NSA: Dywidenda rzeczowa a przychód w PIT

Przekazanie przez spółkę jawną jej wspólnikom, tytułem wypłaty ich udziału w zysku, nieruchomości stanowiącej wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środek trwały, ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie jest odpłatnym zbyciem tej nieruchomości i nie powoduje powstania przychodu z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych- orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Stanisław Bogucki, Sędzia del. WSA Tomasz Adamczyk, Protokolant Joanna Bańbura, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2014 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej T. W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 listopada 2011 r. sygn. akt I SA/Kr 1619/11 w sprawie ze skargi T. W. na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2011 r. nr IBPBI/415-224/11/AB w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych:

1) uchyla zaskarżony wyrok w całości,
2) uchyla interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2011 r. nr IBPBI/415-224/11/AB,
3) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz T. W. kwotę 777 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę T.W. na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Skarżący wniósł o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, podając, że jest wspólnikiem spółki jawnej, która zamierza wypłacić wspólnikom niepodzielony zysk przekazując im należącą do spółki nieruchomość, w proporcjach odpowiadających ich udziałowi kapitałowemu. Zadał pytanie, czy taki sposób wypłaty udziału w zysku spowoduje powstanie u wspólników obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, zajmując stanowisko, że obowiązek taki nie powstanie, ponieważ świadczenie takie, oferowane w miejsce świadczenia pieniężnego, jest neutralnym podatkowo podziałem między wspólników wcześniej opodatkowanego zysku spółki jawnej.

W indywidualnej interpretacji z dnia 1.06.2011 r. działający w imieniu Ministra Finansów Dyrektor Izby Skarbowej w K. uznał stanowisko skarżącego za nieprawidłowe, stwierdzając, że jakkolwiek wypłata zysku wspólnikom spółki jawnej nie powoduje powstania u wspólników dochodu do podatkowania, ale przeniesienie własności nieruchomości, będące odpłatnym zbyciem środka trwałego spółki, powoduje powstanie przychodu podatkowego zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (obecnie: Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm., dalej: u.p.d.o.f.); wskutek przeniesienia własności nieruchomości na wspólników spółka zwalnia się bowiem z obowiązku wypłaty niewypłaconego wcześniej zysku. Uznanie, że przeniesienie własności nieruchomości należy traktować na równi z wypłatą zysku w gotówce, spowodowałoby nierówne traktowanie podatników, gdyż wcześniejsza sprzedaż przez spółkę posiadanej nieruchomości, a następnie wypłacenie wspólnikom ich udziałów w zysku, prowadziłoby do powstania obowiązku podatkowego - w przeciwieństwie do sytuacji bezpośredniego wypłacenia udziałów w zyskach w formie rzeczowej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skarżący zarzucił naruszenie art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., podnosząc, że wypłata zysku przez spółkę w postaci wydania określonych składników majątku spółki nie powoduje powstania jakiejkolwiek korzyści majątkowej po stronie spółki. Zobowiązanie spółki wobec wspólnika wygasa wskutek jego wykonania, a nie zrzeczenia się przez wspólnika roszczenia o jego wykonanie. W przypadku wypłaty zysku w postaci przeniesienia należącej do spółki nieruchomości dochodzi wprawdzie do jej zbycia, ale nie jest ono odpłatne, bowiem rozporządzeniu mieniem przez spółkę nie towarzyszy żadne przysporzenie majątkowe, także w postaci zwolnienia spółki z długu.

Uzasadniając oddalenie skargi na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (obecnie Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej: P.p.s.a.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wskazał, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f. przychodami z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi. Warunkiem uznania, że zbycie takich środków trwałych stanowi przychód z działalności gospodarczej, jest odpłatny charakter tego zbycia, którego wartość wyrażona jest w cenie określonej w umowie, ale zapłata ceny może nastąpić zarówno w pieniądzu, jak i przybrać postać zwolnienia ze zobowiązania ciążącego wobec nabywcy (zwolnienia z długu); charakter odpłatnej umowy rozporządzającej ma również świadczenie w miejsce wypełnienia (datio in solutum). Niezależnie zatem od tego, czy spółka dokonuje zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, czy też przenosi własność nieruchomości na wspólnika w celu zwolnienia się z ciążącego na niej zobowiązania, uzyskuje przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości. Przeniesienie własności nieruchomości przez spółkę na rzecz wspólnika tytułem wypłaty zysku ma zatem charakter odpłatny i powoduje powstanie po jej stronie przychodu z działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 2 u.p.d.o.f.

W wywiedzionej od powyższego wyroku skardze kasacyjnej skarżący wniósł o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Zarzucił mające wpływ na wynik sprawy naruszenie przepisów postępowania, a to:

1. art. 151 w związku z art. 146 P.p.s.a. przez oddalenie skargi pomimo wydania zaskarżonej interpretacji z naruszeniem prawa, a to:

- art. 14c § 1 w związku z art. 14b § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (obecnie: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm., dalej: O.p.) polegające na ustaleniu, że przeniesienie własności nieruchomości na wspólnika w miejsce wypłaty niepodzielonego zysku w pieniądzu stanowi opodatkowaną czynność odpłatnego zbycia środka trwałego, choć w treści wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca nie wskazał, iż dokonanie przez spółkę osobową przeniesienia własności nieruchomości wiąże się ze świadczeniem wzajemnym ze strony wspólnika tej spółki;

- art. 453 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm., dalej: K.c.) w związku z art. 51 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm., dalej: K.s.h.) przez jego nieprawidłową interpretację polegającą na przyjęciu, że świadczenie rzeczowe w miejsce wykonania zobowiązania pieniężnego wypłaty zysku (datio in solutum) stanowi czynność odpłatną, co stoi w sprzeczności z prezentowanymi w doktrynie i orzecznictwie prawa cywilnego poglądami o niewzajemnym charakterze przysporzenia, jakim jest wypłata niepodzielonego zysku i w związku z tym nieodpłatności samej umowy datio in solutum, co w konsekwencji doprowadziło do naruszenia

- art. 14 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., polegającego na jego zastosowaniu do oceny stanu faktycznego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji, pomimo, iż nie było podstaw do zastosowania tego przepisu z uwagi na nieodpłatny charakter nabycia nieruchomości;

2. art. 141 § 4 P.p.s.a. przez brak wskazania i wyjaśnienia podstawy prawnej rozstrzygnięcia w zakresie, w jakim Sąd przyjął, że wypłata zysku w formie niepieniężnej winna być opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, orzekając na zasadzie słuszności, że sytuacja, w której "spółka dokonuje wypłaty z zysku w formie niepieniężnej, kosztem swojego majątku", powinna być potraktowana jako podlegająca opodatkowaniu, nie wskazując podstawy prawnej dla takiego rozstrzygnięcia i nie podając, czy doszło do wyczerpania przesłanek opodatkowania wskazanych w art. 14 ust. 1 i ust. 2 u.p.d.o.f. (w tym zwłaszcza przesłanki odpłatności zbycia), czy też wskazana czynność powinna być opodatkowana ze względów słuszności, a więc bez podstawy prawnej.

Ponadt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »