NSA. Dochody z prostytucji należy udowodnić

Z uzasadnienia: Prawidłowa wykładnia art. 20 ust. 3 ustawy o PIT nie pozwala na przyjęcie jako źródła pokrycia wydatków, a zatem posiadania jako legalnych dochodów z tytułu uprawiania procederu prostytucji, tych na które tylko powoła się w toku postępowania podatnik. Konieczne jest bowiem chociażby uprawdopodobnienie ich uzyskania.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Płusa (sprawozdawca), Sędziowie: NSA Maciej Jaśniewicz, NSA del. Anna Maria Świderska, Protokolant Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2017 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej K. O. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1665/14 w sprawie ze skargi K. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 31 marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów:

 1. oddala skargę kasacyjną,
 2. zasądza od K. O. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu kwotę 2.700 (dwa tysiące siedemset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 9 grudnia 2014 r. sygn. akt I SA/Wr 1665/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił skargę K.O. (dalej jako "Skarżąca") na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu z dnia 31 marca 2014 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródła przychodów.

Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku stan sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że w dniu 25 czerwca 2008 r. Skarżąca nabyła lokal mieszkalny w Z. za kwotę 130 441,87 zł, ponosząc przy tym opłaty notarialne w wysokości 1 114 zł. Całość została zapłacona gotówką przed zawarciem umowy. Z uwagi na fakt, że Skarżąca nie złożyła zeznania podatkowego za 2008 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. uznał, iż zaistniały przesłanki do wszczęcia postępowania mającego na celu ustalenie źródeł finansowania wydatków poniesionych przez nią w ww. okresie. Ostatecznie wszczęto wobec Skarżącej postępowania podatkowe za lata 2007-2008.

W przeprowadzonym przez organ pierwszej instancji postępowaniu ustalono, że Skarżąca na dzień 31 grudnia 2007 r. posiadała na rachunkach bankowych środki pieniężne w wysokości 10 783,60 zł i 260 GBP. W oświadczeniu o poniesionych w 2008 r. wydatkach Skarżąca wskazała, że wyniosły one 148 679,77 zł. Kwota ta obejmowała zakup nieruchomości w Z. Ponadto Skarżąca podkreśliła, że w 2008 r. nie osiągnęła żadnych dochodów, a stan jej oszczędności w gotówce na dzień 1 stycznia 2008 r. wynosił 214 000 zł, a w dniu 31 grudnia 2008 r. - 50 000 zł. Organ pierwszej instancji dokonał zestawienia i analizy transakcji wpływów i wypływów środków finansowych na poszczególnych rachunkach bankowych Skarżącej z uwzględnieniem przepływu środków pieniężnych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że faktyczne wydatki Skarżącej w 2008 r. wyniosły 31 157,62 zł (koszty zakupu nieruchomości poniosła ona w całości w 2007 r.). Kwotę tę organ pierwszej instancji ustalił w oparciu o zgromadzone dowody, tj. zapisy historii poszczególnych rachunków bankowych oraz oświadczenia Skarżącej. Zaznaczył, że na kwotę tę składają się wydatki poniesione w gotówce (19 769,70 zł) i wydatki bezgotówkowe (10 531,40 zł). Przyjął przy tym, że wszystkie wydatki gotówkowe znalazły swoje pokrycie w środkach pochodzących z konta bankowego. Do wydatków organ pierwszej instancji zaliczył także wypłatę w dniu 15 grudnia 2008 r. z konta oszczędnościowego kwoty 30 000 zł, które to środki, jego zdaniem, zostały następnie zainwestowane.

Ostatecznie organ pierwszej instancji wyliczył saldo wszystkich środków Skarżącej na dzień 1 stycznia 2008 r. w kwocie 6 233,10 zł, uznając je jako ujawnione źródło przychodów. Następnie wyliczył wydatki poniesione przez Skarżącą w okresie do dnia poprzedzającego wypłatę - w dniu 25 stycznia 2008 r. - pierwszych środków pieniężnych z konta walutowego, tj. 260 GBP opodatkowanych jeszcze w 2007 r. Wyniosły one 7 932,51 zł. Z kolei wydatki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 10 lutego 2008 r., przyjęte zostały w kwocie 8 459,63 zł. Po uwzględnieniu przyjętego w ten sposób salda początkowego stanowiącego źródło finansowania wydatków do dnia 24 stycznia 2008 r., organ pierwszej instancji wyliczył niedobór środków finansowych po stronie Skarżącej w kwocie 2 226,53 zł. Do opodatkowania przyjął wydatki poniesione na wpłaty na rachunki bankowe w okresie od dnia 11 lutego do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz poniesione koszty utrzymania w okresie 1 - 25 stycznia 2008 r. z tytułu wypłaty kwoty 260 GBP (opodatkowanej w 2007 r.).

W konsekwencji decyzją z dnia 16 kwietnia 2012 r. organ pierwszej instancji określił Skarżącej wysokość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w kwocie 56 438 zł.

Po uzupełnieniu postępowania dowodowego Dyrektor Izby Skarbowej wskazaną na wstępie decyzją utrzymał w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Zdaniem organu odwoławczego, w rozpoznawanej sprawie nie było podstaw do uznania, że źródłem finansowania wydatków poniesionych przez Skarżącą w 2008 r. były dochody uzyskane z nierządu wykonywanego w Wielkiej Brytanii.

Dyrektor Izby Skarbowej przyjął bowiem, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "u.p.d.o.f.", ustawy tej nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy (nierząd). Przychody z tego tytułu są natomiast jednym z elementów służących ustalaniu wysokości przychodów nieznajdujących pokrycia w dotychczas ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Dalej Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, że w niektórych państwach nierząd jest opodatkowany i osoba, która podatku w kraju uzyskania przychodu nie zapłaciła, nie może powoływać się na to, że uzyskane z tego źródła przychody są przychodami "ujawnionymi" w rozumieniu art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., jeżeli w myśl umowy międzynarodowej podlegają one opodatkowaniu w kraju uzyskania przychodów. Skarżąca natomiast nie zgłaszała do opodatkowania indywidualnej działalności w brytyjskim organie podatkowym, ani nie składała tam zeznań podatkowych. To zaś, w sytuacji świadczenia usług prostytucji i niezgłoszenia tego faktu w organie podatkowym oznaczało, że uchylała się ona od opodatkowania albo wskazanych usług nie świadczyła. Skarżąca, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, nie udowodniła, ani nawet nie uprawdopodobniła, że wydatki poniesione w 2007 r. sfinansowane zostały z dochodów z prostytucji o nieznanej wysokości. Przede wszystkim, jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej, składane przez Skarżącą wyjaśnienia były niewiarygodne z uwagi na brak spójności, co do okoliczności świadczenia przez nią domniemanych usług seksualnych.

W skierowanej do Sądu skardze Skarżąca zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., a także art. 2, art. 64 ust. 1, art. 217 Konstytucji RP oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.).

Sąd pierwszej instancji uzasadniając wydane rozstrzygnięcie stwierdził, że w rozpoznawanej sprawie nie doszło do naruszenia zarzucanych w skardze przepisów, zaś organy podatkowe zasadnie zastosowały art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., który traci moc obowiązującą z dniem 7 lutego 2016 r. Zdaniem Sądu, w oparciu o prawidłowo przeprowadzone postępowanie organ podatkowy zgromadził materiał dowodowy będący podstawą ustaleń, niezbędnych do zastosowania art. 20 ust. 3 i art. 30 ust. 1 pkt 7 u.p.d.o.f. Podkreślił, że w 2008 r. Skarżąca nie złożyła zeznania podatkowego, natomiast przeprowadzone postępowanie wykazało, że nie ujawniła źródeł dochodów, z których sfinansowała wydatki poczynione w tym okresie. W ocenie Sądu, Skarżąca nie uprawdopodobniła zatem źródła finansowania, jakim był nierząd. Pomimo konieczności opodatkowania takiej działalności w Wielkiej Brytanii nie zgłosiła indywidualnej działalności w tym kraju, ani nie składała zeznań podatkowych. Okoliczność ta została potwierdzona przez brytyjskie władze podatkowe. Sąd zwrócił uwagę, że Skarżąca nie przedłożyła także żadnych wiarygodnych dokumentów, które wskazywałyby na wykonywanie tych usług. Słusznie wobec tego organy podatkowe przyjęły, że zbiór kilkunastu zdjęć, gdzie jest widoczna tylko sama Skarżąca, dwa rachunki za najem mieszkania w L., bilety lotnicze, dowody zakupów w sklepach z odzieżą w L., czy wydruki z rachunku bankowego A.L., która to miała przelewać zyski Skarżącej na jej konto w Polsce - nie są wystarczające by uznać, że Skarżąca faktycznie świadczyła usługi prostytucji. Sąd dodał, że wersji Skarżącej nie potwierdziły także zeznania świadka M.G., która zaprzeczyła, aby miała jakąkolwiek wiedzę na temat świadczenia przez Skarżącą usług o charakterze seksualnym. Tym samym Sąd za prawidłowe uznał ustalenie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 r. w wysokości 56 438 zł.

W skardze kasacyjnej Skarżąca, działając przez swojego pełnomocnika, zaskarżyła wyrok w całości. Zaskarżonemu wyrokowi, na podstawie art. 174 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "P.p.s.a.", zarzuciła naruszenie:

 1. prawa materialnego, tj. art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f., a także art. 2, art. 64 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP w związku z wyrokami Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. sygn. akt SK 18/09 oraz z dnia 29 lipca 2014 r. sygn. akt P 49/13, poprzez błędną wykładnię oraz niewłaściwe zastosowanie;
 2. przepisów postępowania, tj.:
  1. art. 3 § 1, art. 133, art. 134, art. 135, art. 141 § 4 oraz art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) i c) P.p.s.a. w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f.,
  2. art. 1 § 1 - 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647, z późn. zm.) - powoływanej dalej jako "p.u.s.a.",

bowiem uchybienia te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Na tej podstawie Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej Skarżąca podniosła, że Sąd mając na uwadze orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego winien był odmówić zastosowania niekonstytucyjnego art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. Gdyby jednak nie uznać tej argumentacji, to Sąd dokonując wykładni ww. przepisu powinien uwzględnić uwagi Trybunału Konstytucyjnego tak, aby w okresie odroczenia utraty mocy obowiązującej wykładnia tego przepisu uwzględniała wnioski płynące z jego orzeczeń. Dlatego, zdaniem Skar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

 • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
 • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
 • kalkulatorów i baz danych
 • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
 • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
 • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »