie rodzinnego ogrodu działkowego Wnioskodawca będzie zobowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Gdyni deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o art. 6m u.p.c.g.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie wskazał, że właściciele działek na rodzinnych ogrodach działkowych nie są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, gdyż zgodnie z przepisem art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm. dalej: "u.r.o.d."), za zbieranie odpadów wytwarzanych na terenie ROD odpowiedzialne jest stowarzyszenie ogrodowe. W związku z powyższym, jako mieszkaniec i właściciel działki na terenie ROD Wnioskodawca nie będzie obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a co za tym idzie, do uiszczania tej opłaty na konto gminy. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych wytwarzanych na działce powinien ponosić w ramach opłaty ogrodowej na rzecz stowarzyszenia ogrodowego. Zdaniem Wnioskodawcy teren rodzinnego ogrodu działkowego nie jest nieruchomością, o której mowa w art. 6c ust. 1 u.p.c.g. , gdyż rodzinny ogród działkowy jako z istoty swojej przeznaczony do wypoczynku, rekreacji oraz prowadzenia upraw ogrodowych nie może być kwalifikowany jako nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy.

Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 14j § 1 i § 3 w związku z art. 14b, art. 14c i art. 14k § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm., dalej: "O.p.") oraz art. 6h w związku z art. 6c ust. 1, art. 6i pkt 1, art. 6m ust. 1 u.c.p.g., wydał w dniu 31 października 2014 r. interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu organ przytoczył treść art. 6c ust. 1 u.p.c.g. i w kontekście sformułowania "zamieszkują mieszkańcy" odniósł do przepisów zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40). Zgodnie z art. 12 tej ustawy, na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej. Niemniej jednak przepis ten nie jest przestrzegany, o czym świadczy wydane w dniu 9 grudnia 2007 r. stanowisko VIII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Działkowców w sprawie zamieszkiwania zameldowania na działkach w ROD. Podkreślono, że ustawa o ogrodach działkowych jednoznacznie wyłączyła funkcje mieszkalne z przeznaczenia działki, zaś osoby zamieszkujące na działkach wykorzystują ją sprzecznie z ustawą i dlatego Zjazd zobowiązał ROD do podjęcia działań statutowych w celu wyeliminowania takich przypadków.

Odnosząc się do kwestii konieczności ponoszenia opłat i składania deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi organ podatkowy dokonał analizy treści art. 6c ust. 1 u.p.c.g. i wyjaśnił, że treść przywołanego przepisu wskazuje jednoznacznie wyłącznie na faktyczne zamieszkiwanie na nieruchomości, bez obowiązku spełniania dodatkowych warunków w postaci np. zameldowania, jak i nie wskazuje na konieczność respektowania zapisów innych ustaw zakazujących zamieszkiwanie na terenach rodzinnych ogrodów działkowych. Fakt zamieszkiwania i tym samym produkowania odpadów komunalnych jest jedyną przesłanką warunkującą konieczność złożenia deklaracji i uiszczania opłaty na rzecz gminy zgodnie z art. 6h i art. 6m u.p.c.g.

Po bezskutecznym wezwaniu organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa Wnioskodawca zaskarżył opisaną interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wnosząc o jej uchylenie i zasądzenie kosztów postępowania. Skarżący zarzucił, że organ nie wyjaśnił dostatecznie jakie relacje zachodzą pomiędzy przepisami art. 6c ust. 1 u.c.p.g. i art. 15 ust. 2 u.r.o.d. oraz dlaczego w opisanych we wniosku okolicznościach należy stosować zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a nie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zaprezentowaną w uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku wskazanym na wstępie wyrokiem oddalił skargę. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 6q u.c.p.g. w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j.. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: "O.p."), z tym że uprawnie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »