Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Podatek VAT i akcyza - zagadnienia ogólne

25.04.2018

NSA. Do limitu zwolnienia z VAT wlicza się tylko krajową sprzedaż

Wartości sprzedaży dokonanej na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju przez podatnika, będącego drobnym przedsiębiorcą, do którego ma zastosowanie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie wlicza się do wynikającego z tego przepisu limitu kwotowego określającego prawo do zwolnienia od podatku - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Marek Zirk - Sadowski, Sędzia NSA Małgorzata Niezgódka - Medek (spr.), Sędzia WSA (del.) Bożena Dziełak, Protokolant Krzysztof Zaleski, po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej P. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt I SA/Sz 1063/15 w sprawie ze skargi P. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów (obecnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) z dnia 16 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług:

  1. uchyla zaskarżony wyrok,
  2. uchyla interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2015 r., nr [...],
  3. zasądza od Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na rzecz P. K. kwotę 777 (słownie: siedemset siedemdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania za obie instancje.

UZASADNIENIE

Skarga kasacyjna P. K. dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 14 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 1063/15. W orzeczeniu tym WSA, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, ze zm.), zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a.", oddalił skargę P. K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z 16 kwietnia 2015 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

Przedstawiając stan faktyczny sprawy Sąd pierwszej instancji podał, że skarżący we wniosku z 22 stycznia 2015 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego wskazał, iż jest podatnikiem VAT podmiotowo zwolnionym od tej daniny na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm., obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.), zwanej dalej w skrócie "u.p.t.u.". Dokonuje sprzedaży zakupionych w Polsce towarów takich jak produkty rolne i artykuły spożywcze głównie na terenie Niemiec - jako sprzedaży obwoźnej, przede wszystkim na wyznaczonych straganach na targowiskach w miastach niemieckich.

Wnioskodawca wskazał też, że jest w Niemczech zgłoszonym i zarejestrowanym polskim przedsiębiorcą dokonującym sprzedaży na terenie Niemiec. Jest także zgłoszonym we właściwym niemieckim urzędzie skarbowym podatnikiem niemieckiego podatku obrotowego, posiada swój numer podatkowy i corocznie rozlicza się z tego podatku od sprzedaży dokonanej na terytorium Niemiec, składając w niemieckim urzędzie skarbowym właściwe deklaracje podatkowe.

Z racji tego, że wnioskodawca jest w Polsce podatnikiem zwolnionym podmiotowo nie wykazuje przy przewożeniu towarów z terytorium Polski na terytorium Niemiec wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - art. 13 ust. 6 u.p.t.u. a contrario, gdyż takowa nie występuje. Wartość sprzedaży dokonywanej przez skarżącego na terenie Polski nie przekracza kwoty 150.000 zł rocznie. Wartość sprzedaży liczona jednak łącznie - to jest w sumie na terytorium Polski i na terytorium Niemiec przekracza tę kwotę.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego podatnik zwrócił się do organu interpretacyjnego o odpowiedź na pytanie: Czy wartość sprzedaży prowadzonej na terenie Niemiec wlicza się do limitu kwoty 150.000 zł uprawniającej go do zwolnienia podmiotowego?

Zdaniem wnioskodawcy, wartość sprzedaży prowadzonej na terenie Niemiec nie wlicza się do limitu kwoty 150.000 zł i jego przekroczenie (łączne – "ze sprzedażą polską" lub samodzielne - tylko jako sprzedaż "niemiecka") nie powoduje utraty w Polsce zwolnienia podmiotowego.

W zaskarżonej interpretacji indywidualnej Minister Finansów, działając za pośrednictwem upoważnionego Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, uznał stanowisko podatnika zaprezentowane we wniosku o interpretację za nieprawidłowe. Stwierdził, że wnioskodawca słusznie wskazał, iż wartości sprzedaży dokonanej na terytorium Niemiec nie wlicza się do wartości sprzedaży, o której mowa w art. 113 ust. 1 u.p.t.u. Jednakże - wbrew stanowisku zawartemu we wniosku - do wartości tej należy wliczyć wartość towarów przemieszczanych z terytorium Polski na teren Niemiec przeznaczonych do dalszej odsprzedaży, a stanowiących dostawę krajową z uwagi na fakt, że wnioskodawca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT na terytorium Polski. Zatem w sytuacji gdy wartość tych dostaw oraz sprzedaży, której dokonuje wnioskodawca na terytorium Polski, przekroczy kwotę 150.000 zł wnioskodawca traci status podatnika podmiotowo zwolnionego.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa podatnik złożył na interpretację skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w której wniósł o jej uchylenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżący zarzucił organowi naruszenie art. 113 ust. 1 u.p.t.u., przez niepełne przeanalizowanie stanu faktycznego i prawnego opisanego we wniosku, niepełną i niewłaściwą ocenę jego stanowiska oraz niewyjaśnienie podstawy prawnej interpretacji. Zwrócił też uwagę na praktyczne konsekwencje wykładni przepisu, przedstawionej przez organ interpretacyjny, które będą powodowały trudności w rzetelnym ustaleniu wartości sprzedaży (np. według jakich cen ustalać tę wartość – zakupu w Polsce, czy sprzedaży w Niemczech; według jakiego kursu przeliczać walutę; jak uwzględniać w wyznaczonym w przepisie limicie wartość nabytych w Polsce, a niesprzedanych w Niemczech szybko psujących się towarów spożywczych takich jak warzywa i owoce).

W odpowiedzi na skargę organ interpretacyjny wniósł o jej oddalenie i podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonej interpretacji.

WSA w Szczecinie uznał, że zaskarżona interpretacja indywidualna nie narusza prawa. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku dokonał analizy przepisów u.p.t.u., mających zastosowanie do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację. Podkreślił, że art. 2 pkt 22 u.p.t.u. zawiera zamknięty katalog czynności, które uznaje się za sprzedaż, a przy ustalaniu prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 u.p.t.u., należy brać pod uwagę wyłącznie wartość sprzedaży towarów i usług podlegającej opodatkowaniu na terytorium kraju. W konsekwencji przy ustalaniu limitu wartości sprzedaży, po przekroczeniu której podatnik traci to zwolnienie, nie uwzględnia się m.in. dostawy towaru, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Sąd podkreślił przy tym, że w świetle art. 22 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

WSA w Szczecinie stwierdził, nawiązując do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację, że skarżący nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT i nie dokonuje sprzedaży towarów podatnikom VAT czy to polskim czy niemieckim. Podatnik dokonuje więc na podstawie wskazanych wyżej przepisów dostawy towarów na terytorium kraju niezależnie od tego czy sprzedaż posiadanych przez niego towarów odbywa się w Polsce czy też w Niemczech. Tym samym na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonaną przez skarżącego na terenie Polski i Niemiec, jeśli wartość tej sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Zatem w sytuacji gdy wartość sprzedaży, której dokonuje skarżący przekroczy kwotę 150.000 zł straci on status podatnika podmiotowo zwolnionego.

Według WSA, skarżący, jako podatnik zwolniony od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u., nie dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. w art. 5 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u. Stosownie bowiem do art. 13 ust. 6 u.p.t.u. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, z zastrzeżeniem ust. 7.

Sąd uznał też, że nieustosunkowanie przez organ do wątpliwości wnioskodawcy wskazanych w skardze dotyczących m.in. sposobu obliczania wartości towaru przy jego przemieszczaniu z Polski do Niemiec, w sytuacji braku obowiązku ewidencjonowania tych przemieszczeń, nie miała znaczenia dla niniejszej sprawy. Zagadnienia te nie były bowiem objęte wnioskiem o wydanie interpretacji.

Sąd zauważył przy tym, że stosownie do art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u., podatnicy obowiązani są prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. Powyższe oznacza, że jeżeli ewidencja prowadzona jest rzetelnie, podatnik jest w stanie stwierdzić kiedy nastąpił...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »