Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.05.2019

NSA: Data powstania przychodu: postępowanie dowodowe po śmierci spadkodawcy

Z uzasadnienia: Zarówno podatnik nie może dnia powstania przychodu ustalić dowolnie , wybierając jedną z trzech wskazanych dat w zależności od korzyści podatkowej, jaką może w ten sposób osiągnąć (opóźniając albo przyspieszając moment uzyskania przychodu), tak i organ podatkowy nie może dokonywać wyboru momentu powstania przychodu w sposób niekorzystny dla podatnika, wybierając tę datę, którą jest w stanie ustalić, a która może być późniejsza niż data przychodu przyjęta przez podatnika, jeżeli jednocześnie nie jest w stanie podważyć (wskazując określone dowody), że moment powstania przychodu został określony niezgodnie z powołanymi przepisami na dzień uregulowania zapłaty.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący - Sędzia NSA Aleksandra Wrzesińska-Nowacka (sprawozdawca), Sędzia NSA Andrzej Jagiełło, Sędzia WSA (del.) Dominik Gajewski, Protokolant Paweł Koluch, po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2019 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn. akt I SA/Ol 672/16 w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2016 r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. i 2009 r. oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

1.Wyrokiem z 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK I SA/Ol 672/16 Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie określenia D. K. (skarżącej), K. J. i E. B., spadkobierczyniom A. K. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007 i 2009.

2. Ze stanu faktycznego przedstawionego w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wynikało, że spadkodawca A. K. prowadził działalność gospodarczą – szkołę nauki jazdy. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za księgę przychodów i rozchodów za lata 2007 i 2009 za nierzetelną i na podstawie art. 193 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z późn.zm.), dalej jako :"O.p.", odmówił jej mocy dowodowej w zakresie przychodów. Organ odstąpił od szacowania przychodu i oparł się na zeznaniach świadków –nabywców usług oraz przedłożonych w toku postępowania dowodach. W sytuacji braku tych dowodów w odniesieniu do części usług - dokonał ich oszacowania, stosując na podstawie art. 23 § 4 O.p. metodę inną niż wymieniona w ustawie. Ostatecznie określił zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2007 i 2009 w wysokości wyższej niż w zeznaniu i określił zobowiązanie spadkobiercom A. K. – D. K., K. J. i E. B. do wysokości 1/3 wartości stanu czynnego spadku oraz orzekł o odpowiedzialności solidarnej spadkobierców. Decyzję tę utrzymał w mocy Dyrektor Izby Skarbowej. Zaakceptował on m.in. stanowisko organu I instancji co do momentu powstania przychodu z tytułu wykonania usługi szkolenia. Uznał, że wiąże się on z ukończeniem kursu w zakresie uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego o uprawnienie do kierowania pojazdem. Oparł rozstrzygnięcie w tym zakresie na art. 14ust.1c i art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn.zm.), dalej jako: "u.p.d.o.f.".

3. W wyniku skargi D. K. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone decyzje. Sąd przyjął, że organy wadliwie zinterpretowały art. 14 ust.1c u.p.d.o.f. Nie zgodził się ze stwierdzeniem, że uregulowanie należności na poczet należności na poczet usługi, które miało miejsce przed wykonaniem usługi, pozostaje bez wpływu na datę powstania przychodu. Gdyby taka była intencja ustawodawcy, to fragment przepisu, który nawiązuje do wystawienia faktury i uregulowania należności byłby zbędny. Sąd uznał zatem, że z art. 14 ust.1c u.p.d.o.f. wynika, że jeżeli nawet nie nastąpiło jeszcze wydanie towaru, zbycie prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowe wykonanie usługi, ale miało miejsce wystawienie faktury względnie uregulowanie należności, to z tym dniem podatnik zobowiązany jest wykazać przychód. Jeżeli jednak strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze jednak nie rzadziej niż raz w roku, o czym mowa w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f. Sąd stwierdził, że organ odwoławczy przyjął za zasadnicze kryterium przyporządkowania uzyskiwanych przez spadkodawcę przychodów do danego roku podatkowego datę wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu. W ocenie Sądu zaświadczenie takie stanowi potwierdzenie wykonania usługi (przeprowadzenia szkolenia), nie musi jednak oznaczać automatycznie, że data jego wystawienia pokrywa się z datą wykonania usługi, do którego nawiązuje art. 14 ust.1c u.p.d.o.f. Zaświadczenie to nie przesądza o tym, że w dacie jego wystawienia usługa została wykonana lub należność zapłacona. Sąd wskazał dalej, że jeżeli zapłata za usługę zostanie dokonana z góry, ma definitywny charakter, nie ma charakteru przedpłaty, to stanowi przychód. To treść umowy przesądza o tym, czy wpłata ma charakter ostatecznej zapłaty za usługę, czy zaliczki na poczet przyszłej ceny usługi. Organy podatkowe nie przeprowadziły postępowania dowodowego na okoliczność wpłat dokonywanych przez kursantów przed rozpoczęciem kursu, m.in. co do możliwości ewentualnego zwrotu wpłaconych kwot. Z tych względów na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit.a i c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") uchylił zaskarżone decyzje.

4. Od wskazanego na wstępie orzeczenia Organ wniósł skargę kasacyjną, domagając się jego uchylenia w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji, ewentualnie rozpoznania skarg Skarżącej. Wniósł również o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanyc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »