NSA. Długi i ciężary spadku muszą być udokumentowane

Z uzasadnienia: Wynikający z art. 188 Ordynacji podatkowej obowiązek uwzględnienia żądania strony co do przeprowadzenia dowodu winien być oceniany z uwzględnieniem zawartych w tym przepisie ograniczeń w postaci odnoszenia go wyłącznie do okoliczności mających znaczenie dla sprawy oraz braku ich wystarczającego stwierdzenia innymi dowodami. Ponadto w odniesieniu do długów i ciężarów spadkowych, wpływających na podstawę opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn, obowiązek ten winien być także oceniany z uwzględnieniem mającej normatywne znaczenie powinności udokumentowania w zeznaniu podatkowym istniejących długów i ciężarów spadku. Z przepisów tych, czytanych łącznie, można więc wyprowadzić wniosek o zasadzie prawnej udokumentowania długów i ciężarów spadku, a więc udowodnienia ich istnienia za pomocą dokumentów.

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Tomasz Zborzyński (sprawozdawca), Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala, Sędzia WSA (del.) Wojciech Stachurski, Protokolant Dorota Rembiejewska, po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej E. K.-S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Wa 3258/14 w sprawie ze skargi E. K.-S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie podatku od spadków i darowizn oddala skargę kasacyjną.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę E. K.-S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie podatku od spadków i darowizn.

Stan sprawy Sąd przedstawił w sposób następujący:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w W. - po ponownym rozpatrzeniu sprawy - decyzją z dnia 20.05.2014 r. ustalił zobowiązanie skarżącej w podatku od spadków i darowizn w wysokości 483.795 zł. Stwierdził, że na podstawie poświadczenia dziedziczenia skarżąca nabyła w całości spadek po zmarłym dnia 22.02.2012 r. J. K. W skład spadku weszła zabudowana działka gruntu o wartości 455.430 zł oraz środki pieniężne w wysokości 2.190.001,21 zł. Jako podlegające odliczeniu od podstawy opodatkowania przyjął długi i ciężary spadku w postaci wykonanych zapisów w łącznej kwocie 200.000 zł, kosztów pogrzebu spadkodawcy w kwocie 3,000 zł oraz wystawienia nagrobka w kwocie 12.000 zł. Za dług lub ciężar spadku nie uznał natomiast wskazanych przez skarżącą wydatków na: zakup łóżka rehabilitacyjnego i materaca (1.390 zł), opłacenie pobytu w domu opieki (2.200 zł), opiekę pielęgniarską (9.000 zł), podatek od nieruchomości (3.840 zł), opiekę nad spadkodawcą przez trzy lata przed jego śmiercią (54.000 zł) - wskazując, że zmarły dysponował znacznym majątkiem i w okresie pomiędzy 15.01.2008 r. a 22.02.2012 r. pomniejszył swoje zasoby pieniężne o kwotę 290.798,79 zł, wystarczającą na sfinansowanie wymienionych wydatków.

W odwołaniu od tej decyzji skarżąca zarzuciła nieprawidłowe ustalenie stanu faktycznego w zakresie poniesionych przez nią wydatków na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, opiekę pielęgniarską nad spadkodawcą, opłacenie jego pobytu w domu opieki oraz na podatek od nieruchomości, wchodzących w skład spadku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z dnia 21.08.2014 r. decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego utrzymał w mocy, wskazując, że skarżąca nie przedstawiła dowodów świadczących o tym, że to ona sfinansowała wydatki na opiekę nad spadkodawcą, zwłaszcza, że dysponował on zasobami pieniężnymi wystarczającymi na ich pokrycie. Zbędne więc było prowadzenie dodatkowego dowodu z zeznań pielęgniarki, która miała się opiekować spadkodawcą, skoro przełożona pielęgniarek oraz dyrekcja szpitala, w którym przebywał spadkodawca, zaprzeczyła praktyce dodatkowego wynagradzania pielęgniarek przez pacjentów. Zbędny był też dowód z dokumentacji domu opieki, gdyż skoro umowę o pobyt w tym ośrodku zawarto za życia spadkodawcy, mógł on sam pokryć wynikające stąd koszty. Ponadto wbrew twierdzeniom skarżącej, że podatek od spadkowych nieruchomości uregulowała z własnych środków po śmierci spadkodawcy, z informacji uzyskanych od samorządowego organu podatkowego wynika, że w chwili śmierci spadkodawcy nie było żadnego zadłużenia z tytułu tych podatków.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżąca zarzuciła naruszenie przepisów normujących postępowanie dowodowe i błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy, gdyż sytuacja życiowa i majątkowa spadkodawcy, w tym choroba alkoholowa, nie pozwalały na pokrywanie przez niego kosztów jego utrzymania, a skarżąca nie dysponowała środkami zgromadzonymi na jego rachunku bankowym. Późniejsza ciężka choroba i operacja spadkodawcy wykluczały, by mógł on sam nabyć sprzęt rehabilitacyjny oraz opłacić pobyt w domu opieki. Z kolei zaprzeczenie pielęgniarki oddziałowej co do możliwości opłacania dodatkowej opieki pielęgniarskiej w szpitalu powoduje, że powinny być przesłuchane w tej sprawie kolejne oso...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »