NSA: Decyzja za pośrednictwem ePUAP, ale skarga już tylko na papierze

Z uzasadnienia: Skarżący złożył we właściwym czasie za pośrednictwem organu podatkowego skargę przy zastosowaniu platformy ePUAP i opatrzył ją podpisem właściwym dla tego rodzaju kanału komunikacyjnego, bo tak uprzednio korespondował z tym organem. Jednocześnie działaniom tym towarzyszył uprzedni brak pełnego pouczenia w decyzji o dopuszczalnej formie prawnej takiej skargi oraz faktyczne niepoinformowanie go przez Sąd, że pozostawał on w błędzie co do skuteczności wskazanego adresu korespondencyjnego na tejże platformie. Nieuprawnione było więc - bez wcześniejszego faktycznego poinformowania Skarżącego o niemożności respektowania w ujęciu procesowym tego adresu elektronicznego - poprzestanie na słaniu korespondencji na inny adres (nawet gdyby w normalnych okolicznościach był to adres właściwy dla przesyłek pocztowych) i wywiedzenie z tego faktu, na zasadzie fikcji doręczenia, negatywnych dla Skarżącego skutków procesowych.

Tezy

Jeżeli postępowanie podatkowe jest prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i za ich pomocą doręczana jest decyzja ostateczna (przez ePUAP), to pouczenie o prawie skargi do sądu administracyjnego, o którym mowa w art. 210 § 2 O.p. w związku z art. 53 § 1 i art. 54 § 1 P.p.s.a., powinno zawierać - do czasu wprowadzenia komunikacji elektronicznej w postępowaniu sądowym - informację o formie papierowej skargi oraz wymogu odręcznego jej podpisania.

Sąd przed odrzuceniem skargi z powodu nieuzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., ma obowiązek rozważyć, czy nie zachodzi podstawa do zastosowania art. 214 O.p. z uwagi na brak pouczenia lub błędne pouczenie o możliwości wniesienia skargi

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Hieronim Sęk, po rozpoznaniu w dniu 29 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia D. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 175/18 o odrzuceniu skargi D. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2018 r., nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od września 2015 r. do maja 2016 r. postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie

1. Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Bk 175/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku odrzucił skargę D.M. (dalej: Skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku (dalej: Dyrektor IAS) z dnia 30 stycznia 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od września 2015 r. do maja 2016 r. [postanowienie to zostało doręczone na adres podany w skardze: ul. [...] w X., drogą pocztową bezpośrednio Skarżącemu w dniu 25 maja 2018 r. - przyp. NSA]

2. W uzasadnieniu postanowienia Sąd ustalił i przyjął, że: - Skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku za pośrednictwem Dyrektora IAS w drodze elektronicznej przy wykorzystaniu systemu ePUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej - przyp. NSA); - w związku z tym w wykonaniu zarządzenia z dnia 9 marca 2018 r. wezwano go pismem z dnia 13 marca 2018 r. do usunięcia braku formalnego skargi przez własnoręczne jej podpisanie; - przesyłkę z wezwaniem wysłano drogą pocztową na adres podany w skardze; - Skarżący, mimo podwójnego awizowania (w dniach 15 i 23 marca 2018 r.) nie odebrał przesyłki, a tym samym skutek doręczenia wezwania nastąpił w dniu 29 marca 2018 r. (z upływem 14 dni od dnia złożenia przesyłki w placówce pocztowej); - termin do podpisania skargi upłynął z dniem 5 kwietnia 2018 r. i w tym czasie Skarżący braku nie usunął, chociaż prawidłowo został do tego wezwany; - z tej przyczyny skarga podlegała odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.; dalej: P.p.s.a.)

Dodatkowo Sąd odnotował, że: - zawiadomieniem z dnia 22 marca 2018 r. poinformowano Skarżącego, iż w postępowaniu sądowoadministracyjnym nie ma możliwości doręczania pism procesowych przez ePUAP; - również i tego zawiadomienia Skarżący nie odebrał [wysłano je drogą pocztową na adres podany w skardze - przyp. NSA], co obligowało Sąd do przyjęcia, że nastąpiło doręczenie przesyłki na zasadzie fikcji prawnej z dniem 9 kwietnia 2018 r.

3. W zażaleniu zawartym w piśmie z dnia 1 czerwca 2018 r. Skarżący wniósł o uchylenie postanowienia Sądu pierwszej instancji. W uzasadnieniu tego środka zaskarżenia stwierdził, że: - stronie postępowania należy zagwarantować możliwość odbioru korespondencji w sprawie; - w skardze jako adres do doręczeń podał swoją skrzynkę ePUAP, a nie adres siedziby firmy, pod który wysłano wezwanie o uzupełnienie braku skargi o odręczny podpis; - fakt, że przepisy ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidują elektronicznej formy doręczania korespondencji w tym postępowaniu, nie uprawniał Sądu pierwszej instancji do uznania, że adresem do korespondencji był podany adres prowadzonej działalności; - Sąd wskazał na fakt nieodebrania jego wyjaśnień z dnia 22 marca 2018 r.; - tymczasem Skarżący wystosował do Sądu elektroniczne pismo z dnia 22 marca 2018 r. zawierające wniosek o kierowanie do niego dokumentów za pomocą ePUAP, gdyby więc ów wniosek został przekazany do Wydziału Informacji Sądowej (dalej: WIS), to ten przekazałby mu informację o fakcie wysłania w dniu 13 marca 2018 r. odpisu odpowiedzi na skargę za pośrednictwem operatora pocztowego.

4. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

4.1. Zażalenie zasługiwało na uwzględnienie. Wezwanie Skarżącego do własnoręcznego podpisania skargi w okolicznościach rozpoznanej sprawy nie mogło zostać uznane za wywołujące negatywny dla niego skutek, aczkolwiek częściowo z innych powodów niż prezentowane w zażaleniu.

4.2. W pierwszej kolejności należało wyeksponować, że zgodnie z art. 53 § 1 w związku z art. 54 § 1 P.p.s.a. skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skarga powinna być podpisana, przy czym podpis ten nie może być elektroniczny, lecz własnoręczny (zob. art. 46 § 1 pkt 4 ab initio P.p.s.a. oraz uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 maja 2014 r., sygn. akt I OPS 10/13). Rozumienie tych przepisów nie było kwestionowane w niniejszej sprawie. Autor zażalenia zwłaszcza nie podważał stanowiska Sądu pierwszej instancji co do wymogów formalnych, jakie winna spełniać skarga wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym że wymaga ona odręcznego podpisu strony ją wnoszącej. Eksponował natomiast okoliczności, że: po pierwsze w skardze złożonej drogą elektroniczną, podał adres do korespondencji, przypisany do konta ePUAP, jako jedyny prawidłowy pod którym oczekiwał doręczania mu wszelkich pism z Sądu; po drugie, przed odrzuceniem skargi nie uzyskał jakiejkolwiek informacji o tym, że na podany adres ePUAP sąd administracyjny nie może doręczać dokumentów, gdyż przepisy regulujące postępowanie przed nim nie przewidują takiego sposobu doręczeń.

4.3. Na podstawie przedstawionych przez Skarżącego okoliczności, mających potwierdzenie w aktach sprawy (mianowicie, że: w skardze podał on jako adres do korespondencji "skrzynka epuap [...]"; informację z Sądu o braku możliwości wysyłania mu pism tą drogą/epuap faktycznie otrzymał dopiero po odrzuceniu skargi, poprzez przesłanie jej z WIS na adres zwykłej skrzynki elektronicznej/e-mail) stwierdził on, iż nie został skutecznie poinformowany o braku skargi polegającym na jej nieopatrzeniu własnoręcznym podpisem (mimo, iż Sąd pierwszej instancji wystosował wezwanie - uznane za doręczone z zastosowaniem fikcji prawnej - do usunięcia tego braku na adres podany w skardze: ul. [...] w X.).

4.4. Ważąc racje podnoszone przez Skarżącego, nie można było tracić z pola widzenia tego, że przy wydaniu żalonego postanowienia doszło li tylko do formalnego zagwarantowania stronie prawa do sądu. Odrzucono bowiem skargę bez jej merytorycznej oceny, z powodu nie usunięcia braku w terminie, przy uznaniu, że wezwanie w tym przedmiocie było prawidłowo nadane i skutecznie (w sensie prawnym) doręczone.

W tej sytuacji należało najpierw rozstrzygnąć, czy w okolicznościach rozpoznanej sprawy Skarżący na etapie sporządzenia i wniesienie skargi mógł zasadnie oczekiwać, że jako adres korespondencyjny wolno mu podać własne konto w systemie ePUAP ("skrz...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »